Giải bài tập SGK Vật lý 8 Bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Nội dung hướng dẫn Giải bài tập Lý 8 Bài 26 dưới đây sẽ giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức về năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. Mời các em cùng theo dõi.

Giải bài tập SGK Vật lý 8 Bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

1. Giải bài C1 trang 92 SGK Vật lý 8

Hãy cho biết năng suất tỏa nhiệt của khí đốt bằng bao nhiêu lần năng suất tỏa nhiệt của than bùn?

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi trên ta cần xem: Bảng 26.1 - Năng suất toả nhiệt của một số nhiên liệu (Trang 91 - SGK Vật Lí 8)

Hướng dẫn giải

  • Năng suất toả nhiệt của khí đốt là \(44.10^6(J/kg)\)

  • Năng suất toả nhiệt của than bùn là \(14.10^6(J/kg)\)

⇒  Năng suất tỏa nhiệt của khí đốt bằng 3,14 lần than bùn.

2. Giải bài C2 trang 92 SGK Vật lý 8

Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi, 15kg than đá. Để thu được nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa?

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi trên ta cần nắm: 

- Đại lượng cho biết nhiệt lượng toả ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất toả nhiệt của nhiên liệu.

- Công thức tính nhiệt lượng toả ra khi nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn: Q = q.m 

  • Trong đó: q là năng suất toả nhiệt của nhiên liệu (J/kg); m là khối lượng của nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn (kg).

Hướng dẫn giải

  • Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi là:

\(Q_1=q_1.m_1=10^7.15=15.10^7J\)

  • Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg than đá là:

\(Q_2=q_2.m_2=27.10^6.15=4,05.10^8J\)

  • Lượng dầu hỏa cần dùng để khi đốt cháy thu được nhiệt lượng  \(Q_1\) là:

\(m=\frac{Q_1}{q}=\frac{15.10^7}{44.10^6}=3,41kg\)

  • Lượng dầu hỏa cần dùng để khi đốt cháy thu được nhiệt lượng \(Q_2\) là:

\(m=\frac{Q_2}{q}=\frac{4,05.10^8}{44.10^6}=9,2kg\)

Vậy,

  • Lượng dầu hỏa cần dùng để khi đốt cháy thu được nhiệt lượng  \(Q_1\) là: \(m=3,41kg\)
  • Lượng dầu hỏa cần dùng để khi đốt cháy thu được nhiệt lượng \(Q_2\) là: \(m= 9,2kg\)

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM