Địa lý 7 Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Bài thực hành Địa lý 7 Bài 34 "So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi" giúp các em tổng kết các kiến thức ở cả hai bài học trước để có sự so sánh, đối chiếu của ba khu vực châu Phi. Ngoài ra các em sẽ củng cố kĩ năng quan sát bản đồ trên thế giới.

Địa lý 7 Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục tiêu

- Nêu được sự khác biệt cơ bản về nền kinh tế của ba khu vực: Bắc Phi, Trung Phi và Nam Phi.

- Tìm hiểu chi tiết về thu nhập bình quân đầu người giữa các quốc gia

- Rèn luyện kĩ năng lập bảng so sánh và phân tích bản đồ.

1.2. Chuẩn bị

- Lược đồ thu nhập bình quân đầu người của các nước châu Phi.

- Kiến thức về ba khu vực chính châu Phi: Bắc Phi, Trung Phi và Nam Phi.

- Sách giáo khoa

- Tập bản đồ

2. Nội dung tiến hành

2.1. Quan sát hình 34.1

Lược đồ thu nhập bình quân đầu người của các nước châu Phi năm 2000

Quan sát hình 34.1 cho biết:

- Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người trên 1000USD/năm. Các quốc gia này nằm chủ yếu ở khu vực nào của châu Phi?

- Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người dưới 200USD/năm. Các quốc gia này nằm chủ yếu ở khu vực nào của châu Phi?

- Nêu nhận xét về sự phân hóa thu nhập bình quân đầu người giữa ba khu vực kinh tế của châu Phi.

Gợi ý trả lời

- Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người trên 1000USD/năm: Ma-rốc, An-giê-ri, Tuy-ni-di, Li-bi , Ai Cập (Bắc Phi), Na-mi-bi-a, Bốt-xoa-na và cộng hòa Nam Phi (Nam Phi).

- Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người dưới 200USD/năm: Ni-giê, Sát (Bắc Phi), Buốc-ki-na Pha-xô, Ê-ti-ô-pi-a, Xô-ma-li (Trung Phi).

- Nêu nhận xét về sự phân hóa thu nhập bình quân đầu người giữa ba khu vực kinh tế của châu Phi:

      + Thu nhập bình quân đầu người không đều giữa ba khu vực : Nam Phi (cao nhất), tiếp theo là Bắc Phi và sau đó là Trung Phi

      + trong từng khu vực, sự phân bố thu nhập bình quân đầu người giữa các quốc gia cũng không đều.

2.2. So sánh nền kinh tế của ba khu vực

Lập bảng để so sánh đặc điểm kinh tế của 3 khu vực châu Phi theo mẫu sau

Gợi ý trả lời

Bảng so sánh nền kinh tế của ba khu vực ở châu Phi

3. Kết luận

Sau khi học xong bài này các em cần:

  • Nắm vững sự khác biệt trong thu nhập bình quân đầu người giữa các quốc gia ở Châu Phi.
  • Nắm vững sự khác biệt trong nền kinh tế của ba khu vực Châu Phi.
Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM