Luận văn ThS: Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Luận văn Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TP.HCM được hoàn thành với mục tiêu nhằm phân tích cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh để tìm hiểu và phân tích những nhân tố tác động đến việc lựa chọn nguồn tài trợ vốn cho công ty một cách tối ưu.

Luận văn ThS: Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Mở đầu

1.1 Lý do chọn đề tài

Tối ưu hóa cấu trúc vốn của các Công ty là nhiệm vụ quan trọng của nhà Quản trị tài chính. Có nhiều lý thuyết hiện đại về cấu trúc vốn công ty để giải thích sự khác biệt trong việc lựa chọn cấu trúc vốn của các công ty. Tuy nhiên, ở trong bối cảnh kinh tế và môi trường thể chế của Việt Nam đã có những tác động đến việc lựa chọn cấu trúc vốn tại các công ty. Đề tài này tập trung phân tích cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh để tìm hiểu và phân tích những nhân tố tác động đến việc lựa chọn nguồn tài trợ vốn cho công ty một cách tối ưu

1.2 Mục đích nghiên cứu của đề tài

Đề tài này tập trung phân tích cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh để tìm hiểu và phân tích những nhân tố tác động đến việc lựa chọn nguồn tài trợ vốn cho công ty một cách tối ưu.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng của luận án:

 • Những vấn đề lý luận liên quan đến cấu trúc vốn và các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các Công ty.
 • Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các Công ty niêm yết tại Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh.
 • Khảo cứu những giải pháp nhằm nâng cao việc xây dựng cấu trúc vốn tối ưu cho các công ty niêm yết tại Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh.

Phạm vi nghiên cứu: Đề tài chỉ nghiên cứu cấu trúc vốn của 45 công ty cổ phần niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh trước ngày 01/01/2009.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Bằng phương pháp so sánh, phân tích, thống kê, phương pháp kinh nghiệm, luận án đã phân tích một số các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các Công ty niêm yết tại Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh.Từ các phân tích đó sẽ đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng một cấu trúc vốn tối ưu cho các Công ty.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan cấu trúc vốn và các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn

 • Lý thuyết cấu trúc vốn
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của công ty
 • Nghiên cứu cấu trúc vốn của một số công ty trên thế giới

2.2 Cấu trúc vốn và các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại sở GDCK TP.Hồ Chí Minh

 • Phân tích cấu trúc vốn của một số công ty đang niêm yết tại sở GDCK TP.Hồ Chí Minh
 • Đo lường các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty 
 • Phân tích các nhân tố khác tác động đến cấu trúc vốn của các công ty đang niêm yết tại sở GDCK TP.Hồ Chí Minh

2.3 Những giải pháp xây dựng cấu trúc vốn cho các công ty niêm yết tại sở GDCK TP.Hồ Chí Minh

 • Đối với các doanh nghiệp
 • Đối với thị trường
 • Các chính sách của chính phủ

3. Tài liệu tham khảo

3.1 Tiếng Việt

Carl Kester (1986), “Vốn và cơ cấu quyền sở hữu: Một so sánh giữa các doanh nghiệp sản xuất Mỹ và Nhật Bản”, Quản trị tài chính, số 15, trang 5-16.

Công ty CP chứng khoán Kim Long (2008), “Chứng khoán một năm nhìn lại”, website Công ty CP chứng khoán Kim Long, tháng 01/2008.

Công ty CP chứng khoán Sài Gòn (2009), “Diễn biến chính 2008 & triển vọng 2009”, website Công ty CP chứng khoán Sài Gòn, tháng 01/2009.

Đàng Quang Vắng (2009), Cấu trúc vốn cho chiến lược phát triển dài hạn của các công ty CP xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, luận văn thạc sĩ. 

K.Mackie-Mason (1990), “Thuế có tác động đến các quyết định tài trợ doanh nghiệp không”, Tạp chí tài chính, số 45, trang 1471-1493.

3.2 Tiếng Anh

F. Buferna, K. bangassa, L. Hodgkinson, Derterminants of capital structure: Evidence from Libya

H. Kim, A. Heshmati và D. Aoun, Dynamic of capital structure: The case of Korean listed manufacturing companies, Asian Economic Journal 2006, Vol 20 No 3, 273-302

J. J. Chen, Yan Xue, New empirical study on the capital structure of Chinese listed companies, Working paper 2004, University of Surrey

R. Deesomsak, K. Paudyal, G. Pescetto, The derterminants of capital structure: evidence from the Asia Pacific region, Journal of Multinational Financial Management 14(2004) 387-405

4. Phụ lục

Phụ lục 1: Danh sách 45 công ty niêm yết trên Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh

Phụ lục 2: Báo cáo tài chính của công ty Coca-Cola năm 2007-2008

Phụ lục 3: Báo cáo tài chính của công ty IBM năm 2007-2008

Phụ lục 4: Báo cáo tài chính công ty CP FPT năm 2009-2010

Phụ lục 5: Báo cáo tài chính công ty CP đầu tư & công nghiệp Tân Tạo năm 2009-2010

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ kinh tế trên ---

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM