Luận văn: Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phú Bài, Thừa Thiên Huế

Mục tiêu của luận văn nhằm nghiên cứu và làm rõ những vấn đề mang tính lý luận cơ bản về vốn đầu tư, khu công nghiệp và thu hút vốn đầu tư vào KCN. Đánhgiá tổng quan tình hình hoạt động đầu tư và phân tích thực trạng thu hút vốn đầu tư vào KCN Phú Bài tỉnh Thừa Thiên Huế. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư vào KCN Phú Bài. Đề xuất các giải pháp phù hợp và hiệu quả nhất để đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư vào KCN Phú Bài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Luận văn: Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phú Bài, Thừa Thiên Huế

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Để nghiên cứu và làm rõ những vấn đề mang tính lý luận cơ bản về vốn đầu tư, khu công nghiệp và thu hút vốn đầu tư vào KCN; đánh giá tổng quan tình hình hoạt động đầu tư và phân tích thực trạng thu hút vốn đầu tư vào KCN Phú Bài; đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư vào KCN Phú Bài từ đó để đề xuất các giải pháp phù hợp và hiệu quả nhất để đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư vào KCN Phú Bài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, em chọn đề tài: “Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phú Bài, Thừa Thiên Huế”. 

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu về thực trạng và giải pháp thu hút vốn đầu tư vào KCN Phú Bài để đánh giá những thành công, hạn chế, cơ hội và thách thức về hoạt động thu hút vốn đầu tư từ đó đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm tăng cường công tác thu hút vốn đầu tư vào KCN Phú Bài, Thừa Thiên Huế.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp duy vật biện chứng

Phương pháp thu thập số liệu

Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo

Phương pháp phân tích và xử lí số liệu

Phương pháp kế thừa

Phương pháp phân tích SWOT

1.4  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Khu công nghiệp Phú Bài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Không gian: Nghiên cứu phân tích vốn đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào KCN Phú Bài tỉnh Thừa Thiên Huế do chính quyền địa phương cấp tỉnh thu hút. 

Thời gian: Số liệu thứ cấp lấy từ các năm 2002 đến năm 2012.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở khoa học về thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp.

Cơ sở lý luận

Cơ sở thực tiễn

2.2 Thực trạng thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phú Bài.

Tổng quan về môi trường đầu tư của KCN Phú Bài

Thực trạng thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phú Bài

Đánh giá kết quả thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Phú Bài

2.3 Định hướng và giải pháp thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phú Bài đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020.

Định hướng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phú Bài:

3. Kết luận và kiến nghị

3.1 Kết luận

Qua nghiên cứu thực trạng thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phú Bài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chúng ta có thể thấy bên cạnh những thuận lợi như những lợi thế sẵn có của Thừa Thiên Huế về con người, cơ sở vật chất...và cả những cơ chế, chính sách ưu đãi của thành phố dành cho khu công nghiệp thì khu công nghiệp Phú Bài cũng còn có những khó khăn trong môi trường đầu tư như những vấn đề về pháp lý, đất đai, các vấn đề liên quan đến quy hoạch... chính những điều này làm hạn chế dòng đầu tư vào khu công nghiệp Phú Bài. Nhưng với mục tiêu đưa kinh tế Thừa Thiên Huế chuyển dịch cơ cấu theo hướng phát triển chủ yếu về công nghiệp và dịch vụ, xa hơn nữa là đạt được mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương, chúng ta phải tháo gỡ những khó khăn trên, phải không ngừng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm để xây dựng, phát triển khu công nghiệp Phú Bài trở thành hạt nhân phát triển kinh tế của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

3.2 Kiến nghị

Cơ chế chính sách:

Tiếp tục xác định địa bàn KCN là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn như Nghị định 108 đã quy định để thực hiện các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dự án đầu tư vào KCN.

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý các KCN

Đề nghị bỏ chế độ uỷ quyền thành giao quyền và phân cấp rõ hơn cho Ban Quản lý nhằm tạo điều kiện để Ban thực hiện tốt cơ chế một cửa tại chỗ.

4. Tài liệu tham khảo

Ban quản lý các KCN tỉnh Thừa Thiên Huế (2012), Tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của các doanh nghiệp của các doanh nghiệp khu công nghiệp.

PGS. TS. Nguyễn Bạch Nguyệt, TS. Từ Quang Phương (2007), Giáo trình Kinh tế đầu tư, NXB Đại học Kinh tế quốc dân

ThS. Hồ Tú Linh (2011), Bài giảng Kinh tế đầu tư, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế.

Ban quản lý các KCN tỉnh Thừa Thiên Huế (2011), Danh sách các dự án sản xuất công nghiệp và dịch vụ được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại KCN Phú Bài giai đoạn I,II

Ban quản lý các KCN tỉnh Thừa Thiên Huế (2012), Danh mục dự án đầu tư vào các KCN Thừa Thiên Huế 2012.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Kinh tế trên ---

Ngày:09/09/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM