Unit 9 lớp 12: Choosing A Career - Writing

Bài học Unit 9 Tiếng Anh lớp 12 mới phần Writing cung cấp cho các em cách viết một lá thư để xin việc và từ đó các em biết cách tự viết một lá thư cho nhà tuyển dụng được gợi ý trong bài. Mời các em cùng tham khảo!

Unit 9 lớp 12: Choosing A Career - Writing

Applying for a job (Ứng tuyển một công việc)

1. Task 1 Unit 9 lớp 12 Writing

Read the job application letter and write the numbers ( 1 -8) next to the letters (a-h) to show the correct components of the letter. (Đọc lá thư xin việc và viết các số (1 -8) bên cạnh các chữ cái (a-h) để hiển thị các thành phần chính xác của bức thư.)

(1)The Manager                    (3) 618 Tay Son St Souvenir Shop HaNoi

755 Giang Vo St Ha Noi

(2) 20 May 20...

Dear Sir or Madam,

(4)  I am writing in response to your advertisement on Findingjobs.com for the post of a part-time shop assistant.

(5) Last summer, I worked as a shop assistant for five weeks in a local shop selling traditional Vietnamese clothing in a tourist area. My responsibilities were to serve customers, including foreign visitors, deliver the clothes, and answer the phone.

(6)   I think that I am reliable, hard-working and enthusiastic. I can also speak English fluently. If required, I can provide references from the clothes shop.

(7)  I would be grateful for an opportunity to visit your shop and discuss my application with you in person. I can come for an interview any afternoon during the week. If my application is successful, I will be available to start work from the 15th of June. Please find my CV enclosed in this letter.

I  look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

(8) Trang

Le ThuTrang

Guide to answer

2 - a. date (ngày)

6 - b. applicant's personal qualities (phẩm chất cá nhân ứng viên)

1 - c. recipient's address (địa chỉ người nhận)

3 - d. applicant's address (địa chỉ người gửi)

5 - e. applicant's work experience (kinh nghiệm làm việc của ứng viên)

8 - f. applicant's signature and full name (Chữ ký và họ tên của người nộp đơn)

7 - g. when the applicant is available for an interview and to start work (khi nào người nộp đơn có thể phỏng vấn và bắt đầu làm việc)

4 - h. what the job is and where the applicant saw the job advertisement (công việc là gì và nơi người ứng tuyển nhìn thấy quảng cáo công việc)

Tạm dịch:

Quản lý cửa hàng lưu niệm

755 phố Giảng Võ                                           618 Tây Sơn

Hà Nội                                                             Hà Nội

20 tháng 5 ...

Dear Sir hoặc Madam,

Tôi viết thư trả lời bài đăng quảng cáo của một trợ lý bán hàng bán thời gian cho anh/chị trên Findingjobs.com.

Mùa hè năm ngoái, tôi làm việc vị trí trợ lý cửa hàng trong 5 tuần tại một cửa hàng địa phương bán quần áo truyền thống Việt Nam trong khu du lịch. Nhiệm vụ của tôi là phục vụ khách hàng, bao gồm du khách nước ngoài, giao hàng, và trả lời điện thoại.

Tôi nghĩ rằng tôi đáng tin cậy, chăm chỉ và nhiệt tình. Tôi cũng có thể nói tiếng Anh lưu loát. Nếu được yêu cầu, tôi có thể cung cấp tài liệu tham khảo từ cửa hàng quần áo.

Tôi xin được biết ơn khi có cơ hội đến thăm cửa hàng của anh / chị và thảo luận về đơn của tôi với bạn một cách trực tiếp. Tôi có thể đến phỏng vấn bất cứ buổi chiều nào trong tuần. Nếu đơn đăng ký của tôi thành công, tôi sẽ có mặt để bắt đầu làm việc từ ngày 15 tháng 6. Xin vui lòng xem CV của tôi được đính kèm với bức thư này.

Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ anh/chị.

Trân trọng,

Trang

Lê Thu Trang

2. Task 2 Unit 9 lớp 12 Writing

Read the job advertisement. Make a list of the qualities and experience you may need for the job. (Đọc quảng cáo tuyển dụng. Tạo một danh sách những phẩm chất và kinh nghiệm bạn có thể cần cho công việc.)

HOTEL RECEPTIONIST WANTED

For Sunflower Hotel

We need a young and enthusiastic person to work as a receptionist at our hotel in Da Nang from t5 August to 30 September.

Working hours are from 8 a.m. to 4 p.m.

Responsibilities include receiving guests andvisitors, checking them in and out, taking bookings, and answering the phone. Ability to speak English is a plus.

Please contact:

The manager, Sunflower Hotel,

610 Bach Dang Rd, Da Nang 

+ ..................................................................................................

+ ..................................................................................................

+ ..................................................................................................

+ ..................................................................................................

Guide to answer

The quanlities and experience (Phẩm chất và kinh nghiệm)

+ worked for a local travel agency last summer (đã làm việc ở hãng du lịch địa phương hè trước)

+ trustworthy, confident, hard-working, and enthusiastic (đáng tin cậy, tự tin, chăm chỉ và biết thông cảm)

+ can speak English fluently (có thể nói tiếng Anh trôi chảy)

+ can work for long hours (có thể làm việc nhiều giờ liền)

Tạm dịch:

Lễ tân khách sạn cho khách sạn Sunflower! 

Chúng tôi cần một người trẻ và nhiệt tình để làm việc cho vị trí lễ tân tại khách sạn của chúng tôi ở Đà Nẵng từ 15 tháng Tám đến 30 tháng 9. Thời gian làm việc từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Nhiệm cụ bao gồm tiếp nhận khách mời và khách tham quan, kiểm tra họ ra và vào, đặt phòng và trả lời điện thoại. Khả năng nói tiếng anh là một lợi thế.

Làm ơn liên lạc tới:

Quản lý khách sạn Sunflower ,

610 Bạch Đằng, Đà Nẵng.

3. Task 3 Unit 9 lớp 12 Writing

Write a letter of around 180 words applying for the job in the advert in 2. Include all the letter components in 1 and follow the writing plan below. (Viết một bức thư khoảng 180 từ nộp đơn xin công việc trong quảng cáo trong 2. Bao gồm tất cả các thành phần ký tự trong 1 và làm theo kế hoạch bằng văn bản dưới đây.)

Guide to answer

The Manager                    21 Tran Phu Rd, Da Nang

Sunflower Hotel                        

610 Bach Dang Rd, Da Nang 

10 August 2020

Dear Sir or Madam, 

I am writing in response to your advertisement in last Saturday's Viet Nam News for a young and enthusiastic receptionist.

Last summer, I worked as a tour guide for six weeks for a small travel agency in Da Nang. My responsibilities included giving information to visitors, accompanying foreign tourists on trips throughout Viet Nam, and answering the phone.

I consider myself to be trustworthy, hard­working and enthusiastic. I can speak English fluently and can work as an interpreter. In addition, I can work for long hours. If required,

I can provide references from the travel agency.

I would really like to visit your hotel and discuss my application with you in person.

I am available for an interview on any afternoon.

If my application is successful, I will be able to start work from 15th of August when I finish my exams. I am enclosing my CV with thi? letter.

I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

Le Van Tam

Tạm dịch:

Quản lý                                          21 Trần Phú, Đà Nẵng

Khách sạn Sunflower 

745 Lê Lợi, Đã Nẵng

Ngày 10 tháng 8 năm 2020

Dear Sir /Madam,

Tôi viết thư để đáp lại lời quảng cáo của anh/ chị tuyển dụng một nhân viên tiếp tân trẻ và nhiệt tình trên tin tức Việt Nam cuối tuần trước. 

Mùa hè năm ngoái, tôi đã làm một hướng dẫn viên du lịch trong sáu tuần cho một đại lý du lịch nhỏ ở Đà Nẵng. Nhiệm vụ của tôi là cung cấp thông tin cho khách tham quan, đi cùng khách du lịch nước ngoài trên các chuyến đi khắp Việt Nam, và trả lời điện thoại.

Tôi tự coi mình là người đáng tin cậy, chăm chỉ và nhiệt tình. Tôi có thể nói tiếng Anh lưu loát và có thể làm thông dịch viên. Ngoài ra, tôi có thể làm việc trong nhiều giờ. Nếu được yêu cầu, Tôi có thể cung cấp tài liệu tham khảo từ cơ quan du lịch.

Tôi thực sự muốn đến thăm khách sạn của anh/chị và nói rõ hơn về hồ sơ của tôi.

Tôi có thể đến phỏng vấn bất cứ buổi chiều nào.

Nếu hồ sơ đăng ký của tôi thành công, tôi sẽ có thể bắt đầu làm việc từ ngày 15 tháng 8 khi tôi hoàn thành các kỳ thi. Tôi đính kèm CV với lá thư.

Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ anh / chị.

Trân trọng,

Lê Văn Tâm

4. Practice Task 1

Rewrite sentences without changing the meaning

Question 1: “I am sorry but I won’t do the extra work,” Carol said.

A. Carol promise not to do the extra work.

B. Carol denied doing the extra work.

C. Carol refused to do the extra work.

D. Carol apologised for doing the extra work.

Question 2: He prefers sitting at home to playing outside.

A. He would rather sit at home than play outside.

B. He hates both sitting at home and playing outside.

C. He plays outside more often than he sits at home.

D. He sometimes plays outside instead of sitting at home.

Question 3: He won the first prize thanks to his good reaction.

A. He won the first prize though he didn’t react well.

B. He thanked his good reaction after he had won the first prize.

C. He wouldn’t have won the first prize without his good reaction.

D. He reacted well because he won the first prize.

Question 4: He studies well at school. He usually helps his mother do housework.

A. Because he studies well at school, he usually helps his mother do housework.

B. Although he studies well at school, he usually helps his mother do housework.

C. He neither studies well at school nor usually helps his mother do housework.

D. He both studies well at school and usually helps his mother do housework.

Question 5: Her father encouraged her actively. She overcome her own obstacles.

A. Because her father’s active encouragement that she didn’t overcome her own obstacles.

B. Had it not been for her father’s active encouragement, she couldn’t have overcome obstacles.

C. If her father had encouraged her actively, she could have overcome obstacles.

D. No matter how actively her father encouraged her, she couldn’t overcome her own obstacles.

5. Practice Task 2

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: late/go/now/home/should/you/ it’s/and

A. It’s you should go late and home now.

B. It’s late you and should go home now.

C. It’s late and you should go home now.

D. It’s should go home and you late now

Question 7: give/the present/tomorrow/we/him/will

A. Tomorrow we will give him the present.

B. We will tomorrow give hime present the.

C. Tomorrow we give will hime the present.

D. Tomorrow we will give the present him.

Question 8: have/at the station/her/we/just met

A. We just have met her at the station.

B. We have just met her at the station.

C. We have met just her at the station.

D. We have just her met at the station.

Question 9: he/unhealthy/was/last week/./he/in hospital/looks

A. He looks in hospital. He was unhealthy last week.

B. He unhealthy. He was looks in hospital last week.

C. He looks unhealthy. He was in hospital last week.

D. He looks unhealhy.He was hospital in last week.

Question 10: weeks/in France/spend/I/will/next year/my holiday/for two

A. Next year I spend will my holiday in France for 2 weeks.

B. Next year I will spend in France my holiday for 2 weeks.

C. Next year I will spend for 2 weeks my holiday in France.

D. Next year I will spend my holiday in France for 2 weeks.

6. Conclusion

Kết thúc bài học Unit 9 Tiếng Anh Lớp 12 mới – Writing, các em cần làm bài tập đầy đủ, luyện tập kĩ năng viết và nắm được cách viết một lá thư cho nhà tuyển dụng được gợi ý trong bài để gửi đơn xin việc.

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM