Unit 6 lớp 6: Our Tet holiday - Looking Back

Bài học Unit 5 lớp 6 mới phần Looking Back sẽ giúp các em ôn tập những kiến thức đã học. Thông qua nhiều dạng bài tập khác nhau, các em sẽ củng cố từ vựng, kiến thức ngữ pháp và kĩ năng giao tiếp. Mời các em tham khảo bài học để hiểu rõ hơn.

Unit 6 lớp 6: Our Tet holiday - Looking Back

1. Vocabulary

1.1. Task 1 Unit 6 lớp 6

Draw lines to match the actions on the left with the things on the right. (Vẽ các đường để khớp với các hành động ở bên trái với những thứ ở bên phải.)

Guide to answer

1 - J. go to a pagoda (đi chùa)

2 - E. buy a present (mua quà)

3 - D. give lucky money (cho tiền may mắn)    

4 - C. cook special food (nấu thức ăn đặc biệt)

5 - I. visit relatives (thăm người thân)

6 - F. clean the furniture (làm sạch đồ nội thất)

7 - H. grow flowers (trồng hoa)

8 - G. plant trees (trồng cây)

9 - A. make a wish (thực hiện một điều ước)

10 - K. hang a calendar (treo lịch)

11 - B. watch fireworks (xem pháo hoa)

12 - L. break things (phá vỡ đồ đạc)

1.2. Task 2 Unit 6 lớp 6

Game: "About or Not about Tet?"  (Trò chơi: “Nói về hoặc không nói về ngày Tết?)

Tạm dịch:

Năm tình nguyện viên đứng phía trước lớp. Họ lần lượt đọc lớn mỗi cụm từ trong danh sách. Học sinh trả lời đúng nhanh nhất sẽ được 1 điểm. Học sinh cao điểm nhất sẽ thắng.

Ví dụ

Tình nguyện viên A: chơi trò chơi 

Học sinh A: nói về Tết 

Tình nguyện viên B: đi bơi 

Học sinh B: không nói về ngày Tết 

2. Grammar

2.1. Task 3 Unit 6 lớp 6

Phong is visiting Thailand at their New Year Festival. Look at the list of what he will or will not do. Then write out complete sentences. (Phong đang đi thăm Thái Lan vào lễ hội đầu năm mới của họ. Nhìn vào danh sách những gì anh ấy sẽ làm và sẽ không làm. Sau đó viết ra những câu hoàn thiện)

Tạm dịch

Ví dụ

Năm nay Phong sẽ đi thăm Thái Lan

Phong sẽ không ăn bánh chưng ở Thái Lan

Guide to answer

Will:

- Phong will travel by plane. (Phong sẽ đi bằng máy bay.)

- Phong will wear shorts and a T-shirt. (Phong sẽ mặc quần short và áo phông.)

- Phong will get wet. (Phong sẽ bị ướt.)

- Phong will throw water at others. (Phong sẽ ném nước vào người khác.)

- Phong will watch the elephants. (Phong sẽ xem voi.)

Won't:

- Phong won't stay at home. (Phong sẽ không ở nhà.)

- Phong won't eat banh chung. (Phong sẽ không ăn bánh chưng.)

- Phong won't go to school. (Phong sẽ không đi học.)

- Phong won't get lucky money. (Phong sẽ không nhận được tiền may mắn.)

- Phong won't wait for the first footer. (Phong sẽ không đợi cho chân đầu tiên.)

2.2. Task 4 Unit 4 lớp 6

Tom is asking Phong what children in Viet Nam should or shouldn't do at Tet. Listen and fill in the summary with should or shouldn't. (Tom đang hỏi Phong những gì trẻ em ở Việt Nam nên hoặc không nên làm vào dịp Tết. Lắng nghe và điền vào bản tóm tắt có nên hay không.)  

Click to listen

Guide to answer

Phong thinks that children in Viet Nam (1) should visit their grandparents at Tet. They (2) should also wish them good health. To make their house beautiful they (3) should help decorate it with flowers and pictures. But children (4) shouldn’t eat too much. They (5) shouldn’t ask for lucky money, either. One more thing: they (6) should make a wish at Tet, too.

Tạm dịch:

Phong nghĩ rằng trẻ em Việt Nam nên đến thăm ông bà vào ngày Tết. Chúng cũng nên chúc ông bà sức khỏe. Để làm cho nhà cửa sạch đẹp, chúng nên giúp trang trí nhà cửa với hoa và tranh ảnh. Nhưng chúng không nên ăn quá nhiều. Chúng cũng không nên đòi tiền lì xì. Một điều nữa là chúng nên ước một điều ước vào ngày Tết.

Audio Script:

Tom: Phong, should children in Viet Nam visit their grandparents?

Phong: Yes, they should. And they should wish them good health.

Tom: Do they help decorate their house?

Phong: Of course. They should.

Tom: Do they eat much?

Phong: They do, but they shouldn’t. And they shouldn’t ask for lucky money, either.

Tom: Should they make a wish?

Phong: They should, I think.

Tạm dịch

Tom: Phong, liệu trẻ em Việt Nam có nên thăm ông bà của họ không?

Phong: Có, họ nên đến. Và họ nên chúc ông bà sức khỏe tốt.

Tom: Họ có giúp trang trí nhà của họ không?

Phong: Tất nhiên. Họ nên..

Tom: Họ có ăn nhiều không?

Phong: Họ có, nhưng họ không nên. Và họ cũng không nên đòi tiền lì xì.

Tom: Họ có nên ước gì không?

Phong: Họ nên, tôi nghĩ vậy.

3. Communication

Rearrange the words in each sentence to make New Year wishes and greetings. (Sắp xếp lại các từ trong mỗi câu để tạo thành lời chúc mừng năm mới)

1. I/a Happy New Year/you/wish/.

2. Have/with/great year/your studies/a/!

3. wish/I/in your career/you/success/.

4. wish/I/a joyful/year/you/.

Guide to answer

1. I wish you a Happy New Year. (Chúc các bạn một năm mới hạnh phúc.)

2. Have a great year with your studies. (Chúc bạn một năm học tuyệt vời!)

3. I wish you success in your career. (Tôi chúc bạn thành công trong sự nghiệp của bạn.)

4. I wish you a joyful year. (Chúc các bạn một năm vui vẻ.)

4. Practice Task 1

Write sentences from the words given

1. He/ wish/ Bin/ come/party/ next week.

2. If/ she/ not/ learn/ very hard/,/she/not/ pass/ test.

3. Minh/ take/ the zoo/ next Sunday?

4. I/ believe/ Huynh/ recover/ illness/ soon.

5. They/ drink/ in the same restaurant/ next week.

5. Practice Task 2

Fill the gaps with the corect form of verbs in the brackets

1. The film __________ at 10:30 pm. (to end)

2. Taxes __________ next month. (to increase)

3. I __________ your email address. (not/to remember)

4. Why __________ me your car? (you/not/to lend)

5. __________ the window, please? I can’t reach. (you/to open)

6. Conclusion

Kết thúc bài học các em cần ghi nhớ:

- Các từ vựng trong Unit 6

- Ngữ pháp: 

+ Should/ shouldn't diễn tả lời khuyên nên/ không nên làm gì

Cấu trúc: S + should/ shouldn't/ + V

Ex: You should go to the party on time (Bạn nên đến bữa tiệc đúng giờ)

+ Will/ will not (won't) diễn tả hành động sẽ xảy ra/ không xảy ra trong tương lai.

Cấu trúc: S + will/ will not (won't) + V

Ex: I will visit my grandparents next week. (Tuần tới tôi sẽ đi thăm ông bà)

- Giao tiếp: sắp xếp từ để được câu hoàn chỉnh và tập nói

Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM