Unit 7 lớp 12: Artificial Intelligence - Looking Back

Bài học Unit 7 lớp 12 mới phần Looking Back giúp các em củng cố kiến thức về phát âm, từ vựng và ngữ pháp liên quan đến chủ đề bài học "Trí tuệ nhân tạo". Mời các em cùng tham khảo!

Unit 7 lớp 12: Artificial Intelligence - Looking Back

1. Pronunciation

Listen and mark the stressed syllables.  (Lắng nghe và đánh dấu trọng âm.)

Click to listen

Guide to answer

1. In '1 '8'8'4, 'G'M'T was a'dapted internationally as a 'standard 'time 'zone.

(Năm 1884, GMT được điều chỉnh theo tiêu chuẩn quốc tế như là múi giờ tiêu chuẩn.)

2. The 'U'S'A is 'one of the 'largest and 'most 'powerful 'countries in the 'world.

(Hoa Kỳ là một trong những nước lớn nhất và mạnh nhất trên thế giới.)

3. The 'A.'l. 'robots will 'help 'humans to de'velop a 'more 'powerful 'memory in the 'future. 

(Các robot A.I. sẽ giúp con người phát triển trí nhớ mạnh mẽ hơn trong tương lai.)

4. 'U'F'O is the 'acronym for Uni'dentified 'Flying 'Object.

(UFO là chữ viết tắt của đối tượng bay không xác định.)

5. I 'sent the 'package 'right 'away because I 'read the 'acronym 'A'S'A'P on its 'cover.

(Tôi đã gửi gói hàng ngay vì tôi đã đọc từ viết tắt ASAP trên bìa của nó.)

6. 'Thanks to the 'G'P'S I could dis'cover 'where my 'missing 'car was.

(Nhờ GPS tôi có thể khám phá ra nơi mà chiếc xe mất tích của tôi.)

7. 'Let's 'get to'gether 'next 'Sunday at '7 in the 'evening.

 (Hãy đi cùng nhau vào Chủ nhật vào 7 giờ tối.)

2. Vocabulary

Complete the sentences, using the correct form of the words from the box. (Hoàn thành câu, sử dụng đúng dạng của từ trong hộp.)

Guide to answer

1. After the power cuts last night, the machine started to malfunction.

(Sau sự cố cắt điện đêm qua, máy bắt đầu bị trục trặc.)

2. A lot of futurists think that A.I. robots will be harmful to humans.

(Rất nhiều nhà thuyết tương lai nghĩ rằng robot A.I. sẽ gây hại cho con người.)

3. This life-threatening disease caused a lot of complications during the treatment procedure.

(Bệnh đe dọa tính mạng này gây ra nhiều biến chứng trong quá trình điều trị.)

4. Do you really think that humans will be exterminated when the machines rise against them in the future?

(Bạn có thực sự nghĩ rằng loài người sẽ bị tiêu diệt khi máy móc gia tăng chống lại họ trong tương lai?)

5. It costs a lot of money to upgrade the operating system and the workers’ skills in this car plant.

(Tốn kém rất nhiều tiền để nâng cấp hệ điều hành và kỹ năng của người lao động trong nhà máy xe hơi này.)

6. In order to reduce the cost of production, the manufacturers have used robots for repetitive work.

(Để giảm chi phí sản xuất, các nhà sản xuất đã sử dụng robot để làm việc lặp đi lặp lại.)

7. He is one of the leading A.I. scientists in the world.

 (Anh ấy là một trong những người dẫn đầu các nhà khoa học A.I. trên thế giới.)

3. Grammar

3.1. Task 1 Unit 7 lớp 12

Circle the correct answers. (Khoanh tròn đáp án đúng)

1. Instead of buying a new computer, why don't you have your old one ________ ?

A. to fix                B. fixing                 C. fixed                  D. fixes

2. The owners of modern manufacturing plants had workers doing heavy and repetitive tasks ________ by robots.

A. to replace        B. replacing          C. replaced             D. being replaced

3. NASA has had an autonomous spaceship ________ the universe recently.

A. to explore        B. explored           C. exploring            D. explore

4. We had the computer technician ________ the new software for us.

A. to install           B. installing          C. installed              D. install

5. My mother always has the dishwashing machine ________ the washing-up after meals.

A. do                    B. doing                C. did                      D. to do

6. The newspaper editor-in-chief had a newswoman ________ about the latest domestic robots.

A. to write            B. writing               C. wrote                  D. write

7. The teacher had his students ________ their laptops to surf the Net for resources in his class.

A. using               B. to use                C. use                     D. used

Guide to answer

1-C     2-C      3-B      4-D       5-A       6-D      7-C

Tạm dịch

1. Thay vì mua một cái máy tính mới, tại sao bạn không đem cái máy cũ này đi sửa?

2. Chủ sở hữu của nhà máy sản xuất hiện đại có những công nhân đang làm những công việc nặng nề và lặp đi lặp lại được thay thế bởi robot.

3. Mới đây NASA có một tàu không gian tự lái khám phá vũ trụ.

4. Chúng tôi có kỹ thuật viên máy tính đã cài đặt phần mềm mới cho chúng tôi.

5. Mẹ của tôi luôn có máy rửa bát làm sạch bát sau bữa ăn.

6. Tổng biên tập của tờ báo đã nhờ một nữ ký giả viết về những robot làm việc nhà mới đây.

7. Giáo viên đã cho học sinh của mình sử dụng laptop để lướt Net tìm tài liệu trên lớp.

3.2. Task 2 Unit 7 lớp 12

Complete the sentences, using the active or passive causatives. Follow the example. (Hoàn thành các câu, sử dụng bị động chủ động. Thực hiện theo các ví dụ.)

have + somebody + bare infinitive

have + something + past participle

get + something + past participle

Example:

A: Where’s your motorbike?

B: I sent it to the mechanic for him to repair.

I had the mechanic repair it.

I had it repaired.

I got it repaired.

Guide to answer

1. A: Your hair is rather long.

B: I’ll have a friend cut it.

I’ll have my hair cut.

I’ll get my hair cut.

2. A: Your house needs a new coat of paint.

B: I’ll have a worker paint it.

I’ll have it painted.

I’ll get it painted.

3. A: My computer often crashes.

B: Why don’t you have the computer technician repair it?

Why don’t you have it repaired?

Why don’t you get it repaired?

4. A: Your motorbike was fixed.

B: Yesterday I had my brother fix it.

I had it fixed yesterday.

I got it fixed yesterday.

5. A: Your smartphone needs updating.

B: I’ll have a repairman update it.

I’ll have it updated.

I’ll get it updated.

6. A: Who’s going to take your suitcase to the taxi for you?

B: I’ll have a porter bring my suitcase to the taxi.

I’ll have my suitcase brought to the taxi by the porter.

I'll get my suitcase brought to the taxi by the porter.

Tạm dịch:

1. A. Tóc của bạn là khá dài.

   B. Tôi sẽ nhờ một người bạn cắt nó. / Tôi sẽ cắt tóc. 

2. A. Ngôi nhà của bạn cần được sơn mới lại.

   B. Tôi sẽ có một công nhân sơn nó. / Tôi sẽ có nó sơn.

3. A. Máy tính của tôi thường bị lỗi.

    B. Tại sao bạn không gửi cho kỹ thuật viên máy tính sửa chữa nó? / Tại sao bạn không đem nó sửa chữa?

4. A. Chiếc xe mô tô của bạn đã được sửa.

   B. Hôm qua tôi nhờ trai của tôi sửa chữa nó./ Tôi đã sữa nó ngày hôm qua.

5. A. Chiếc điện thoại của bạn cần được cập nhật.

    B. Tôi sẽ gửi cho thợ sửa cập nhật nó. / Tôi sẽ mang nó đi cập nhật. 

6. A. Ai sẽ mang hành lý của bạn ra taxi?

    B. Tôi sẽ có một người mang đồ mang vali của tôi đến taxi. / Tôi sẽ mang vali của tôi cho người gác cổng đưa lên xe taxi . 

4. Practice Task 1

Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

According to futurist Ray Kurzweil human civilisation will be unavoidably transformed in the year 2045 by an event that he call The Singularity. He suggests that exponential technological development will lead to the inevitable rise of artificial intelligence (A.I.). Such advanced technology may make humanity insignificant.

Kurzweil says that technologies are double-edged swords and envisions the possibility that an artificial intelligence might decde to put an end to humanity simply because it surpasses human intelligence. Kurzweil does have faith in mankind, however. He suggests that people are wise to accept that technological progress is unavoidable and that such acceptance will make the process of transition easier.

Kurzweil has personal reasons to hope for the coming of The Singularity, because he wants his life to be extended by it. Kurzweil envisions that future medical advances could invent tiny computerised machines, or nanobots, which operate inside the body to enhance the immune system. In addition ne believes that future technology might be able to resurrect his deceased father.

Looking at the state of current technological advances in many fields such as medicine, navigation and communication, Kurzweil's visions may not be unbelievable.The critical issue, however, is whether genuine artificial intelligence can ever be truly realised. Kurzweil suggests that critics of his theories, who believe that the human brain is too complex to duplicate, are underestimating what the exponential growth in technology can eventually accomplish.

Question 1: What is The Singularity?

A. An event giving rise to future human beings.

B. An event giving rise to future artificial intelligence.

C. An event giving rise to future alien civilisation.

Question 2: Why could The Singularity put an end to humans?

A. Because A.I. might imitate human intelligence.

B. Because A.I. is similar to human intelligence.

C. Because A.I. will exceed human intelligence.

Question 3: What does Kurzweil say about technologies?

A. Technologies are avoidable.

B. Technologies are safe and friendly.

C. Technologies are double-edged swords.

Question 4: Why does Kurzweil hope for the coming of The Singularity?

A. Because it would have economic advantages.

B. Because life could be extended

C. Because human would have virtual entertainment.

Question 5: How does Kurzweil respond to critics of his theories

A. He thinks that they do not evaluate correctly the rapid growth of technology.

B. He thinks that the realisation of genuine artificial intelligence is a challenge.

C. He thinks that future events cannot be predicted with our current mean.

5. Practice Task 2

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: Do you know the country which you has the hightest life_______ in the world?

A. objective             B. expectancy           C. desire                     D. ambition

Question 2: This_______disease caused a lot of complications during the treatment procedure.

A. situation              B. difficult                  C. life-threatening        D. weak

Question 3: _______ does not exist yet, but scientists are working hard to create computers that can think like human beings.

A. Advancement     B. Destruction            C. Intervention             D. Artificial intelligence

Question 4: Intelligent ___________ are widely used in many fields such as heavy industries, hospital medicine business, and the military.

A. machines            B. servicement           C. advisement              D. computers

Question 5: GPS systems help a lot of people to ___________ on land, on the sea, and in the air.

A. navigation           B. navigable               C. nagibility                   D. navigate

Để ôn tập các từ vựng và ngữ pháp xoay quanh chủ đề "The Mass Media", mời các em thử sức với đề kiểm tra trắc nghiệm Unit 7 Looking Back Tiếng Anh 12 mới sau đây.

Trắc Nghiệm

7. Conclusion

Kết thúc bài học Unit 7 Tiếng Anh Lớp 12 mới – Looking Back, các em học sinh cần ghi nhớ:

- Cách đặt trọng âm trong câu

- Các từ vựng: life-threatening, reduce, exterminate, futurist, operating, leading, malfunction

- Ngữ pháp: 

+ Nguyên nhân chủ động được sử dụng khi chủ thể 1 khiến chủ thể 2 làm việc gì đó

Cấu trúc:  have + someone + bare infinitive

Ex: The A.I expert had his assisant activate the newly made robot.

+ Nguyên nhân bị động được sử dụng khi chủ thể có việc gì đó được làm bởi một chủ thể khác.

Cấu trúc:  have/ get + something + past participle

Ex: The A.I expert had the newly made robot activated

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM