Luận văn ThS: Ảnh hưởng của thẩm định dự án đầu tư trung và dài hạn tới hoạt động tín dụng của ngân hàng công thương Việt Nam

Mục tiêu chính của luận văn Ảnh hưởng của thẩm định dự án đầu tư trung và dài hạn tới hoạt động tín dụng của ngân hàng công thương Việt Nam nhằm hệ thống hoá lý luận chung về dự án đầu tư và thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Nêu nên thực trạng hoạt động thẩm định dự án đầu tư trung, dài hạn và những ảnh hưởng của chất lượng thẩm định đó tới hoạt động tín dụng của NHCT Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện hoạt động thẩm định dự án đầu tư trung, dài hạn đảm bảo hoạt động tín dụng của NHCT Việt Nam nói riêng và NHTM Việt Nam nói chung, từ đó góp phần phục vụ cho các mục tiêu phát triển của ngành ngân hàng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Luận văn ThS: Ảnh hưởng của thẩm định dự án đầu tư trung và dài hạn tới hoạt động tín dụng của ngân hàng công thương Việt Nam

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Nghiên cứu thực trạng và ảnh hưởng của thẩm định dự án đầu tư trung và dài hạn tới hoạt động tín dụng của NHCT Việt Nam, từ đó đưa ra giải pháp nâng cao chất lƣợng thẩm định dự án đầu tư là yêu cầu cấp thiết đối với NHTM Việt Nam nói chung và NHCT Việt Nam nói riêng. Xuất phát từ những đòi hỏi mang tính thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, tôi đã chọn đề tài “ Ảnh hưởng của thẩm định dự án đầu tư trung và dài hạn tới hoạt động tín dụng của Ngân hàng Công thương Việt Nam”  

1.2 Tình hình nghiên cứu

Đến nay đã có rất nhiều tác giả nghiên cứu về thẩm định dự án đầu tư và thực trạng hoạt động tín dụng tại các NHTM Việt Nam trong đó có NHCT Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đó được thể hiện qua các bài viết trên báo chí, tạp chí hay qua các công trình nghiên cứu khoa học như luận văn thạc sỹ hay luận án tiến sỹ. Nhưng vấn đề “Ảnh hưởng của thẩm định dự án đầu tư trung và dài hạn tới hoạt động tín dụng của NHCT Việt Nam” thì theo tôi chưa ai nghiên cứu từ trước đến nay

1.3 Mục đích nghiên cứu

Hệ thống hoá lý luận chung về dự án đầu tư và thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng.

Nêu nên thực trạng hoạt động thẩm định dự án đầu tư trung, dài hạn và những ảnh hưởng của chất lượng thẩm định đó tới hoạt động tín dụng của NHCT Việt Nam.

Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện hoạt động thẩm định dự án đầu tư trung, dài hạn đảm bảo hoạt động tín dụng của NHCT Việt Nam nói riêng và NHTM Việt Nam nói chung, từ đó góp phần phục vụ cho các mục tiêu phát triển của ngành ngân hàng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu

Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn là hệ thống hoá lý luận về dự án đầu tư và thẩm định dự án đầu tư. Trên cơ sở đó phân tích ảnh hưởng của chất lượng thẩm định dự án đầu tư trung, dài hạn tới hoạt động tín dụng của NHCT Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp và đề xuất các kiến nghị phù hợp nhằm hoàn thiện hoạt động thẩm định dự án đầu tư tại các NHTM Việt Nam nói chung và NHCT Việt Nam nói riêng.

1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là thẩm định dự án đầu tư trung, dài hạn.

Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu về công tác thẩm định dự án đầu tư trung và dài hạn trong hoạt động tín dụng tại NHCT Việt Nam và thời kỳ nghiên cứu là giai đoạn 2003- 2007

1.6 Phương pháp nghiên cứu

Để phù hợp với nội dung, yêu cầu và mục đích mà luận văn đề ra, luận văn sử dụng các phương pháp: phương pháp quan sát, nghiên cứu tại bàn, phương pháp phân tích, so sánh, thống kê, phân tích, diễn giải, quy nạp,… để phân tích.

2. Nội dung

2.1 Những vấn đề cơ bản về thẩm định dự án đầu tư trung, dài hạn trong hoạt động tín dụng của ngân hàng.

  • Dự án đầu tư
  • Khái quát chung về thẩm định dự án đầu tư
  • Nội dung thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động tín dụng ngân hàng

2.2 Thực trạng và ảnh hưởng của thẩm định dự án đầu tư trung, dài hạn tới hoạt động tín dụng của NHCT Việt Nam

  • Khái quát chung về NHCT Việt Nam
  • Thực trạng thẩm định dự án đầu tư trung và dài hạn tại NHCT Việt Nam
  • Ảnh hưởng của thẩm định dự án đầu tư trung và dài hạn tới hoạt động tín dụng của NHCT Việt Nam

2.3 Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động thẩm định dự án đầu tư trung, dài hạn nhằm đảm bảo hoạt động tín dụng của NHCT Việt Nam.

  • Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh chung và hoạt động tín dụng của NHCT Việt Nam
  • Giải pháp hoàn thiện hoạt động thẩm định dự án đầu tư trung, dài hạn để đảm bảo hoạt động tín dụng của NHCT Việt Nam
  • Kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động thẩm định dự án đầu tƣ

3. Kết luận

Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng hơn vào nền kinh tế của thế giới. Các NHTM đang có nhiều cơ hội phát triển mới cũng như những thách thức rất lớn. Điều đó đòi hỏi các NHTM trong đó có NHCT Việt Nam phải nỗ lực hết mình để khẳng định vị thế của mình trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Mỗi ngân hàng đều tạo ra cho mình lợi thế cạnh tranh riêng để phát triển, khai thác tối đa các nguồn lực hiện có và tìm thêm các cơ hội đầu tư mới. Mặc dù hiện nay nhiều dịch vụ ngân hàng mới ra đời và phát triển nhanh chóng, song hoạt động tín dụng vẫn đóng vai trò chủ đạo và mang lại lợi nhuận chủ yếu cho các ngân hàng. Chính vì thế, nhiều ngân hàng trong đó có NHCT Việt Nam vẫn chọn hướng đi là đầu tư nhằm phát triển tối đa hoạt động tín dụng, luôn coi hoạt động tín dụng là hoạt động chính của ngân hàng cần đầu tư và phát triển.

4. Tài liệu tham khảo

TS. Hồ Diệu (chủ biên), TS. Lê Thẩm Dương, TS. Lê Thị Hiệp Thương, ThS. Phạm Phú Quốc, Hồ Trung Bửu, Bùi Diệu Anh (2001), Giáo trình tín dụng ngân hàng, NXB Thống Kê. Hà Nội.

Học viện Hành chính Quốc gia (1998), Quản lý dự án, NXB Giáo dục. Hà Nội.

TS. Nguyễn Minh Kiều (2007), Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài chính. Hà Nội.

TS. Nguyễn Minh Kiều (2006), Tài chính doanh nghiệp, NXB Thống Kê. Hà Nội.

TS. Nguyễn Minh Kiều (2006), Nghiệp vụ ngân hàng, NXB Thống Kê. Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt, TS Từ Quang Phương (2004), Giáo trình kinh tế đầu tư, NXB Thống Kê và Trường đại học kinh tế quốc dân. Hà Nội.

TS. Nguyễn Bạch Nguyệt (2000), Giáo trình lập và quản lý dự án đầu tư, NXB Thống Kê. Hà Nội

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ kinh tế trên ---

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM