Unit 9 lớp 12: Choosing A Career - Project

Bài học Unit 9 Lớp 12 Mới phần Project tạo cho các em khoảng thời gian thoải mái, vui vẻ để tạo nên các cuộc phỏng vấn về nghề nghiệp tương lai của các bạn trong lớp. Mời các em cùng tham khảo!

Unit 9 lớp 12: Choosing A Career - Project

1. Task 1 Unit 9 lớp 12 Project

Work in groups. Interview your group members about their future careers. Use the table below a guide. (Làm việc nhóm. Phỏng vấn thành viên trong nhóm của bạn về nghề nghiệp tương lai của họ. Sử dụng bảng dưới đây hướng dẫn.)

Guide to answer

Linh: What kind your job do you have in mind?

Hoa: My dream is to be a flight attendant.

Linh: What are some positive points about the job?

Hoa: I will meet many people from different countries. And I think flight attendants are well paid.

Linh: So, what some negative points about the job?

Hoa: I may have to work long hours on long haul flights and not get enough sleep. Travelling all the time could have a negative effect on my health.

Linh: Why do you choose the career?

Hoa: Because I like it and I want to travel to many countries.

Tạm dịch:

Linh: Bạn ước mơ về công việc gì?

Hoa: Giấc mơ của tôi là trở thành tiếp viên hàng không.

Linh: Điểm tích cực về công việc này là gì?

Hoa: Tôi sẽ gặp nhiều người từ các quốc gia khác nhau. Và tôi nghĩ rằng tiếp viên hàng không được trả lương cao.

Linh: Vậy những điểm tiêu cực của công việc này là gì?

Hoa: Tôi có thể phải làm việc nhiều giờ trên các chuyến bay đường dài và không có đủ giấc ngủ. Di chuyển mọi lúc có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ của tôi.

Linh: Tại sao bạn chọn công việc này?

Hoa: Bởi vì tôi thích nó và tôi muốn đi du lịch đến nhiều quốc gia.

2. Task 2 Unit 9 lớp 12 Project

Present the results of the interviews to the class. (Trình bày các kết quả của các cuộc phỏng vấn trước lớp.)

Guide to answer

I have interviewed Hoa about her job in the future and this is the result. The job she has in her mind is flight attendant. For her, the positive points of this job are that she can meet many people from different countries and she thinks ths job is well-paid. However, she also finds out its negative points which are working long hours and not getting enough sleep. Therefore, travelling all the time can have bad effect on her health. She chooses this carrer because she likes it and she wants to travel to many countries. 

Tạm dịch

Tôi đã phỏng vấn Hoa về công việc của cô ấy trong tương lai và đây là kết quả. Công việc mà cô ấy luôn nghĩ đến là tiếp viên hàng không. Theo cô ấy, những điểm tốt của công việc này là gặp gỡ nhiều người từ các quốc gia khác nhau và cô ấy nghĩ công việc này được trả lương cao. Tuy nhiên, cô ấy cũng phát hiện ra những điểm bất lợi của công việc này là đi lại nhiều giờ và thiếu ngủ. Vì vậy, việc đi lại cả ngày ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cô ấy. Cô ấy chọn công việc này vì cô ấy thích nó và muốn đến nhiều đất nước. 

3. Conclusion

Kết thúc bài học, các em học sinh trong nhóm cần hỏi các câu hỏi liên quan đến nghề nghiệp mong muốn của các bạn khác trong lớp và điền đầy đủ thông tin vào bảng phỏng vấn, sau đó tự tin trình bày trước lớp kết quả của các cuộc phỏng vấn.

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM