Giải bài tập SGK Tin học 8 Bài 9: Làm việc với dãy số

Nhằm giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích, eLib đã biên soạn và tổng hợp nội dung giải bài tập SGK trang 79 môn Tin học 8. Tài liệu được biên soạn với đầy đủ các câu hỏi có phương pháp và hướng dẫn giải phù hợp. Mời các em cùng tham khảo!

Giải bài tập SGK Tin học 8 Bài 9: Làm việc với dãy số

1. Giải bài 1 trang 79 SGK Tin học 8

Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức được học kết hợp với nội dung được trình bày ở mục 1 trang 75 SGK Tin học 8 để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp.

Hướng dẫn giải

- Lợi ích chính của việc sử dụng biến mảng là rút gọn việc viết chương trình, có thể sử dụng câu lệnh lặp để thay nhiều câu lệnh.

- Ngoài ra chúng ta còn có thể lưu trữ và xử lí nhiều dữ liệu có nội dung liên quan đến nhau một cách hiệu quả.

2. Giải bài 2 trang 79 SGK Tin học 8

Các khai báo biến mảng sau đây trong Pascal đúng hay sai:

a) var X: Array[10,13] Of Integer;

b) var X: Array[5..10.5] Of Real;

c) var X: Array[3.4..4.8] Of Integer;

d) var X: Array[10..1] Of Integer;

e) var X: Array[4..10] Of Real;

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức được học kết hợp với nội dung được trình bày ở mục 2 trang 76, 77 SGK Tin học 8 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

a) Sai. Phải thay dấu phẩy bằng hai dấu chấm;

b) Sai, vì lớn nhất của chỉ số mảng phải là số nguyên; 

c) Sai, vì giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của chỉ số mảng phải là số nguyên;

d) Sai, vì giá trị đâu của chỉ số mảng phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ số cuối;

e) Đúng.

3. Giải bài 3 trang 79 SGK Tin học 8

"Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ dưới một tên duy nhất". Phát biểu đó đúng hay sai?

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung được trình bày ở mục 2 trang 76,77 SGK Tin học 8 để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp.

Hướng dẫn giải

Phát biểu đó là đúng vì thực chất của mảng là nhóm những phần tử có cùng một kiểu thành một biến duy nhất có các chỉ số từ 1 cho đến n với n là độ dài của mảng.

4. Giải bài 4 trang 79 SGK Tin học 8

Câu lệnh khai báo mảng sau đây có được máy tính thực hiện không?

var N: integer;

     A: array[1..N] of real;

Phương pháp giải

Từ hiểu biết của bản thân và nội dung được trình bày ở mục 3 trang 78 SGK Tin học 8 để trả lời.

Hướng dẫn giải

Câu lệnh khai báo mảng trên máy tính không thực hiện được, vì giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của chỉ số mảng phải được xác định trong phần khai báo chương trình.

5. Giải bài 5 trang 79 SGK Tin học 8

Viết chương trình Pascal sử dụng mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của một dãy số. Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phím.

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức được học kết hợp với nội dung được trình bày ở mục 3 trang 78 SGK Tin học 8 để phân tích và viết chương trình phù hợp.

Hướng dẫn giải

Chương trình có thể như sau:

uses crt;

var N, i: integer;

        A: array[1..100] of real;

begin

       clrscr;

       write(’Nhap so phan tu cua mang, n= ’); readln(n);

       for i:=1 to n do

             begin

                    write(’Nhap gia tri ’,i,’cua mang, a[’,i,’]= ’);

                    read(a[i])

             end;

end.

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM