Giải bài tập SBT Lịch Sử 8 Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918-1939)

Dưới đây là hướng dẫn giải bài tập SBT Lịch Sử 8 Bài 20 với nội dung gồm 5 bài tập trang 69 có hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, trình bày khoa học. eLib hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 8 học tập thật tốt!

Giải bài tập SBT Lịch Sử 8 Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918-1939)

1. Giải bài 1 trang 69 SBT Lịch sử 8

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thời kì phát triển của phong trào độc lập dân tộc ở châu Á được thể hiện là:

A. Phong trào dâng cao mạnh mẽ và lan rộng khắp khu vực: Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Nam Á và Tây Á.

B. Tất cả các nước trong khu vực đã thành lập được nhà nước dân chủ nhân dân.

C. Đảng Cộng sản được thành lập ở tất cả các nước

D. Các ý B và C đều đúng.

Câu 2: Nội dung của phong trào chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ giai đoạn này là

A. đấu tranh đòi quyền tự trị cho Ấn Độ.

B. đấu tranh đòi thực dân Anh cho người Ấn Độ tham gia vào các hội đồng thuộc địa.

C. đấu tranh lật đổ ách thống trị thực dân.

D. đấu tranh đòi quyền độc lập, tẩy chay hàng hoá Anh, phát triển kinh tế dân tộc.

Câu 3: Lực lượng chính tham gia phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc là 

A. công nhân và tư sản dân tộc

B. công nhân, nông dân, học sinh và trí thức yêu nước

C. học sinh yêu nước ở Bắc Kinh

D. nông dân ở các vùng nông thôn của Trung Quốc.

Câu 4: Mục tiêu của phong trào Ngũ tứ là

A. Chống đế quốc và phong kiến

B. Chống phong kiến

C. Chống đế quốc

D. Chống tư sản mại bản phong kiến, đế quốc

Câu 5: Phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á chịu tác động trực tiếp bởi 

A. Thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga

B. Sự kết thúc của chiến tranh thế giới thứ nhất 

C. Phong trào cách mạng Trung Quốc

D. Chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa của các nước đế quốc.

Câu 6: Từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc Đông Nam Á xuất hiện những nét mới là

A. Phong trào diễn ra dưới ngọn cờ "phò vua cứu nước".

B. Ở tất cả các nước đều có Đảng Cộng sản lãnh đạo phong trào.

C. Giai cấp vô sản từng bước trưởng thành và tham gia phong trào lãnh đạo cách mạng.

D. Hoàn toàn đi theo con đường cách mạng vô sản.

Câu 7: Phong trào tư sản ở các nước Đông Nam Á trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh có bước phát triển hơn so với giai đoạn trước là 

A. Xuất hiện các nhóm, các hội do những người yêu nước sáng lập.

B. Có mối liên hệ chặt chẽ với các phong trào khác.

C. Xuất hiện các chính Đảng có tổ chức và ảnh hưởng xã hội rộng lớn.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 8: Từ năm 1940, phong trào dân tộc ở Đông Nam Á có điểm chung là 

A. đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

B. đều nhằm ách thống trị của thực dân phương Tây, đòi độc lập dân tộc.

C. đều giành được những thắng lợi có ý nghĩa quyết định.

D. đều chĩa mũi nhọn vào chủ nghĩa phát xít Nhật.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở các mục 2, 3, 4 SGK Lịch sử 8 trang 99 - 102 về cuộc cách mạng Trung Quốc, những nét chung về tình hình cũng như phong trào độc lập dân tộc ở một số nước Đông Nam Á để phân tích từng câu hỏi để đưa ra câu trả lời phù hợp.

Ví dụ: Nội dung của phong trào chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ giai đoạn này là đấu tranh đòi quyền độc lập, tẩy chay hàng hoá Anh, phát triển kinh tế dân tộc.

Hướng dẫn giải

1.A              2.D            3.B              4.A

5.D              6.C            7.C              8.D

2. Giải bài 2 trang 70 SBT Lịch sử 8

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

1. ☐ Phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc đã mở đầu cho cao trào cách mạng chống đế quốc và chống phong kiến ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

2. ☐ Phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới diễn ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

3. ☐ Trong phong trào độc lập dân tộc ở châu Á, Trung Quốc là quốc gia có Đảng Cộng sản được thành lập sớm nhất.

4. ☐ Trong những năm 1927 - 1937, nhân dân Trung Quốc đã tiến hành kháng chiến chống Nhật Bản xâm lược.

5. ☐ Phong trào dân tộc ở Đông Nam Á dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản có bước phát triển cao, đặc biệt là ở In-đô-nê-xi-a.

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở các mục 2, 3, 4 SGK Lịch sử 8 trang 99 - 102 về cuộc cách mạng Trung Quốc, những nét chung về tình hình cũng như phong trào độc lập dân tộc ở một số nước Đông Nam Á để phân tích và đưa ra nhận định đúng, sai.

Ví dụ: Phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc đã mở đầu cho cao trào cách mạng chống đế quốc và chống phong kiến ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất → Đúng.

Hướng dẫn giải

Đúng: 1, 5

Sai: 2, 3, 4

3. Giải bài 3 trang 71 SBT Lịch sử 8

Hoàn thành các ý sau về phong trào độc lập dân tộc giai đoạn 1918-1939 ở các nước và khu vực châu Á.

- Trung Quốc:...

- Mông Cổ:...

- Ấn Độ:...

- Thổ Nhĩ Kì:...

- Đông Nam Á:...

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 1. Những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918-1939) trang 99 SGK Lịch sử 8 để phân tích và trả lời.

- Trung Quốc: Phong trào Ngũ tứ.

- Mông Cổ: thành lập Nhà nước Cộng hòa Nhân dân.

- Ấn Độ: nổi lên phong trào đấu tranh do M. Gan-đi đứng đầu.

- Thổ Nhĩ Kì: thành lập nước Cộng hòa.

- Đông Nam Á: Đảng cộng sản ra đời, lãnh đạo nhiều cuộc khởi nghĩa.

Hướng dẫn giải

- Trung Quốc: Biểu tình chống đế quốc; Phong trào Ngũ tứ năm 1919.

- Mông Cổ: Cuộc cách mạng nhân dân ở Mông Cổ đưa tới việc thành lập Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ.

- Ấn Độ: Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại do M. Gan-đi đứng đầu.

- Thổ Nhĩ Kì: Thắng lợi của cuộc chiến tranh giải phóng ở Thổ Nhĩ Kì (1919 - 1922) đưa tới việc thành lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kì.

- Đông Nam Á: Giai cấp công nhân tích cực tham gia đấu tranh giành độc lập dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của các đảng cộng sản, nhiều cuộc đấu tranh đã diễn ra như cuộc khởi nghĩa ở Gia-va, Xu-ma-tơ-ra (1926 - 1927) ở In-đô-nê-xi-a, phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930 - 1931) ở Việt Nam,...

4. Giải bài 4 trang 71 SBT Lịch sử 8

Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất có những nét mới như thế nào? 

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và dựa vào nội dung mục 1. Những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918-1939) trang 99 SGK Lịch sử 8 để trả lời.

- Phong trào đấu tranh diễn ra sôi nổi

- Công nhân tham gia đấu tranh giành độc lập.

- Đảng cộng sản được thành lập

Hướng dẫn giải

* Những nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất:

- Các phong trào đấu tranh diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ, lan rộng khắp châu lục.

- Giai cấp công nhân tích cực tham gia đấu tranh giành độc lập dân tộc.

- Các đảng cộng sản được thành lập và giữ vai trò lãnh đạo phong trào cách mạng ở một số nước như Trung Quốc, Việt Nam.

5. Giải bài 5 trang 71 SBT Lịch sử 8

Cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc đã diễn ra như thế nào? 

Phương pháp giải

Dựa vào hiểu biết của bản thân và nôi dung mục 2 được trình bày ở trang 101 SGK Lịch sử 8 về cuộc cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919-1939 để trả lời.

Trải qua 2 giai đoạn sau:

- Giai đoạn phòng ngự (7/1946 - 6/1947): xây dựng và củng cố lực lượng cách mạng.

- Giai đoạn phản công (6/1947 - 4/1949): trải qua 3 chiến dịch lớn, giải phóng Nam Kinh, thành lập nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa.

Hướng dẫn giải

Nội chiến Quốc - Cộng (1927 - 1937) diễn ra giữa quần chúng cách mạng dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với Chính phủ Quốc dân đảng, đứng đầu là Tưởng Giới Thạch.

* Giai đoạn phòng ngự (7/1946 - 6/1947):

- Quân giải phóng thực hiện chiến lược phòng ngự, tích cực xây dựng và củng cố lực lượng cách mạng.

- Kết quả: Quân cách mạng tiêu diệt 1.112.000 quân Trung Hoa Dân quốc, lực lượng giải phóng phát triển lên tới hơn 2 triệu người.

* Giai đoạn phản công (6/1947 - 4/1949):

- Quân giải phóng mở nhiều cuộc phản công, vượt qua lưu vực sông Hoàng Hà, áp sát quân Trung Hoa Dân quốc và giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn.

- Cuối năm 1948 đầu năm 1949, qua 3 chiến dịch lớn (Liêu - Thẩm, Hoài - Hải, Bình - Tân), quân giải phóng đã tiêu diệt 1.540.000 quân Trung Hoa Dân quốc.

- Ngày 21/4/1949 quân cách mạng đã vượt lưu vực sông Trường Giang.

- Ngày 23/4/1949 giải phóng Nam Kinh, nền thống trị của Quốc dân Đảng bị sụp đổ.

- Ngày 1/10/1949 nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa được thành lập, đứng đầu là là chủ tịch Mao Trạch Đông.

Ngày:22/09/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM