Luận văn ThS: Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Luận văn Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế được hoàn thành với mục tiêu nhằm phân tích, đánh giá một cách có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về VHDN, mục đích nghiên cứu là đề xuất các giải pháp nhằm phát triển văn hóa DN tại Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí VN, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững của Tổng công ty trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Luận văn ThS: Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Văn hóa doanh nghiệp có vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy hành vi tích cực của các thành viên, nâng cao hiệu quả lao động và tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp. Văn hóa DN dưới góc nhìn sâu sắc thì chính là bản sắc kinh doanh, là sức mạnh cạnh tranh bền vững và cũng là động lực phát triển của DN. Tuy nhiên đa số các DNVN còn chưa thực sự chú trọng nghiên cứu phát triển văn hóa trong đơn vị mình để nâng cao giá trị và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cho DN. Do vậy vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa DN là hết sức quan trọng và cấp thiết đối với các DNVN cũng như của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

1.2 Tình hình nghiên cứu

Đối với tình hình nghiên cứu ở nước ngoài: Các tác giả có nghiên cứu về VHDN một cách có hệ thống, chi tiết, nhiều góc cạnh. Cơ sở lý luận đầy đủ, có dẫn chứng minh họa thực tế phong phú…

Đối với tình hình nghiên cứu trong nước: Cũng có một số sách, luận văn, chuyên đề nghiên cứu về văn hóa DN nói chung của các tác giả trong đó nhiều sách dựa trên nội dung chính hay được biên dịch ra từ các sách nước ngoài. Ít có dẫn chứng tại các công ty, đơn vị cụ thể.

1.3 Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở phân tích, đánh giá một cách có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về VHDN, mục đích nghiên cứu là đề xuất các giải pháp nhằm phát triển văn hóa DN tại Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí VN, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững của Tổng công ty trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu

Hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung về văn hóa DN nhằm có những cơ sở khoa học, dữ liệu nhất định.

Tìm hiếu, phân tích và đánh giá thực trạng văn hóa DN, định hướng, chiến lược, chính sách phát triển văn hóa DN tại Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí VN.

Đưa ra định hướng và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển văn hóa DN cho Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí VN.

1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn và triển vọng phát triển văn hóa DN trong hoạt động của Tổng công ty Tài chính CP Dầu khí VN.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Phân tích, đánh giá hoạt động văn hóa DN của Tổng công ty trong thời gian từ 2000 đến nay. Đề tài giới hạn phần giải pháp đến năm 2012. 

1.6 Phương pháp nghiên cứu

Để giải quyết những vấn đề đặt ra, Luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin, kết hợp với các phương pháp thống kê và khảo sát, phân tích và tổng hợp, phương pháp hệ thống và khái quát, vẽ sơ đồ bảng biểu…nhằm phục vụ thiết thực và hiệu quả cho việc hoàn thành mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài.

2. Nội dung

2.1 Lý luận chung về văn hóa doanh nghiệp

  • Khái quát chung về văn hóa doanh nghiệp
  • Những thành tố chính của văn hóa doanh nghiệp
  • Văn hóa doanh nghiệp là công cụ cạnh tranh trong điều kiện hội nhập hiện nay

2.2 Thực trạng về phát triển văn hóa doanh nghiệp ở Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam

  • Giới thiệu chung về tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam
  • Thực trạng về văn hóa doanh nghiệp ở Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam hiện nay

2.3 Định hướng và các giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp đối với Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

  • Định hướng phát triển của tổng công ty trong thời gian tới
  • Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa doanh nghiệp ở Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam

3. Kết luận

Văn hóa doanh nghiệp là một yếu tố rất phổ biến trong hoạt động kinh doanh và được vận dụng rất thành công ở các công ty lớn trên thế giới. Nó có thể được xem là thứ tài sản vô hình thiết yếu mang lại nhiều lợi ích và sự phát triển lâu dài cho các DN. Tuy nhiên các DNVN vẫn chưa chú trọng trong việc xây dựng và phát triển văn hóa DN để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cho DN đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Đó cũng chính là lý do vì sao văn hóa DN là chủ đề ngày càng được các nhà kinh doanh Việt Nam quan tâm hơn

Đưa ra cơ sở hệ thống lý luận chung về văn hóa doanh nghiệp bao gồm các cách nhìn về văn hóa doanh nghiệp, nội dung chính của văn hóa doanh nghiệp, mục tiêu và lợi ích xây dựng văn hóa DN...Giới thiệu chung về Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí VN. Đi sâu nghiên cứu phân tích và đánh giá thực trạng tình hình xây dựng và phát triển văn hóa DN tại Tổng công ty. Tìm ra những điểm mạnh, yếu, những kết quả và hạn chế còn tồn tại trong công tác phát triển văn hóa DN tại Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí VN. 

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ kinh tế trên ---

Ngày:16/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM