Luận văn ThS: Phân tích tài chính tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8

Luận văn ThS Phân tích tài chính tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 nghiên cứu nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp

Luận văn ThS: Phân tích tài chính tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay, cùng với sự đổi mới của nền kinh tế thị trường và sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các thành phần kinh tế đã gây ra những khó khăn và thử thách cho các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, để có thể khẳng định được mình mỗi doanh nghiệp cần phải nắm vững tình hình cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Để đạt được điều đó, các doanh nghiệp phải luôn quan tâm đến công tác tài chính của mình vì nó quan hệ trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh và ngược lại. Việc thường xuyên tiến hành phân tích tài chính sẽ không những cần thiết cho lãnh đạo doanh nghiệp mà còn cần thiết đối với tất cả các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp đánh giá được thực trạng tài chính. Lãnh đạo doanh nghiệp sẽ đưa ra được các quyết định kinh tế phù hợp, sử dụng một cách tiết kiệm và có hiệu quả vốn và các nguồn lực. Nhà đầu tư có quyết định đúng đắn với với sự lựa chọn đầu tư của mình, các chủ nợ được đảm bảo về khả năng thanh toán của doanh nghiệp đối với các khoản cho vay

1.2 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến phân tích tài chính của doanh nghiệp

Phân tích đánh giá hoạt động tài chính Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8

Trên cơ sở phân tích đề xuất một số giải pháp và kiến nghị có tính khả thi để cải thiện tình hình tài chính góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Phân tích tài chính tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 mà không đi sâu vào phân tích cụ thể từng đơn vị trực thuộc

Đề tài tập trung vào việc phân tích tài chính tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 trong những năm 2011 – 2013 dựa trên Báo cáo tài chính. Từ đó đề ra một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Tổng công ty trong thời gian tới

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài tập trung vào việc phân tích tài chính tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 trong những năm 2011 – 2013 dựa trên Báo cáo tài chính. Từ đó đề ra một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Tổng công ty trong thời gian tới

2. Nội dung 

2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiêp̣

Tổng quan tình hình nghiên cứu

Cơ sở lý luâṇ về phân tích tài chính trong doanh nghiêp

2.2 Phương pháp luâṇ và thiết kế nghiên cứu

Phương pháp luâṇ nghiên cứu

Thiết kế nghiên cứu

2.3 Phân tích tài chính taị Tổng công ty xây dưṇg công trình giao thông 8

Khái quát chung về Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 

Phân tích tài chính tại CIENCO8.

Đánh giá tổng quan về thực trạng tài chính tại CIENCO 8

2.4 Giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8

Định hướng và chiến lược phát triển kinh doanh của CIENCO 8 trong những năm tới

Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8

Kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước

3. Kết luận 

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi đầu tiên và quan trọng là phải có tiềm lực tài chính mạnh mẽ để có điều kiện cạnh tranh và tiến hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Mặt khác, theo quá trình phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế hội nhập với khu vực và quốc tế, các quan hệ kinh tế tài chính ngày càng trở nên đa dạng và phong phú. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là phải thường xuyên tiến hành phân tích tài chính, nhằm làm cho kết quả phân tích ngày càng có tác dụng và trở nên hiệu quả đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

4. Tài liệu tham khảo

Đào Thị Bằng, 2012. Phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần Đức Việt. Luận văn thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Ngô Thế Chi, Nguyễn Trọng Cơ, 2009. Phân tích tài chính doanh nghiệp. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính

Nguyễn Trọng Cơ, Nghiêm Thị Thà, 2010. Phân tích tài chính doanh nghiệp. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Ths Tài chính ngân hàng trên--.

Ngày:11/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM