Luận văn ThS: Năng lực tài chính của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam giai đoạn hội nhập WTO thực trạng và giải pháp

Luận văn Năng lực tài chính của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam giai đoạn hội nhập WTO thực trạng và giải pháp được hoàn thành với mục tiêu nhằm phân tích, đánh giá năng lực tài chính hiện tại của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, đề tài đưa ra các giải pháp để nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng trước những yêu cầu của hội nhập giai đoạn hậu WTO. 

Luận văn ThS: Năng lực tài chính của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam giai đoạn hội nhập WTO thực trạng và giải pháp

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng không nằm ngoài xu thế đó. Là một trong bốn Ngân hàng thương mại quốc doanh lớn nhất của Việt Nam, BIDV đã và đang đẩy mạnh hội nhập vào nền kinh tế quốc tế và coi đây là chiến lược phát triển quan trọng của ngân hàng. Trong bối cảnh đó, việc phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng về năng lực tài chính của BIDV để từ đó đề xuất giải pháp nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng là hết sức cấp thiết. Đề tài: “Năng lực tài chính của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong giai đoạn hội nhập hậu WTO- thực trạng và giải pháp” là vấn đề vừa có ý nghĩa lý luận, vừa mang tính thực tiễn cao. 

1.2 Tình hình nghiên cứu

Hiện nay chưa có công trình nghiên cứu nào đánh giá riêng, chuyên sâu về năng lực tài chính của ngân hàng thương mại, mà mới chỉ có các đề tài nghiên cứu với phạm vi rộng hơn là về nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam, như: 

 • PGS, TS. Nguyễn Thị Quy (2005), Năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại trong xu thế hội nhập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 
 • TS. Phạm Thanh Bình, TS. Phạm Huy Hùng (2005), Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế

Các công trình này đều phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng, chứ không chuyên sâu về năng lực tài chính của ngân hàng. Mặt khác, đề tài này nghiên cứu cụ thể về mặt lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong giai đoạn hội nhập hậu WTO. 

1.3 Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở lý luận chung và những phân tích, đánh giá năng lực tài chính hiện tại của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, đề tài đưa ra các giải pháp để nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng trước những yêu cầu của hội nhập giai đoạn hậu WTO. 

1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu

 Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về năng lực tài chính của ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn hậu WTO.

Phân tích và đánh giá thực trạng năng lực tài chính của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trước những cơ hội và thách thức của giai đoạn hậu WTO.

Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong giai đoạn hậu WTO 2008-2020. 

1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Năng lực tài chính của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Về không gian, đề tài nghiên cứu năng lực tài chính của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam theo lộ trình mở cửa hệ thống ngân hàng Việt Nam trong cam kết gia nhập WTO.

Về thời gian, đề tài tập trung phân tích thực trạng năng lực tài chính trong giai đoạn 2007-2008 và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực tài chính cho giai đoạn hậu WTO 2008-2020. 

1.6 Phương pháp nghiên cứu

Luận văn dựa vào phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển các Ngân hàng thương mại trong giai đoạn hội nhập. Luận văn này cũng sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, kết hợp phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp logic và lịch sử, khái quát hóa và cụ thể hóa. Ngoài ra, luận văn còn sử dụng các phương pháp khoa học khác như phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích và tổng hợp những tài liệu thu thập để đánh giá tình hình hiện tại và dự báo tương lai.

2. Nội dung

2.1 Năng lực tài chính của ngân hàng thương mại

 • Khái niệm năng lực tài chính của ngân hàng thương mại
 • Phân tích năng lực tài chính của ngân hàng thương mại
 • Sự cần thiết phải nâng cao năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO

2.2 Thực trạng năng lực tài chính của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

 • Giới thiệu chung về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
 • Thực trạng năng lực tài chính của BIDV
 • Kết luận về năng lực tài chính của BIDV hiện nay

2.3 Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai đoạn hội nhập hậu WTO

 • Mục tiêu, định hướng và kế hoạch nâng cao năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và BIDV nói riêng đến năm 2020
 • Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong giai đoạn hội nhập hậu WTO
 • Một số kiến nghị để thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của BIDV giai đoạn 2008-2010

3. Kết luận

Luận văn đã giải quyết được một số vấn đề cơ bản sau:

 • Một là: Khái quát được cơ sở lý luận về năng lực tài chính, hệ thống chỉ tiêu phân tích năng lực tài chính. Đồng thời, luận văn cũng đã nêu được sự cần thiết phải nâng cao năng lực tài chính của NHTM trong giai đoạn hội nhập hậu WTO.
 • Hai là: Phân tích rõ thực trạng năng lực tài chính của BIDV trên cơ sở mô hình phân tích CAMELS đã đề cập tại chương 1.
 • Ba là: Đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực tài chính của BIDV trong giai đoạn hội nhập 2008-2020 và kiến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước như là những điều kiện cần để hỗ trợ nâng cao năng lực tài chính của NHTM Việt Nam nói chung và BIDV nói riêng.

Tuy nhiên, để có thể đạt được mục tiêu trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam và vươn tới tầm khu vực, BIDV cần đưa ra định hướng, chính sách và các biện pháp thực hiện đồng bộ và toàn diện nhằm nâng cao năng lực tài chính nói riêng, năng lực cạnh tranh nói chung của ngân hàng.

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tiếng Việt

Chính Phủ (2006), Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.

Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (2008), Báo cáo phân tích ngành ngân hàng, Hà Nội.

Ferderic S.Mishkin, Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1994.

Francois – Xavier Bellocq (2008), Rủi ro hệ thống ngân hàng ở Việt Nam xu hướng gần đây và triển vọng diễn biến, Đà Nẵng.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (2006), Các cam kết của Việt Nam và ngân hàng Việt Nam tham gia WTO, Hà Nội.

4.2 Tiếng Anh

Bank for International Settlement (1988). International convergence of capital measurement and capital standards. Switzerland.

Bank for International Settlement (2004). International convergence of capital measurement and capital standards, a revised framework. Switzerland.

Jonathan Golin (2001). The Bank credit analysis Handbook. John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd. Singapore

Longman (1978). Longman Contemporary English Dictionary. Harlow. UK

Federal Financial Institutions Examination Council (2004). “Appendix A, section 070: Unif

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ kinh tế trên ---

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM