Bài 5: Các hình thức cho vay ngắn hạn tài trợ trong kinh doanh

Mời các bạn cùng eLib tham khảo nội dung bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ Bài 5: Các hình thức cho vay ngắn hạn tài trợ trong kinh doanh sau đây để tìm hiểu về những hình thức cho vay ngắn hạn,  vay bổ sung vốn ngắn hạn, vay tổng hợp,...

Bài 5: Các hình thức cho vay ngắn hạn tài trợ trong kinh doanh

Một trong những hình thức cho vay ngắn hạn tài trợ trong kinh doanh là cho vay bổ sung vốn ngắn hạn. Cho vay bổ sung vốn ngắn hạn là loại cho vay để đáp ứng toàn bộ nhu cầu vốn ngắn hạn thiếu hụt của doanh nghiệp. Đây là loại cho vay tổng hợp, đáp ứng toàn bộ nhu cầu dự trữ tồn kho về nguyên liệu, hàng hóa và thu nợ khi ngân quỹ nhận được từ tiêu thụ hàng hóa.

Chú ý: Đây là loại cho vay bổ sung vốn ngắn hạn nên:

  • Cho vay đối với các đơn vị, tổ chức kinh tế đang tồn tại và đang hoạt động kinh doanh
  • Vốn chỉ có ý nghĩa bổ sung, không quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp

Nếu căn cứ vào tính chất đảm bảo thì có hai loại

  • Cho vay bổ sung vốn ngắn hạn bằng tín chấp
  • Cho vay bổ sung vốn  ngắn hạn có đảm bảo trực tiếp

Cho vay bổ sung vốn ngắn hạn bằng tín chấp

Hồ sơ kế hoạch vay vốn

Các đơn vị vay vốn chủ động lập hồ sơ kế hoạch vay vốn gửi cho ngân hàng trước khi bước vào thực hiện kế hoạch, với mục đích là xác nhận sự cam kết từ ngân hàng về một hạn mức tín dụng sẽ được sử dụng trong kỳ

Hồ sơ kế hoạch vay vốn của đơn vị gồm:

  • Hồ sơ pháp lý
  • Hồ sơ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính

Lưu ý: Do đây là hình thức cho vay bổ sung vốn ngắn hạn nên ngoài những hồ sơ liên quan đến tình hình tài chính như: các báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các loại báo cáo tài chính khác), khách hàng cần phải lập phương án hay kế hoạch sản xuất kinh doanh. Kế hoạch sản xuất kinh doanh phải phản ánh các chỉ tiêu sau:

  • Doanh thu, tổng chi phí sản xuất kinh doanh kỳ kế hoạch
  • Tốc độ luân chuyển vốn ngắn hạn
  • Nhu cầu vốn ngắn hạn kỳ kế hoạch

Trên đây là nội dung bài giảng Bài 5: Các hình thức cho vay ngắn hạn tài trợ trong kinh doanh được eLib tổng hợp lại nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo. Hy vọng đây sẽ là tư liệu giúp các bạn nắm bắt nội dung bài học dễ dàng hơn. Chúc các bạn học tốt.

Ngày:16/11/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM