Luận văn ThS: Xây dựng mô hình tập đoàn tài chính tại ngân hàng TMCP Đông Á trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Mục tiêu chính của luận văn Xây dựng mô hình tập đoàn tài chính tại ngân hàng TMCP Đông Á trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế làn nghiên cứu tổng quan những lý luận cơ bản về tập đoàn TC - NH và thực trạng phát triển mô hình tập đoàn tài chính tại ngân hàng TMCP Đông Á, so sánh tương quan với các đối thủ khác trong ngành, từ đó tìm ra các giải pháp nhằm giúp khắc phục những tồn tại và đẩy mạnh, xây dựng thành công mô hình tập đoàn tài chính tại Ngân hàng này.

Luận văn ThS: Xây dựng mô hình tập đoàn tài chính tại ngân hàng TMCP Đông Á trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

So với các NHTM nước ngoài, hệ thống NHTM Việt Nam còn yếu kém về nhiều mặt như nguồn vốn, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh, công nghệ, kỹ thuật, chất lượng và loại hình dịch vụ, cũng như khả năng chống đỡ rủi ro. Điều này đòi hỏi mỗi NHTM phải có định hướng và giải pháp thích hợp để phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, làm chủ được thị trường tài chính trong nước và vươn ra thị trường nước ngoài. Trong đó, việc hình thành những ngân hàng lớn, hoạt động đa năng, có khả năng thích ứng trước những thay đổi nhanh chóng trong thế giới hiện đại đã và đang trở thành một nhu cầu bức xúc và một xu thế tất yếu.

1.2 Mục đích nghiên cứu của đề tài

Luận văn nghiên cứu tổng quan những lý luận cơ bản về tập đoàn TC - NH và thực trạng phát triển mô hình tập đoàn tài chính tại ngân hàng TMCP Đông Á, so sánh tương quan với các đối thủ khác trong ngành, từ đó tìm ra các giải pháp nhằm giúp khắc phục những tồn tại và đẩy mạnh, xây dựng thành công mô hình tập đoàn tài chính tại Ngân hàng này.

1.3 Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích nghiên cứu, luân văn đặt ra ba nhiệm vụ nghiên cứu như sau:

 • Nguyên cứu lý thuyết, hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về tập đoàn tài chính ngân hàng.
 • Tìm hiểu thực trạng hoạt động và xây dựng mô hình tập đoàn tài chính tại Ngân hàng TMCP Đông Á
 • Đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng thành công mô hình tập đoàn tài chính tại Ngân hàng TMCP Đông Á

1.4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của luận văn giới hạn ở một số vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan trực tiếp đến xây dựng tập đoàn tài chính tại ngân hàng TMCP Đông Á giai đoạn 2003-2008.

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là thực trạng và các giải pháp xây dựng thành công mô hình tập đoàn tài chính tại Ngân hàng TMCP Đông Á

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu được vận dụng trong đề tài bao gồm phương pháp hệ thống so sánh, phân tích, khái quát cụ thể, thu thập và xử lý số liệu, từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra trong đề tài. 

1.6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Luận văn dựa trên thực trạng tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Đông Á, từ đó, đi sâu vào phân tích những cơ hội, thách thức và đưa ra các giải pháp để Ngân hàng TMCP Đông Á hình dung được hướng phát triển thành một tập đoàn tài chính ngân hàng trong thời gian ngắn nhất

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về tập đoàn tài chính-ngân hàng

 • Khái niệm về tập đoàn tài chính - ngân hàng
 • Cơ cấu tổ chức và mô hình cơ bản của tập đoàn tài chính - ngân hàng
 • Các đặc trưng của tập đoàn tài chính - ngân hàng
 • Điều kiện hình thành và yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của tập đoàn tài chính - ngân hàng
 • Các phương thức hình thành tập đoàn tài chính - ngân hàng
 • Bối cảnh kinh tế thế giới và xu hướng hình thành tập đoàn tài chính - ngân hàng tại Việt Nam
 • Kinh nghiệm từ quá trình hình thành một số tập đoàn trên thế giới

2.2 Thực trạng NHTMCP Đông Á hiện nay

 • Mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức
 • Kết quả hoạt động kinh doanh
 • Quá trình xây dựng mô hình tập đoàn tài chính tại Ngân hàng TMCP Đông Á hiện nay
 • Cơ hội - thách thức của NHTMCP Đông Á sau khi trở thành tập đoàn TCNH

2.3 Giải pháp xây dựng mô hình tập đoàn tài chính tại ngân hàng NHTMCP Đông Á

 • Chiến lược phát triển thời gian tới của DAB
 • Mô hình và các giải pháp xây dựng mô hình tập đoàn TC-NH tại DAB
 • Kiến nghị 

3. Kết luận

Để thực hiện được mục tiêu trở thành một tập đoàn tài chính - ngân hàng trong giai đoạn từ năm 2015 - 2020, ngân hàng Đông Á cần phải xác định được mình đang có những lợi thế cạnh tranh nào, có vị thế như thế nào trong lĩnh vực TC - NH trong nước cũng như trên thế giới, những yếu điểm còn tồn đọng cần phải khắc phục để ngân hàng Đông Á có thể đánh giá chính xác được hiệu quả của mô hình tổ chức quản lý, những chính sách mà ngân hàng đang áp dụng, rút ra những điểm còn hạn chế và đề ra các giải pháp hoàn thiện theo tiêu chuẩn quốc tế của một tập đoàn TC - NH.

4. Tài liệu tham khảo

Bộ Công thương (2009), Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2009 và kế hoạch 2010 của ngành công thương

FPT Securities (2010), Báo cáo thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2009

TS. Hoàng Huy Hà (2008), “Bàn về xây dựng mô hình tập đoàn tài chính - ngân hàng tại Việt Nam”, Tạp chí tài chính (số ra tháng 12/2008), trang 7-8.

TS. Đỗ Thị Hồng Hạnh, Vũ Thị Hồng Nhung (2008), “Hình thành các tập đoàn tài chính - ngân hàng, kinh nghiệm của EU và bài học cho Việt Nam”, Tạp chí tài chính (số ra tháng 12/2008), trang 12

Ngân hàng Đông Á (2009), Báo cáo thường niên năm 2009 

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ kinh tế trên ---

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM