Luận văn ThS: Cơ chế hoạt động của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam sau cổ phần hóa

Luận văn Cơ chế hoạt động của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam sau cổ phần hóa được hoàn thành với mục tiêu nhằm đưa ra một số phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả và đổi mới cơ chế hoạt động của các NHTMNN sau cổ phần trong giai đoạn hiện nay. 

Luận văn ThS: Cơ chế hoạt động của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam sau cổ phần hóa

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Nghiên cứu cơ chế hoạt động của các NHTMNN Việt Nam sau cổ phần hóa sẽ góp phần làm rõ hơn rất nhiều các vấn đề cũng như các trở ngại trong việc thực hiện lộ trình cổ phần hóa của các NHTMNN Việt Nam hiện nay. Vì vậy, tôi chọn đề tài: “Cơ chế hoạt động của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam sau cổ phần hóa” làm luận văn tốt nghiệp. 

1.2 Tình hình nghiên cứu 

Trong các Báo cáo, nghiên cứu do các NHTM cổ phần nhà nước này đưa ra, các nhà đầu tư cũng như những người quan tâm cũng không thấy nhiều những đánh giá, tổng kết về các thành tựu đã đạt được, cũng như các bất cập trong cơ chế hoạt động của các ngân hàng này sau cổ phần hóa nhằm đưa ra những điều chỉnh cần thiết cho phù hợp với tình hình thực tế.

1.3 Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết về cổ phần hóa NHTMNN và thực trạng cơ chế hoạt động của các NHTMNN sau cổ phần hóa, luận văn nhằm đưa ra một số phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả và đổi mới cơ chế hoạt động của các NHTMNN sau cổ phần trong giai đoạn hiện nay. 

1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu

Phân tích và làm rõ các vấn đề lý luận: cổ phần hóa NHTMNN, cơ chế hoạt động của các NHTM cổ phần nói chung và cơ chế hoạt động của các NHTMNN sau cổ phần hóa nói riêng.

Phân tích và đánh giá thực trạng của các NHTMNN sau cổ phần hóa về các mặt: cơ cấu tổ chức, các hoạt động kinh doanh, vốn điều lệ sau cổ phần hóa; đánh giá các mặt thuận lợi và khó khăn tác động đến sự điều chỉnh cơ chế hoạt động sau cổ phần hóa.

Tìm kiếm, đề xuất phương hướng và các giải pháp để nâng cao hiệu quả cơ chế hoạt động của các NHTMNN sau cổ phần hóa

1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là cơ chế hoạt động của các NHTMNN Việt Nam sau cổ phần hóa.

Phạm vi nghiên cứu: Trong khuôn khổ một luận văn thạc sỹ, đề tài tập trung nghiên cứu cơ chế hoạt động sau cổ phần hóa của 5 NHTMNN lớn đó là: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long. 

1.6 Phương pháp nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nghiên cứu, luận văn sẽ sử dụng phương pháp duy vật lịch sử, duy vật biện chứng, phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh để nghiên cứu

2. Nội dung

2.1 Những vấn đề lý luận cơ bản về cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước và cơ chế hoạt động của ngân hàng thương mại nhà nước sau cổ phần hóa

  • Những vấn đề cơ bản về cơ bản về cổ phần hóa NHTMNN
  • Cơ chế hoạt động của các NHTMNN sau cổ phần hóa
  • Kinh nghiệm thay đổi cơ chế hoạt động của các NHTMNN tại các nƣớc trong khu vực và thế giới

2.2 Thực trạng về cơ chế hoạt động của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam sau cổ phần hóa

  • Những nét tổng quát về lịch sử hình thành, tái cơ cấu và phát triển của hệ thống NHTMNN
  • Những thuận lợi và khó khăn của các NTMNN Việt Nam sau cổ phần hóa 
  • Cơ cấu tổ chức của các NHTMNN Việt Nam sau cổ phần hóa cho đến nay
  • Kết quả đạt được và một số vấn đề còn tồn tại, vƣớng mắc trong cơ chế hoạt động của các NHTMNN Việt Nam sau cổ phần hóa

2.3 Giải pháp để hoàn thiện cơ chế hoạt động của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam sau cổ phần hóa

  • Chiến lược phát triển của các NHTMNN Việt Nam trong những thời gian tới
  • Một số giải pháp để hoàn thiện cơ chế hoạt động của các NHTMNN sau cổ phần hóa trong thời gian tới

3. Kết luận

Đề tài đã tập trung vào việc nghiên cứu, phân tích các quy định pháp lý hiện hành về cổ phần hóa NHTMNN, đánh giá thực trạng, từ đó đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế hoạt động của các NHTMNN sau cổ phần hóa. Tác giả hy vọng những kiến nghị rút ra từ nghiên cứu khoa học này có thể góp phần vào sự thành công của các NHTMNN đã được cổ phần hóa, cũng như các NHTMNN chưa cổ phần hóa. 

4. Tài liệu tham khảo

Báo cáo thường niên của các ngân hàng qua các năm

Huỳnh Thế Du, Vũ Thành Tự Anh (2005), Cổ phần hóa trong quá trình cải cách các ngân hàng thương mại nhà nước ở Việt Nam, Chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright, Hà Nội

Hội đồng Nhà nước (1990), Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng, công ty tài chính ngày 23/05/1990.  

Hội đồng khoa học ngân hàng và Vụ phát triển chiến lược ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Bàn về cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Hà Nội 

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (2009), Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2008 và định hướng năm 2009, Hà Nội.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ kinh tế trên ---

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM