Unit 7 lớp 12: Artificial Intelligence - Listening

Bài học Unit 7 Lớp 12 mới phần Listening hướng dẫn các em nghe và thực hành một số bài tập liên quan đến chủ đề tương lai của trí tuệ nhân tạo. Mời các em cùng tham khảo!

Unit 7 lớp 12: Artificial Intelligence - Listening

The future of A.I. (Tương lai của A.I.)

1. Task 1 Unit 7 lớp 12 Listening

Match each word in column A with its meaning in column B. (Nối mỗi từ ở cột A với ý nghĩa của nó trong cột B)

Guide to answer

1-c. 

(trục trặc - không làm việc bình thường vì lỗi hoặc  thiết kế xấu)

2-d.

(cấy ghép - chèn hoặc sửa chữa cái gì đó trong cơ thể con người, đặc biệt là bằng phẫu thuật)

3-a. 

(nhà tương lai - một người nghiên cứu tương lai và đưa ra những dự đoán về nó dựa trên xu hướng hiện tại)

4-f. 

(phức tạp - khó phân tích, hiểu , hoặc giải thích)

5-b. 

(tiêu giệt - giết hoặc tiêu giệt ai đó hoàn toàn)

6-e. 

(tấn công trên mạng - một nỗ lực bất hợp pháp để làm hại hệ thống máy tính của ai đó, hoặc thông tin về nó, sử dụng Internet)

2. Task 2 Unit 7 lớp 12 Listening

Listen to the conversation between Nam and Mai. Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box. (Nghe cuộc trò chuyện giữa Nam và Mai. Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

Click to listen

Guide to answer

1 – NG. Mai met Kurzweil in a conference about A.I.

(Mai gặp Kurzweil trong một cuộc hội thảo về trí tuệ nhân tạo.

2 – NG. Kurzweil is one of the leading American scientists in the development of A.I. technology.

(Kurzweil là một trong những nhà khoa học hàng đầu của Mỹ trong sự phát triển của Công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo.)

3 – F. He believes that computers will be more intelligent than humans by 2029.

(Ông tin rằng máy tính sẽ thông minh hơn con người vào năm 2029.)

4 – F. According to this scientist, humans will be more powerful and have better memories.

(Theo nhà khoa học này, con người sẽ mạnh hơn và có trí nhớ tốt hơn.)

5 – T. Nam and Mai will be in their thirties by 2029.

(Nam và Mai sẽ ở độ tuổi ba mươi vào năm 2029.)

6 – T. According to some predictions, if A.I. machines become more intelligent than humans, they will destroy the world and kill humans.

(Theo một số dự đoán, nếu các máy móc sử dụng trí tuệ nhân tạo trở nên thông minh hơn con người, chúng sẽ hủy diệt thế giới và giết chết con người.)

Audio Script:

Mai: Do you know anything about Ray Kurzweil?

Nam : Yes, I do, Why do you ask about him?

Mai: I saw his name in an article about artificial intelligence. Who is he?

Nam : He 's an American author, computer scientist, inventor, and futurist.

Mai : Oh, he must be very talented.

Nam : Right. He 's also one of the leading American scientists, who believes that computers will be as intelligent as humans by 2029.

Mai : Oh, really? That 's so soon!

Nam : And he also said that computers will soon think more quicky than humans.

Mai : Unbelievable! So what will happen to us then?

Nam : I don't know. But Kurzweil believes that there could be tiny robots called nanobots implanted into our brains to make us think faster, and improve our memory.

Mai : Sounds fascinating! We 'll be over thirty in 2029, And we 'll be more intelligent and have a better memory, right?

Nam : Yeah, but some of his other predictions are not that optimistic.According to him, A.I. machines will also evolve and they may cause mass destruction to our world, and exterminate humans as happens in some science-fiction films

Mai : Terrible! So, how can we prevent A.l. machines from destroying us?

Nam : I don't know. But I think scientists must be very careful in developing AI. programs. They must also detect any malfunctions and prevent cyber-attacks.

Mai: Sounds complicated!

Nam : Yes. But we want to survive!

Tạm dịch

Mai: Bạn có biết gì về Ray Kurzweil?

Nam: Vâng, tôi có, sao bạn lại hỏi về ông ấy?

Mai: Tôi đã nhìn thấy tên ông ấy trong một bài viết về trí thông minh nhân tạo. Ông ấy là ai?

Nam: Ông là một tác giả người Mỹ, nhà khoa học máy tính, nhà phát minh, và người theo thuyết tương lai.

Mai: Ồ, ông ấy rất tài năng.

Nam: Đúng vậy. Ông ấy cũng là một trong những nhà khoa học hàng đầu của Mỹ, người tin rằng máy tính sẽ thông minh như con người vào năm 2029.

Mai: Oh, thực sự? Thật là quá sớm!

Nam: Và ông cũng nói rằng máy tính sẽ sớm nghĩ nhanh hơn con người. 

Mai: Không thể tin nổi! Vì vậy, những gì sẽ xảy ra với chúng ta sau đó?

Nam: Tôi không biết. Tuy nhiên, Kurzweil tin rằng có thể có những robot nhỏ được gọi là nanobots được cấy vào não của chúng ta để giúp chúng ta suy nghĩ nhanh hơn và cải thiện trí nhớ của chúng ta.

Mai: Nghe thật  hấp dẫn! Chúng ta sẽ hơn ba mươi tuổi vào năm năm 2029, và chúng ta sẽ thông minh hơn và có trí nhớ tốt hơn, đúng không?

Nam: Đúng vậy, nhưng một số dự đoán khác của ông ấy không lạc quan lắm. Theo ông , máy móc A.I. cũng sẽ tiến triển và chúng có thể gây ra sự hủy diệt hàng loạt cho thế giới chúng ta, và tiêu diệt con người như xảy ra trong một số bộ phim hoa học viễn tưởng.

Mai: Thật khủng khiếp! Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể ngăn ngừa máy A.l. phá hủy chúng ta?

Nam: Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ các nhà khoa học phải rất cẩn thận trong việc phát triển chương trình AI. Họ cũng nên phát hiện khi có bất kỳ trục trặc nào và ngăn chặn các cuộc tấn công trên mạng.

Mai: Nghe có vẻ phức tạp!

Nam: Vâng. Nhưng chúng ta muốn tồn tại!

3. Task 3 Unit 7 lớp 12 Listening

Listen again. Answer the following questions.   (Nghe lại. Trả lời những câu hỏi phía dưới)

Click to listen

1. What is the article that Mai read about?

(Bài báo mà Mai đọc về nội dung gì?)

2. Besides being a computer scientist, what is Kurzweil famous for?

(Ngoài việc là một nhà khoa học nổi tiếng, Kurzweil còn nổi tiếng về điều gì?)

3. What is Mai's opinion of Kurzweil?

(Quan điểm của Mai về Kurzweil là gì?)

4. What did the scientist say about the ability of computers to think?

(Nhà khoa học này nói gì về khả năng suy nghĩ của máy tính?)

5. What does Kurzweil call the tiny robots implanted into human bodies?

(Kurzweil gọi những con robot nhỏ được cấy ghép vào cơ thể người là gì?)

Guide to answer

1. It is about artificial intelligence.

(Đó là về trí thông minh nhân tạo.)

2. He is an author, inventor, and futurist.

(Ông là tác giả, nhà phát minh, và người theo thuyết tương lai.)

3. He's very talented.

(Ông ấy rất tài năng.)

4. They will think more quickly than humans.

(Chúng sẽ suy nghĩ nhanh hơn con người.)

5. He calls them nanobots.

(Ông gọi chúng là nanobots)

4. Task 4 Unit 7 lớp 12 Listening

Work in groups. What do you think about Kurzweil's ideas? (Làm việc theo nhóm. Bạn nghĩ gì về ý tưởng Kurzweil?)

Guide to answer

- I think Kurzweil's ideas is very interesting.

- there could be tiny robots called nanobots implanted into our brains to make us think faster, and improve our memory , so we 'll be more intelligent and have a better memory.

Tạm dịch:

- Tôi nghĩ ý tưởng của Kurzweil rất thú vị.

- Có thể có những robot nhỏ gọi là nanobot được cấy vào não của chúng ta để giúp chúng ta suy nghĩ nhanh hơn và cải thiện trí nhớ của chúng ta, vì vậy chúng ta sẽ thông minh hơn và có trí nhớ tốt hơn.

5. Practice Task 1

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 1: A. prohibit       B. seventeen       C. ecologist        D. intention

Question 2: A. origin          B. diploma           C. carnivore        D. organism

Question 3: A. endangered       B. minority       C. mausoleum       D.ambassador

6. Practice Task 2

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: Intelligent ___________ are widely used in many fields such as heavy industries, hospital medicine business, and the military.

A. machines        B. servicement       C. advisement       D. computers

Question 2: GPS systems help a lot of people to ___________ on land, on the sea, and in the air.

A. navigation       B. navigable           C. nagibility           D. navigate

Để biết thêm nhiều từ vựng hỗ trợ hữu ích cho quá trình nghe hiểu, mời các em đến với phần luyện tập trắc nghiệm Unit 7 Listening Tiếng Anh 12 mới ngay sau đây.

Trắc Nghiệm

8. Conclusion

Kết thúc bài học Unit 7 Tiếng Anh Lớp 12 mới – Listening, các em học sinh cần luyện tập nghe, ghi nhớ những ý kiến về tương lai của trí tuệ nhân tạo và đưa ra ý kiến của bản thân về ý tưởng của Kurzweil trong việc chế tạo các robot tí hon.

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM