Unit 7 lớp 12: Artificial Intelligence - Language

Bài học Unit 7 Lớp 12 mới phần Language hướng dẫn các em làm quen và sử dụng một số từ vựng, cách phát âm đặc biệt và cấu trúc ngữ pháp liên quan đến nội dung đề tài "Trí tuệ nhân tạo". Mời các em cùng tham khảo!

Unit 7 lớp 12: Artificial Intelligence - Language

1. Vocabulary

1.1. Task 1 Unit 7 lớp 12

Match the words (1-5) with their meanings (a-e). (Nối từ với nghĩa của chúng) 

Guide to answer

1-c. incredible (adj): impossible or difficult to believe

(không thể tin nổi - không thể hoặc khó tin)

2-e. activate (v): make a device start working

(kích hoạt - làm cho thiết bị bắt đầu hoạt động)

3-a. capable (adj): having the ability or qualities necessary for doing something

(có khả năng - có khả năng hoặc phẩm chất cần thiết để làm việc gì đó)

4-b. resurrect (v): bring something back into use

(hồi sinh - mang lại cái gì đó trở lại để sử dụng.)

5-d. emotion (n): strong feeling

 (cảm xúc - cảm giác mạnh mẽ)

1.2. Task 2 Unit 7 lớp 12

Complete the following sentences with the correct form of the words in 1.  (Hoàn thành các câu sau đây bằng các hình thức đúng của từ trong 1.)

Guide to answer

1. Her emotion was so strong that it brought tears to her eyes.

(Cảm xúc của cô ấy quá mạnh mẽ đến nỗi cô ấy đã rơi nước mắt.)

2. Deep Blue is a chess-playing computer developed by IBM that was capable of defeating the world champion Garry Kasparov in 1997.

(Deep Blue là một máy tính chơi cờ vua do IBM phát triển, có khả năng đánh bại nhà vô địch thế giới Garry Kasparov vào năm 1997.)

3. After two thousand years, the deceased Monica was resurrected by the future artificial intelligence.

(Sau hai nghìn năm, người đã chết Monica đã được hồi sinh bởi trí tuệ nhân tạo trong tương lai.)

4. This programme is used to activate the new generation robots.

(Chương trình này được sử dụng để kích hoạt các robot thế hệ mới.)

5. Many viewers like the Star Treck films which have lots of incredible space travels.

 (Nhiều người xem thích các bộ phim Star Treck cái mà có nhiều chuyến đi không gian đáng kinh ngạc.)

2. Pronunciation

Sentence stress (Trọng âm của câu)

Listen and repeat the sentences, paying attention to the stressed words.  (Nghe và lặp lại các câu, chú ý đến những từ nhấn mạnh.)

Click tto listen

Guide to answer

1. There are a lot of science-fiction films on TV nowadays

(Hiện nay có rất nhiều phim khoa học viễn tưởng trên TV.)

2. A GPS tracking device is hidden under the seat

(Thiết bị theo dõi GPS được giấu dưới ghế.)

3. Please turn off all your electronic devices during takeoff

(Vui lòng tắt tất cả các thiết bị điện tử của bạn trong thời gian cất cánh.)

4. GMT (Greenwich Mean Time) is recognised over the globe by millions of people. 

(GMT (Greenwich Mean Time) được công nhận trên toàn cầu bởi hàng triệu người.)

5. The first space shuttle was launched by NASA in 1981

(Tàu con thoi vũ trụ đầu tiên được phóng bởi NASA năm 1981.)

6. Do you believe that the future A.I. will destroy humans completely

(Bạn có tin rằng trong tương lai A.I sẽ hủy diệt loài người hoàn toàn?)

7. The ATM was broken so I went to the bank to get my cash

(Các máy ATM đã bị hỏng vì vậy tôi đã đi đến ngân hàng để rút tiền.)

3. Grammar

The active and passive causatives (Nguyên nhân chủ động và nguyên nhân bị động)

3.1. Task 1 Unit 7 lớp 12

Rewrite the sentences, using have + object + bare infinitive. (Viết lại câu, sử dụng have + tân ngữ + động từ nguyên thể) 

Example 

Monica wanted Jimmy to repair the fence that fell over in the garden. (Monica muốn Jimmy sửa lại hàng rào bị đổ trong vườn.)

=> Monica had Jimmy repair the fence that fell over in the garden. (Monica nhờ Jimmy sửa lại hàng rào bị đổ trong vườn.)

1. The A.I. expert wanted his assistant to activate the newly made robot.

(Chuyên gia A.I. muốn trợ lý của mình kích hoạt các robot mới được làm.)

2. The computer corporation wanted their workers to eliminate malfunctioning products.

(Công ty máy tính muốn công nhân của họ loại bỏ các sản phẩm bị hỏng hóc.)

3. The robot manufacturer wanted his customers to exchange their outdated robots for the next generation robots.

(Nhà chế tạo robot muốn khách hàng của mình đổi robot đã lỗi thời của họ để nhận các dòng robot thế hệ tiếp theo.)

4. The company wanted someone to clear out all the junk in the store.

(Công ty muốn ai đó dọn tất cả rác trong cửa hàng.)

5. The manager wanted the workers to move the machine to a new station.

(Người quản lý muốn các lao động di chuyển máy đến ga mới.)

6. The owner of the palace wanted a construction company to remodel his estate.

(Chủ nhân của cung điện này muốn công ty kiến trúc sửa lại dinh cơ của anh ấy.)

Guide to answer

1. The A.I. expert had his assistant activate the newly made robot.

(Chuyên gia A.I. yêu cầu trợ lý của mình kích hoạt các robot mới được làm.)

2. The computer corporation had their workers eliminate malfunctioning products.

(Công ty máy tính yêu cầu công nhân của họ loại bỏ các sản phẩm bị hỏng hóc.)

3. The robot manufacturer had his customers exchange their outdated robots for the next generation robots.

(Nhà chế tạo robot đã yêu cầu khách hàng của mình đổi robot đã lỗi thời của họ để nhận các robot thế hệ tiếp theo.)

4. The company had someone clear out all the junk in the store.

(Công ty đã yêu cầu ai đó dọn tất cả rác trong cửa hàng.)

5. The manager had the workers move the machine to a new station.

(Người quản lý đã yêu cầu các lao động di chuyển máy đến ga mới.)

6. The owner of the palace had a construction company remodel his estate.

(Chủ nhân của cung điện này đã mướn một công ty kiến trúc sửa lại dinh cơ của anh ấy.)

3.2. Task 2 Unit 7 lớp 12

Rewrite the sentences in 1, using get + object +  past participle. (Viết lại các câu trong bài 1, sử dụng get + tân ngữ+ phân từ.)

Example 

Monica wanted Jimmy to repair the fence that fell over in the garden.  (Monica muốn Jimmy sửa lại hàng rào bị đổ trong vườn.)

=> Monica got the fence that fell over in the garden repaired.  (Monica có hàng rào mà bị đổ trong vườn được sửa)

1. The A.I. expert wanted his assistant to activate the newly made robot.

(Chuyên gia A.I. muốn trợ lý của mình kích hoạt các robot mới được làm.)

2. The computer corporation wanted their workers to eliminate malfunctioning products.

(Công ty máy tính muốn công nhân của họ loại bỏ các sản phẩm bị hỏng hóc.)

3. The robot manufacturer wanted his customers to exchange their outdated robots for the next generation robots.

(Nhà chế tạo robot muốn khách hàng của mình đổi robot đã lỗi thời của họ để nhận các dòng robot thế hệ tiếp theo.)

4. The company wanted someone to clear out all the junk in the store.

(Công ty muốn ai đó dọn sạch tất cả rác trong cửa hàng.)

5. The manager wanted the workers to move the machine to a new station.

(Người quản lý muốn các lao động di chuyển máy đến ga mới.)

6. The owner of the palace wanted a construction company to remodel his estate.

(Chủ nhân của cung điện này muốn công ty kiến trúc sửa lại dinh cơ của anh ấy.)

Guide to answer

1. The A.I. expert got the newly made robot activated. 

(Chuyên gia A.I. có các robot mới được làm được kích hoạt .)

2. The computer corporation got malfunctioning products eliminated. 

(Công ty máy tính có các sản phẩm bị hỏng hóc bị loại bỏ.)

3. The robot manufacturer got the outdated robots exchanged for the next generation robots. 

(Nhà chế tạo robot có những robot đã lỗi thời được đổi thành các dòng robot thế hệ tiếp theo.)

4. The company got all the junk in the store cleared out.

(Công ty có tất cả rác trong cửa hàng được dọn sạch.)

5. The manager got the machine moved to a new station.

(Người quản lý có cái máy được di chuyển đến ga mới.)

6. The owner of the palace got his estate remodeled.

(Chủ nhân của cung điện có dinh cơ được sửa lại.)

4. Practice Task 1

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: The _______ by UN troops prevented fighting from breaking out.

A. participant       B. intervention        C. joiner            D. contestan

Question 2: He had a new heart valve _______.

A. added             B. supplanted          C.improved       D. implanted

Question 3: An emergency like this _______ some pretty drastic action.

A. calls in            B. calls off                C. calls for        D. calls up

5. Practice Task 2

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. activate          B. donation           C. amazing       D. preparation

Question 2: A. spammed       B. automated       C. preferred       D. lessened

Question 3: A. scream           B. class                C. science         D. resurrect

Để rèn luyện cách phát âm và nhấn âm đã học ở các từ khác nhau, mời các em đến với phần luyện tập trắc nghiệm Unit 7 Language Tiếng Anh 12 mới sau đây.

Trắc Nghiệm

7. Conclusion

Kết thúc bài học các em cần ghi nhớ

- Các từ vựng:

  • incredible: không thể tin nổi
  • activate: kích hoạt
  • capable: có khả năng
  • esurrect: hồi sinh
  • emotion: cảm xúc

- Trọng âm trong câu

- Nguyên nhân chủ động và nguyên nhân bị động

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM