Unit 6 lớp 6: Our Tet holiday - Communication

Bài học Unit 6 lớp 6 mới phần Communication giúp các em có cơ hội luyện tập kĩ năng giao tiếp dựa theo chủ đề "Ngày Tết của chúng ta". Qua các dạng bài tập khác nhau, các em được tìm hiểu về các các đất nước cùng các đặc trưng trong ngày đầu năm mới. Mời các em theo dõi bài học.

Unit 6 lớp 6: Our Tet holiday - Communication

1. Task 1 Unit 6 lớp 6 Communication

Match the flags with the countries. Then match the countries with their nationalities. (Nối những lá cờ với những quốc gia. Sau đó nối những quốc gia với quốc tịch của chúng.)

Guide to answer

1. Holland - Dutch (Hà Lan)

2. Japan - Japanese (Nhật Bản)

3. The USA - American (Hoa Kỳ)

4. Australia - Australian (Úc)

5. Thailand - Thai (Thái Lan)

6. Vietnam - Vietnamese (Việt Nam)

7. Scotland - Scottish (Xcốt-len)

8. Korea -Korean (Hàn Quốc)

2. Task 2 Unit 6 lớp 6 Communication

Game (Trò chơi)

Prepare pictures of flags. Walk around and meet people. Tell them where you are from. They will tell you your nationality. (Chuẩn bị những bức tranh có hình lá cờ. Đi xung quanh và gặp mọi người. Sau đó nói cho họ bạn từ đâu đến. Họ sẽ nói cho bạn quốc tịch của bạn.)

Example:

A: Hi, I'm from England.

B: You're English. 

A: I'm from America.

B: You're American.

Tạm dịch:

A: Xin chào, tôi đến từ Anh quốc

B: Bạn là người Anh

A: Xin chào, tôi đến từ Mĩ

B: Bạn là người Mĩ

Guide to answer

A: Hi, I’m from Vietnam.

B: You’re Vietnamese.

Tạm dịch: 

A: Xin chào, tôi đến từ Việt Nam.

B: Bạn là người Việt Nam.

3. Task 3 Unit 6 lớp 6 Communication

People in different countries celebrate New Year differently. Match the four groups of people with the pictures. (Mọi người ở những quốc gia khác nhau ăn mừng năm mới theo những cách khác nhau. Nối 4 nhóm người với bức tranh.)

Guide to answer

1 - The Scottish, Scotland.

2 - The Thai, Thailand

3 - The H’Mong, Vietnam

4 - The Japanese, Japan.

4. Task 4 Unit 6 lớp 6 Communication

Read the four paragraphs below. Use the pictures in 3 to help you decide which group of people celebrates New Year that way.Bài 4 (Đọc 4 đoạn văn bên dưới. Sử dụng những bức tranh trong phần 3 để giúp bạn quyết định nhóm người nào ăn mừng năm mới theo cách đó.)

Guide to answer

Tạm dịch:

1. Vào đêm Giao thừa, mỗi gia đình làm thịt một con gà trống. Họ lấy vài cái lông của con gà trống và dán chúng lên những bức vẽ Mặt trời trong nhà họ. Điều này sẽ khởi đầu một năm mới. 

2. Năm mới của họ vào tháng 4, thời điểm nóng nhất trong năm. Một truyền thống là tạt nước vào người khác. Họ tin rằng hành động này sẽ mang đến nhiều mưa trong năm mới.

3. Vào nửa đêm 31 tháng 12, các đền chùa khắp nước họ rung 108 tiếng chuông. Họ tin rằng rung chuông có thể bỏ những hành động xấu từ năm cũ.

4. Chào mừng năm mới, họ lau dọn nhà cửa. Người đặt chân đầu tiên vào nhà rất quan trọng. Họ tin rằng người xông đất ngày đầu năin mới sẽ quyết định vận may của gia đình cho suốt năm còn lại

5. Task 5 Unit 6 lớp 6 Communication

Find and check the meaning of some new words as they are used in the text by matching them with the definitions. (Tìm và kiểm tra ý nghĩa của vài từ mới khi chúng được dùng trong ngữ cảnh bằng cách nối chúng với các định nghĩa.)

Guide to answer

6. Practice Task 1

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: People/ go back/ to/ hometown/ celebrate/ new year/ families.

A. People go back to hometown to celebrate new year with their families.

B. People go back to their hometown to celebrate the new year with their families.

C. People go back to their hometown celebrating the new year with their families.

D. People go back to their hometown celebrating new year with their families.

Question 2: The new year/ festival/ important/ me/ because/ we/ have/ family gathering.

A. The new year festival is important to me because we have family gathering.

B. The new year festival important to me because we have family gathering.

C. The new year festival is important at me because we have family gathering.

D. The new year festival are important to me because we have family gathering.

Question 3: We/ also/ have/ activities/ such/ making “chung” cake/ visiting pagodas.

A. We also have many activities such like making “chung” cake and visiting pagodas.

B. We also have many activities such as making “chung” cake and visiting pagodas.

C. We also have some activities such like making “chung” cake and visiting pagodas.

D. We also have some activities such as making “chung” cake and visiting pagodas.

Question 4: Tet/ time/ when/ we/ have/ more time/ spend/ families.

A. Tet is the time when we have more time spending with our families.

B. Tet is the time when we have more time to spend with our families.

C. Tet is a time when we have more time spending with our families.

D. Tet is a time when we have more time to spend with our families.

Question 5: There/ lots of/ kinds/ fruits/ on/ fruits tray.

A. There are lots of kinds of fruits on the fruits tray.

B. There are a lots of kinds of fruits on the fruits tray.

C. There is lots of kinds of fruits on the fruits tray.

D. There is a lots of kinds of fruits on the fruits tray.

7. Practice Task 2

Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

New year is coming. Tra and Duyen are preparing for the big family gathering. They __________ (6) the furniture and plant some flowers. Their parents will __________ (7) a big party. Tomorrow, all the family __________ (8) to the market to do the shopping. They want to buy peach blossoms, and something to decorate their house. Their mother will make Chung cake and cook some __________ (9) foods. They invite Tuan to become their first-footer of the year. __________ (10) the first day of the year, they will go to the pagoda to make wishes for the new year.

Question 6: A. clean            B. make               C. hang                 D. watch

Question 7: A. celebrated    B. to celebrate     C. celebrate          D. celebrating

Question 8: A. go                 B. will go              C. goes                 D. to go

Question 9: A. thrilling          B. fantastic          C. terrible              D. special

Question 10: A. on                B. in                     C. at                     D. to

8. Conclusion

Kết thúc bài học, các em cần nắm được lá cờ của các quốc gia cũng như quốc tịch của quốc gia đó trong tiếng Anh và tìm hiểu các phong tục khác nhau ở các quốc gia, dân tộc khác nhau trên thế giới.

Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM