Luận văn ThS: Phát triển xuất khẩu nông sản của công ty Intimex trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Mục đích nghiên cứu của luận văn Phát triển xuất khẩu nông sản của công ty Intimex trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu là nhằm đưa ra định hướng và một số giải pháp phát triển hoạt động xuất khẩu hàng nông sản của công ty Intimex nhằm hạn chế những tác động tiêu cực, tận dụng cơ hội phát triển trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Luận văn ThS: Phát triển xuất khẩu nông sản của công ty Intimex trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Công ty xuất nhập khẩu Intimex được thành lập từ năm 1979 và cho đến nay được coi là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nông sản. Từ khi thành lập đến nay, công ty đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, đặc biệt là đã vượt qua những khó khăn, thách thức trong hoạt động kinh doanh nói chung và kinh doanh mặt hàng nông sản nói riêng trong cả thời kỳ khủng hoảng như cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997. Công ty đã có quan hệ xuất nhập khẩu với 130 quốc gia trên thế giới từ châu Âu, Châu Á đến Châu Mỹ. Đến năm 2008, công ty lại một lần nữa chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay. Điều này đặt ra nhiều vấn đề cho các nhà quản trị của công ty này về xây dựng định hướng và tìm ra các giải pháp để duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty nói chung và hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông sản truyền thống nói riêng cho phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của chính phủ vượt qua khủng hoảng và có thể tận dụng được các cơ hội sau khi nền kinh tế thế giới được phục hồi. 

1.2 Tình hình nghiên cứu

Tác giả muốn nghiên cứu sâu về hoạt động xuất khẩu nông sản của công ty Intimex trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu, từ đó đưa ra một số các giải pháp nhằm phát triển hoạt động xuất nhập khẩu nông sản của công ty phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay của thế giới và Việt Nam cũng như phù hợp với định hướng kinh doanh chung của công ty. 

1.3 Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của luận văn là nhằm đưa ra định hướng và một số giải pháp phát triển hoạt động xuất khẩu hàng nông sản của công ty Intimex nhằm hạn chế những tác động tiêu cực, tận dụng cơ hội phát triển trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu

Để thực hiện mục đích nghiên cứu nói trên, tác giả xác định các nhiệm vụ cụ thể của luận văn như sau:

 • Giới thiệu khái quát về hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động xuất khẩu nói riêng của công ty Intimex
 • Nêu một số nét khái quát về cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính hiện nay
 • Tìm hiểu và phân tích thực trạng xuất khẩu hàng nông sản của công ty Intimex trong giai đoạn vừa qua và các tác động từ cuộc khủng hoảng đến hoạt động xuất khẩu nông sản của công ty.
 • Nêu một số đề xuất về giải pháp nhằm phát triển hoạt động xuất khẩu nông sản của công ty Intimex trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu.

1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận văn là hoạt động xuất khẩu nông sản của Việt nam nói chung và công ty Intimex nói riêng trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Phạm vi nghiên cứu: Công ty Intimex xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản, may mặc, mây tre đan nhưng luận văn chủ yếu tập trung vào các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Công ty Intimex đó là cà phê, hạt tiêu, cơm dừa. Luận văn cũng tập trung nghiên cứu tình hình xuất khẩu các mặt hàng chủ lực nêu trên trong giai đoạn trước và sau khủng hoảng, từ năm 2005 đến hết năm 2009, định hướng đến năm 2011. 

1.6 Phương pháp nghiên cứu 

Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết: tra cứu sách, tài liệu từ các nguồn khác nhau, sau đó tiến hành phân tích, tổng hợp thông tin.

Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: thu thập số liệu thực tiễn tại Công ty Intimex, sau đó tổng hợp và phân tích số liệu. 

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về hoạt động xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu

 • Tổng quan về hoạt động xuất khẩu và xuất khẩu nông sản của Việt Nam
 • Khái quát về cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay
 • Xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu

2.2 Thực trạng hoạt động xuất khẩu nông sản của công ty Intimex trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu

 • Khái quát về công ty Intimex
 • Thực trạng hoạt động xuất khẩu của Công ty Intimex trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu
 •  Đánh giá tình hình xuất khẩu nông sản của công ty trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu

2.3 Giải pháp phát triển hoạt động xuất khẩu nông sản của công ty Intimex nhằm vượt qua khủng hoảng kinh tế kinh tế toàn cầu

 • Dự báo về tình hình kinh tế thế giới và thị trường nông sản trong thời gian tới
 • Định hướng xuất khẩu nông sản của công ty Intimex trong thời gian tới
 • Một số giải pháp đề xuất và kiến nghị nhằm phát triển hoạt động xuất khẩu nông sản của công ty

3. Kết luận

Luận văn nghiên tập trung nghiên cứu tình hình kinh doanh xuất khẩu một số mặt hàng nông sản chủ lực của công ty như cà phê, hạt tiêu, cơm dừa. Thông qua tìm hiểu diễn biến và tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tới hoạt động kinh doanh xuất khẩu nông sản của công ty để có thể hiểu rõ hơn những thành quả và tồn tại cũng như chỉ ra những cơ hội và thách thức đối với công ty trong bối cảnh khủng hoảng. Từ đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị phù hợp để phát triển hoạt động xuất khẩu nông sản của công ty. Trong phạm vi và điều kiện thực hiện luận văn, tác giả mong rằng những giải pháp và kiến nghị của mình sẽ góp phần nhỏ nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh xuất khẩu nông sản của công ty trong thời gian tới.

4. Tài liệu tham khảo

R.Altmam (2009), Đại khủng hoảng tài chính toàn cầu, Nxb Tri Thức, Hà Nội

Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, Báo cáo về các Văn kiện Đại hội X của Đảng, tr.4

Nguyễn Bích (2009), ‘‘Xuất khẩu cà phê : Lượng tăng - chất giảm’’, Bản tin xuất khẩu, Cục xúc tiến thương mại - Bộ công thương (148), tr 14-15

George Cooper (2008), Nguồn gốc khủng hoảng tài chính, Nxb Lao Động – Xã hội

Công ty xuất nhập khẩu Intimex(2007, 2008, 2009), Báo cáo xuất khẩu năm 2007 – 2009.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ kinh tế trên ---

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM