Luận văn: Tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tại Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng vốn đầu tư CSHT cho các xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng vốn đầu tư CSHT cho các xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn CSHT các xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013.

Luận văn: Tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tại Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Thừa Thiên Huế là một tỉnh có nền kinh tế với xuất phát điểm thấp, việc huy động vốn đầu tư từ nội bộ của tỉnh còn hạn chế, chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của Ngân sách TW, nên việc tiết kiệm và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư CSHT còn mang tính cấp thiết. Xuất phát từ thực trạng trên em đã chọn đề tài: “Tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tại Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013” làm khóa luận Tốt nghiệp.

1.2 Mục đích nghiên cứu

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch , đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư CSHT cho các xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế.

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng vốn đầu tư CSHT cho các xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng vốn đầu tư CSHT cho các xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn CSHT các xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013.

1.3  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề liên quan đến tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng vốn đầu tư CSHT các xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế.

Phạm vi không gian: Phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng vốn đầu tư CSHT tại 39 xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ tại Thừa Thiên Huế. 

Phạm vi thời gian: Phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng vốn đầu tư CSHT tại các xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế trong 3 năm 2011-2013.

1.4  Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập số liệu

Phương pháp phân tích

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý luận và thực tiễn về tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tại Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 2013

Sự cần thiết phải đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn

Vốn đầu tư CSHT

Các chỉ tiêu đánh giá tỉnh hình thực hiện kế hoạch sử dụng vốn CSHT

Kinh nghiệm của các địa phương trong cả nước trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư CSHT

2.2 Tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng vốn đầu tư CSHT các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tại Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013

Khái quát về các xã bãi ngang ven biển và hải đảo tỉnh Thừa Thiên Huế

Kế hoạch sử dụng vốn đầu tư xây dựng CSHT các xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế

Tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng vốn đầu tư CSHT các xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng vốn đầu tư CSHT ở các xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế

2.3 Định hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư CSHT tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tại Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2013

Định hướng và một số mục tiêu phát triển kế hoạch xây dựng CSHT các xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư CSHT

3. Kết luận

Qua quá trình tìm hiểu tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng vốn đầu tư CSHT các xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế, em xin kết luận như sau: Dự án đầu tư CSHT thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013 được ban hành theo Quyết định của Chính Phủ để đầu tư CSHT thiết yếu nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất, khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng đất ven biển,từng bước nâng cao và ổn định đời sống, góp phần thực hiện thành công chương trình Giảm nghèo và giữ vững an ninh quốc phòng vùng biển. Nhiều công trình phúc lợi công cộng phát huy hiệu quả như: đường dân sinh nối từ khu dân cư ra biển và chợ cá đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hải sản, nhiên liệu phục vụ các tàu cá và nhiều công trình khác đã đáp ứng nhu cầu bức xúc của nhân dân vùng BNVB & HĐ, như: đường giao thông nông thôn, chợ, thủy lợi, hồ chứa phục vụ nuôi trồng thủy hải sản…

4. Tài liệu tham khảo

PGS.TS Ngô Thắng Lợi (2009), Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.

Báo cáo kế hoạch xây dựng vốn giai đoạn 2011-2013 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Kỷ yếu 5 năm thành lập và phát triển của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Số liệu về bảo trợ xã hội và giảm nghèo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, NXB Lao động – Xã hội

Một số văn bản liên quan đến chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Kinh tế trên ---

Ngày:14/09/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM