Giải bài tập SBT Lịch Sử 8 Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

eLib xin chia sẻ với các em học sinh nội dung giải bài tập SBT bài 1 Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trang 3-5 bên dưới đây. Với nội dung đầy đủ các bài tập đi kèm đó là phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các em học tập tốt hơn.

Giải bài tập SBT Lịch Sử 8 Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

1. Giải bài 1 trang 3 SBT Lịch sử 8

Khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1: Ý nghĩa nào sau đây không phản ánh đúng tình hình kinh tế ở Tây Âu trong các thế kỷ XV - XVII?

A. Nhà nước thực hiện nhiều chính sách tiến bộ để phát triển kinh tế.

B. Đã xuất hiện các xưởng sản xuất có thuê mướn nhân công.

C. Nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán.

D. Các ngân hàng được thành lập và ngày càng có vai trò quan trọng.

Câu 2: Thế kỷ XVI - XVII, các giai cấp mới được hình thành trong xã hội Tây Âu là

A. Lãnh chúa và nông dân

B. Lãnh chúa và tư sản

C. Tư sản và vô sản

D. Lãnh chúa, tư sản vô sản

Câu 3: Trong nền sản xuất mới, giai cấp tư sản có đặc điểm nổi bật là

A. thế lực kinh tế yếu, bị phong kiến kìm hãm, chèn ép nên càng không phát triển được.

B. bước đầu có thế lực kinh tế, thường dựa vào đó để củng cố quyền lực chính trị.

C. có thế lực kinh tế, nhưng không có quyền lực chính trị.

D. có quyền lực kinh tế và chính trị

Câu 4: Ý Không phản ánh đúng tình hình nước Anh trước cách mạng là

A. nền kinh tế phát triển nhất Châu Âu.

B. nhiều quý tộc vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản, trở thành tầng lớp quý tộc mới.

C. nhiều công ti độc quyền của giai cấp tư sản xuất hiện.

D. mâu thuẫn xã hội giữa tư sản, quý tộc mới với chế độ quân chủ chuyên chế ngày càng gay gắt.

Câu 5: Kết quả nổi bật của Cách mạng tư sản Anh là

A. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản (CNTB) phát triển mạnh mẽ ở Anh.

B. vẫn duy trì mọi đặc quyền của thế lực phong kiến, đời sống nhân dân không được cải thiện.

C. nền cộng hoà dân chủ được thiết lập ở Anh.

D. thế lực giai cấp tư sản được củng cố, quyền lợi của nhân dân lao động được đảm bảo.

Câu 6: Mười ba thuộc địa ở Anh được thành lập ở Bắc Mĩ vào thời gian

A. Từ đầu thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XVII.

B. Từ cuối thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XVII.

C. Từ đầu thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XVIII.

D. Từ cuối thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XVIII.

Câu 7: Ngày 4-7-1776 đã xảy ra sự kiện

A. Chiến tranh bùng nổ giữa Anh và 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

B. Công bố Tuyên ngôn Độc lập của 13 thuộc địa

C. Quân đội thuộc địa thắng một trận lớn, tạo ra bước ngoặt của chiến tranh.

D. 13 thuộc địa ban hành hiến pháp riêng của mình.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và dựa vào nội dung chính được trình bày ở mục 1, 2, 3 bài 1 SGK Lịch sử 8 để phân tích và đưa ra lựa chọn phù hợp.

Ví dụ: Thế kỷ XVI - XVII, các giai cấp mới được hình thành trong xã hội Tây Âu là tư sản và vô sản → Đáp án A

Hướng dẫn giải

1.A             2.C               3C

4.C             5.A               6.C              7.B

2. Giải bài 2 trang 4 SBT Lịch sử 8

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau.

1. ☐ Giống với Hà Lan, cũng như nhiều nước khác ở Châu Âu hồi thế kỉ XVI - XVII, tầng lớp quý tộc mới ở Anh xuất hiện và có thế lực lớn về kinh tế và chính trị.

2. ☐ Quý tộc mới là những quý tộc phong kiến, chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa trong các ngành công nghiệp và tài chính.

3. ☐ Trước khi thực dân phương Tây xâm nhập vào Bắc Mĩ, nơi đây là quê hương của các thổ dân da đỏ.

4. ☐ Cách mạng Anh diễn ra dưới hình thức một cuộc nội chiến, còn cách mạng Mĩ diễn ra dưới hình thức cuộc chiến trành giành độc lập.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung chính được trình bày ở mục 1 và mục 3 bài 1 SGK Lịch sử 8 để phân tích đưa ra kết luận đúng sai.

Ví dụ: Trước khi thực dân phương Tây xâm nhập vào Bắc Mĩ, nơi đây là quê hương của các thổ dân da đỏ → Đúng

Hướng dẫn giải

Đúng: 3, 4

Sai: 1, 2

3. Giải bài 3 trang 5 SBT Lịch sử 8

Hãy hoàn thiện sơ đồ sau để làm rõ lí do vì sao chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập ở Anh. 

... → ... → Quý tộc mới và tư sản thiết lập chế độ quẩn chủ lập hiến

Phương pháp giải

Xem lại mục 2. Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII được trình bày ở bài 1 SGK Lịch sử 8 để phân tích, hoàn thành sơ đồ.

Nông dân, binh lính → Nổi dậy đấu tranh → Quý tộc mới và tư sản

Hướng dẫn giải

Nông dân, binh lính không được hưởng quyền lợi gì → Họ tiếp tục nổi dậy đấu tranh → Quý tộc mới và tư sản thiết lập chế độ quẩn chủ lập hiến

4. Giải bài 4 trang 5 SBT Lịch sử 8

Vì sao nói: Cách mạng tư sản Anh là cuộc Cách mạng tư sản không triệt để?

Phương pháp giải

Từ nội dung kiến thức mục II. Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII trang 4 SGK Lịch sử 8 đề phân tích, lý giải.

Một số lý do:

- Nhiều tàn dư phong kiến không bị xoá bỏ

- Nông dân và binh lính không được hưởng quyền lợi

- Nông dân bị cướp đoạt ruộng đất 

Hướng dẫn giải

Cách mạng tư sản Anh là cuộc Cách mạng tư sản không triệt để vì:

- Lãnh đạo cách mạng là liên minh tư sản - quý tộc mới nên nhiều tàn dư phong kiến không bị xoá bỏ (điển hình là sự thiết lập chế độ quân chủ lập hiến).

- Nông dân và binh lính là hai lực lượng chính của cách mạng nhưng không được hưởng chút quyền lợi gì. Trái lại, nông dân còn tiếp tục bị cướp đoạt ruộng đất và bị đẩy tới chỗ phá sản hoàn toàn.

5. Giải bài 5 trang 5 SBT Lịch sử 8

Tại sao nói: Chiến tranh giành độc lập của 13 nước thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đồng thời là một cuộc cách mạng tư sản?

Phương pháp giải

Xem lại mục 3.Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ trang 7 SGK Lịch sử 8 để giải thích.

Phân tích dựa vào:

- Mục đích

- Lãnh đạo

- Lực lượng tham gia

- Hình thức

Hướng dẫn giải

Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đồng thời là một cuộc cách mạng tư sản vì:

- Cuộc cách mạng này diễn ra với mục tiêu giải phóng dân tộc mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Lãnh đạo: giai cấp tư sản và chủ nô.

- Lực lượng tham gia: toàn thể nhân dân Bắc Mĩ (nô lệ, công nhân).

- Hình thức: là 1 cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

→ Là cuộc là một cuộc cách mạng tư sản. Tuy nhiên, chưa triệt để vì: chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, chưa xóa bỏ được chế độ nô lệ ở đây (phải đến cách mạng Mĩ lần 2 vào năm 1862 tuyên ngôn về thủ tiêu chế độ nô lệ được ban ra → chế độ nô lệ ở Bắc Mĩ mới chấm dứt)

6. Giải bài 6 trang 5 SBT Lịch sử 8

Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản đầu tiên?

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức đã học ở bài 1 SGK Lịch sử 8 để phân tích và trả lời.

- Lật đổ chế độ phong kiến

- Giải phóng nhân dân

Hướng dẫn giải

Các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên có ý nghĩa lịch sử to lớn:

- Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế (ở Anh).

- Giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân (ở Hà Lan, Bắc Mĩ)

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở các nước này.

7. Giải bài 7 trang 5 SBT Lịch sử 8

Em hãy trình bày hiểu biết của mình về các khái niệm:

- Cách mạng tư sản:

- Quân chủ lập hiến:

- Quý tộc mới:

Phương pháp giải

Từ các kiến thức được trình bày ở mục 1. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu trang 3 SGK Lịch sử 8 để trả lời các câu hỏi sau:

- Thế nào là cách mạng tư sản?

- Quân chủ lập hiến là gì?

- Tầng lớp nào được gọi là quý tộc mới.

Hướng dẫn giải

- Cách mạng tư sản: cuộc cách mạng do giai cấp tư sản (có thể liên kết với quý tộc mới - quý tộc tư sản hoá) lãnh đạo nhằm đánh đổ chế độ phong kiến lỗi thời, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, xác lập sự thống trị của giai cấp tư sản.

- Quân chủ lập hiến: là chế độ xã hội mà vua không có thực quyền. Chỉ có Quốc hội - cơ quan quyền lực của tư sản và quý tộc mới - mới có quyền định đoạt các chính sách và thông qua các đạo luật,...

- Quý tộc mới: xuất thân từ chế độ phong kiến, nhưng đã tham gia kinh doanh tư bản chủ nghĩa và bị tư bản hoá. 

Ngày:22/09/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM