NCKH: Xây dựng trình tự lựa chọn loại hình nút giao thông cùng mức ở đô thị Việt Nam

NCKH Xây dựng trình tự lựa chọn loại hình nút giao thông cùng mức ở đô thị Việt Nam đưa ra được các kết quả sau xây dựng  được trình tự thiết kế đối với từng loại hình nút giao cùng mức ở điều kiện đô thị nước ta và xây dựng được đồ thị phạm vi sử dụng loại hình nút giao cùng mức cho đô thị Đà Nẵng (kết quả nghiên cứu ứng dụng).

NCKH: Xây dựng trình tự lựa chọn loại hình nút giao thông cùng mức ở đô thị Việt Nam

1. Mở đầu

Thông qua các kết quả khảo sát thực nghiệm về dòng xe, về điều kiện đường và điều kiện tổ chức điều khiển giao thông của các nút giao cùng mức ở 2 đô thị lớn Hà Nội, Đà Nẵng, kết hợp lý thuyết dòng xe thuần, dòng xe hỗn hợp, tác giả đã xây dựng trình tự thiết kế và đề nghị tiêu chuẩn mức phục vụ hiệu quả của nút giao cùng mức trong điều kiện giao thông đô thị Việt Nam. Các kết quả này được ứng dụng cho mạng lưới nút giao thông của TP Đà Nẵng thông qua đồ thị phạm vi sử dụng.

2. Nội dung

2.1 Đặt vấn đề

Trong những năm 80, 90 của thập kỷ trước , khi lưu lượng giao thông chưa nhiều, các loại phương tiện tham gia có tính hiện đại chưa cao, ý thức chấp hành luật của người sử dụng phương tiện còn ở mức thấp thì công tác thiết kế nút giao thông của chúng ta đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc lựa chọn loại hình nút giao, trong việc lựa chọn chỉ tiêu đánh giá giải pháp thiết kế về an toàn và hiệu quả khai thác. Những năm gần đây khi lưu lượng dòng xe trong đô thị tăng lên một cách kinh khủng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư nhiều hơn hầu mong đáp ứng nhu cầu vận tải và ý thức chấp hành luật của người sử dụng phương tiện cũng được nâng cao, nhưng vấn đề thiết kế nút giao thông cả thiết kế mới cũng như thiết kế cải tạo vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, lúng túng trong việc thiết kế hình học, thiết kế tổ chức và điều khiển giao thông. Nguyên nhân chính là đến nay chúng ta vẫn chưa có những tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật cho công tác này.

2.2 Các kết quả nghiên cứu

Xây dựng trình tự lựa chọn loại hình giao nhau cùng mức

Mức phục vụ hiệu quả của nút giao thông cùng mức

2.3 Xây dựng đồ thị phạm vi sử dụng nút giao thông cùng mức cho TP Đà Nẵng

Xuất phát từ việc nghiên cứu lựa chọn ngưỡng MPV hiệu quả của nút giao thông (NGT) cùng mức đã được trình bày ở bảng 2.1 [5], kết hợp các số liệu khảo sát thực nghiệm về điều kiện đường, điều kiện giao thông của hơn 100 nút giao thông thành phố Đà Nẵng, chúng tôi đã xây dựng được đồ thị lựa chọn loại hình NGT cùng mức để phục vụ công tác thiết kế (hình 2.6)

3. Kết luận

Các đề xuất trình tự lựa chọn loại hình nút giao nhau cùng mức dựa trên cơ sở của việc... có thể đựợc dùng làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư khi tiến hành lựa chọn các phương án về loại hình NGT trong công tác lập báo cáo đầu tư. Sau khi lựa chọn có thể đánh giá mức phục vụ hiệu quả của từng phương án, đó cũng là cơ sở cho việc thiết kế hình học cũng như các phương án tổ chức và điều khiển giao thông. Đồ thị lựa chọn loại hình nút giao ở đây cũng được coi như phạm vi sử dụng cho các NGT ở TP Đà Nẵng theo lưu lượng dòng xe con qui đổi ở đường chính và đường phụ

4. Tài liệu tham khảo

Đỗ Bá Chương (1996), Kỹ thuật giao thông, Tủ sách sau đại học - Đại học Xây dựng, Hà Nội.

Nguyễn Quang Đạo (1995), Nghiên cứu về tốc độ củ a dòng xe và phương pháp đánh giá KNTH của đường đô thị Hà Nội, Luận án PTS KH-KT, Hà Nội

- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung NCKH kiến trúc- xây dựng trên-

Ngày:07/09/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM