Luận văn ThS: Hoạt động của một số hiệp hội ngành hàng không trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Luận văn Hoạt động của một số hiệp hội ngành hàng không trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống lại lý luận liên quan đến hiệp hội ngành hàng. Phân tích thực trạng hoạt động của một số hiệp hội ngành hàng trên thế giới trong thời kỳ hiện nay. Rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hiệp hội Việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Luận văn ThS: Hoạt động của một số hiệp hội ngành hàng không trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Hiệp hội Thủy sản Mỹ, Hiệp hội Sắt Thép Nhật Bản và Hiệp hội Dệt may Hàn Quốc đều là những hiệp hội hoạt động khá thành công trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình ở cả trong và ngoài nƣớc. Đồng thời cả ba Hiệp hội này đều là những Hiệp hội tiêu biểu và đóng góp rất lớn vào sự phát triển của ngành và của ba nền kinh tế quốc gia là Mỹ, Nhật và Hàn Quốc. Chính vì các lý do trên mà tác giả chọn đề tài “Hoạt động của một số hiệp hội ngành hàng trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” làm đề tài cho luận văn của mình.

1.2 Tình hình nghiên cứu

Trước đây, vai trò của hiệp hội ngành hàng vẫn chƣa đƣợc đánh giá đúng mức. Chỉ cho đến sau khi Việt Nam gia nhập WTO, việc phát triển hiệp hội ngành hàng mới được sự quan tâm chú ý. Hiện nay, mặc dù cũng đã có một số bài phân tích về một số hiệp hội nhưng số lượng rất ít và đó cũng chỉ là những bài phân tích đơn lẻ, chưa thành hệ thống. Chính vì vậy, Luận văn thạc sỹ này sẽ là một nghiên cứu mới, độc lập và chi tiết về vấn đề này.

1.3 Mục đích nghiên cứu

Hệ thống lại lý luận liên quan đến hiệp hội ngành hàng

Phân tích thực trạng hoạt động của một số hiệp hội ngành hàng trên thế giới trong thời kỳ hiện nay

Rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hiệp hội Việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 

1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích nghiên cứu như trên, đề tài cần phải thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

 • Tìm hiểu tổng quan về hiệp hội ngành hàng, vai trò của hiệp hội ngành hàng và những nhân tố tác động đến hiệp hội ngành hàng
 • Tìm hiểu và phân tích thực trạng hoạt động của một số hiệp hội ngành hàng trên thế giới, cụ thể là Hiệp hội Thủy sản Mỹ, Hiệp hội Sắt Thép Nhật Bản và Hiệp hội Dệt may Hàn Quốc trong giai đoạn hiện nay đặt trong bối cảnh nền kinh tế các quốc gia đó và đánh giá những thành công và hạn chế của những hiệp hội này
 • Khái quát toàn cảnh thực trạng hoạt động của các hiệp hội ngành hàng Việt Nam.
 • Rút ra những bài học kinh nghiệm từ hoạt động của các hiệp hội nói trên và đề xuất một số kiến nghị giúp các hiệp hội ngành hàng của Việt nam có thể phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh

1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của Luận văn này là tình hình hoạt động của một số Hiệp hội ngành hàng trên thế giới trong giai đoạn hiện nay đặt trong bối cảnh ngành đó và nền kinh tế nước đó.

Thời gian nghiên cứu: nghiên cứu hoạt động của một số Hiệp hội ngành hàng trên thế giới trong giai đoạn hiện nay (từ năm 2000 trở lại đây).

Trong giới hạn luận văn này, tác giả chỉ nghiên cứu ba Hiệp hội hoạt động thành công là, Hiệp hội Thủy sản Mỹ, Hiệp hội Sắt Thép Nhật Bản và Hiệp hội Dệt may Hàn Quốc.

1.6 Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng để thực hiện luận văn này là phương pháp tổng hợp, so sánh, thống kê và phân tích. Nền tảng lý luận cho các phương pháp nghiên cứu trên là những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về hiệp hội 

 • Khái niệm về hiệp hội ngành hàng
 • Mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Hiệp hội ngành hàng
 • Vai trò của Hiệp hội ngành hàng

2.2 Khảo sát hoạt động của một số hiệp hội ngành hàng trên thế giới trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

 • Hiệp hội Thủy sản Mỹ (NFI – National Fisheries Institute)
 • Hiệp hội Sắt Thép Nhật Bản (JIS – Japan Iron and Steel Federation)
 • Hiệp hội Dệt may Hàn Quốc (Korea Federation of Textile Industries)

2.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

 • Thực trạng hoạt động của các Hiệp hội ngành hàng Việt Nam
 • Các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam và một số giải pháp đề xuất cho Việt Nam

3. Kết luận

Dựa trên nền tảng tìm hiểu tổng quan về khái niệm, cơ cấu mô hình, phƣơng thức hoạt động và vai trò của Hiệp hội ngành hàng nói chung, chúng ta đã phân tích những hoạt động của một số Hiệp hội ngành hàng tiêu biểu trên thế giới trong thời kỳ hiện nay như Hiệp hội Dệt may Hàn Quốc, Hiệp hội Sắt Thép Nhật Bản và Hiệp hội Thủy sản Mỹ. Đây đều là những Hiệp hội rất thành công trong việc phát triển nền kinh tế, phát triển ngành và hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mình. Từ những thành công của ba Hiệp hội, tác giả đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm bổ ích cho Việt Nam, trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp phát huy vai trò của các Hiệp hội ngành hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Chính phủ và các cơ quan Chính phủ cần tính đến khả năng hỗ trợ và phối hợp với Hiệp hội, tạo điều kiện cho Hiệp hội đủ sức mạnh trợ giúp cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các Hiệp hội cũng cần phát huy nội lực, vạch ra những hành động mang lại lợi ích cụ thể, liên kết các doanh nghiệp để tăng sức cạnh tranh, chống các rào cản kỹ thuật và là chất xúc tác thực hiện các cam kết WTO.

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tiếng Việt

Chính phủ (2003), “Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội”, Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003, Hà Nội.

Bộ nội vụ (2004), “Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ- CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội”, Thông tư số 01/2004/TT- BNV ngày 15/01/2004, Hà Nội.

Vũ Thế Dũng (2005), “Xây dựng lợi thế cạnh tranh: Vai trò của Hiệp hội”, Tạp chí Tuổi trẻ chủ nhật ngày (số 24/2005), tr.7-9.

Lê Xuân Đình, Phan Huy Đường (2003), “Tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực xuất khẩu”, Tạp chí phát triển kinh tế (số 6/2003), tr.5-6.

Hoàng Thu Hoà (2005), Đổi mới và nâng cao hiệu quả của mối quan hệ Nhà nước với Thị trường, phát huy vai trò của các đoàn thể và các Hội, đề tài khoa học cấp Bộ, Trung tâm Thông tin Tư liệu, Hà Nội.

4.2 Tiếng Anh

Mark Boleat (2005), Models of Trade Association Co-operation, website: http://www.taforum.org.

Richard Fairclough (2001), “Report of the 2001 Benchmarking study of trade association”, website: http://www.taforum.org.

Alastair Macdonald (2000), “The business of representation - The modern trade association”, http://www.taforum.org. 

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ kinh tế trên ---

Ngày:16/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM