Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 622 – Quân khu 9 đến năm 2020

Luận văn Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 622 – Quân khu 9 đến năm 2020 được hoàn thành với mục tiêu phân tích thực trạng kết quả kinh doanh, xây dựng chiến lược kinh doanh và đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện chiến lược cho Công ty TNHH MTV 622 - Quân khu 9 đến năm 2020.

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 622 – Quân khu 9 đến năm 2020

1. Mở đầu

1.1 Đặt vấn đề

Để nhanh chóng phát triển nền kinh tế hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới, bên cạnh những mặt lợi của sự mở cửa nền kinh tế thì chúng ta phải đối mặt với không ít những khó khăn từ bên ngoài khi hàng hóa của thị trường nước ngoài xâm nhập vào thị trường nước ta, dẫn tới việc cạnh tranh trên thị trường hàng hóa càng ngày càng gay gắt hơn. 

1.2 Tính cấp thiết của đề tài

Với mong muốn ứng dụng những kiến thức đã tiếp thu từ nhà trường, tác giả chọn đề tài” Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 622 – QK9 đến năm 2020” với mong muốn dùng kiến thức đã tiếp thu, đồng thời kết hợp với thực tiễn hoạt động của công ty hình thành nên chiến lược kinh doanh cho Công ty 622 và đề ra các giải pháp nhằm đáp ứng cho chiến lược của công ty trong giai đoạn tới.

1.3 Mục tiêu của đề tài 

Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty, từ đó đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 622 - Quân khu 9 đến năm 2020.

1.4 Câu hỏi nghiên cứu

Tình hình kết quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 622 trong những năm gần đây như thế nào?

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 622 - Quân khu 9?

Những giải pháp nào để xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 622 - Quân khu 9 đến năm 2020?

1.5 Phạm vi nghiên cứu

Giới hạn về nội dung nghiên cứu: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 622 là đơn vị kinh tế Quốc phòng - An ninh của Quân khu 9

Giới hạn về vùng nghiên cứu: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu chủ yếu tại địa bàn Cần Thơ

Giới hạn về thời gian nghiên cứu: Do việc thu thập số liệu còn hạn chế, nên số liệu được thu thập, phân tích và xử lý để hoàn thành đề tài nghiên cứu này được lấy từ năm 2012 - 2015.  

1.6 Nội dung nghiên cứu

Phân tích thực trạng kết quả kinh doanh của Công ty TNHH MTV 622 trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2015

Tiến hành phân tích môi trường bên trong, bên ngoài công ty

Sử dụng công cụ ma trận SWOT, ma trận SPACE, ma trận khuôn khổ và lợi cạnh tranh của Porter, ma trận chiến lược chính và ma trận QSPM

1.7 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập số liệu

Phương pháp kỹ thuật phân tích

Phương pháp phân tích xử lý số liệu 

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược công ty.

 • Khái niệm chiến lược và quản trị chiến lược
 • Vai trò của chiến lược kinh doanh
 • Phân loại chiến lược kinh doanh
 • Quy trình quản trị chiến lược toàn diện
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng chiến lược
 • Các công cụ xây dựng chiến lược

2.2 Phân tích thực trạng kết quả kinh doanh của Công ty TNHH MTV 622 - Quân khu 9 trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2015.

 • Khái quát về Công ty TNHH MTV 622 - QK9
 • Phân tích thực trạng kết quả kinh doanh của Công ty TNHH MTV 622 - QK9 giai đoạn 2012 - 2015
 • Tác động của môi trường đến hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV 622 - QK9

2.3 Xây dựng chiến lược kinh doanh và các giải pháp cho Công ty TNHH MTV 622 - Quân khu 9 đến năm 2020. 

 • Phân tích và dự báo các yếu tố tác động đến chiến lược cho Công ty TNHH MTV 622 - QK9 đến năm 2020
 • Xây dựng các phương án chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH MTV 622 - QK9 đến năm 2020
 • Đề xuất các giải pháp thực hiện chiến lược cho Công ty TNHH MTV 622 - QK9 đến năm 2020.

3. Kết luận và kiến nghị

3.1 Kết luận

Để thực hiện các chiến lược đã đề ra công ty cần thực hiện các giải pháp cụ thể như: tổ chức, sắp xếp lại bộ máy quản lý phù hợp với tình hình hiện tại của công ty; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đến từng phòng, ban và toàn thể CB-CNV; hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu thật sự chuyên nghiệp và hiệu quả; sử dụng hiệu quả máy móc, thiết bị đáp ứng đầy đủ cho HĐSXKD; 

3.2 Kiến nghị

Đối với hoạt động quản lý đầu tư xây dựng: Phân định rõ vai trò quản lý Nhà nước và chủ thể xây dựng vì hiện nay vai trò quản lý nhà nước quá rộng, khó có khả năng bao quát hết các vấn đề trong đầu tư xây dựng. Phân định rõ phạm vi điều chỉnh của các luật, đồng thời không nên trình các bộ luật riêng lẻ khi chưa có rà soát, tổng kết để tránh chồng chéo giữa các luật chuyên ngành.

Đối với công tác thẩm định, phê duyệt dự toán giá trị đầu tư xây dựng: Để khắc phục và tháo gỡ các khó khăn, bất cập của định mức, đơn giá hiện nay, đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước cần nghiên cứu tổng hợp, đánh giá, rà soát các định mức đã công bố trên cơ sở đó để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thi công, đồng thời tiếp tục rà soát, khảo sát giá vật liệu.

3.3 Hạn chế

Tuy nghiên cứu đã được thực hiện hoàn thành, đúng phương pháp tuy nhiên nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế sau:

 • Các giải pháp còn chung chung, chưa được cụ thể, chưa phân loại được các giải pháp.
 • Công ty 622 từ khi thành lập đến nay chưa thực hiện giải pháp nào mang tính chiến lược
 • Phân tích các môi trường của công ty còn mang tính kỹ thuật

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tiếng Việt

Dương Ngọc Dũng (2006), Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael.E.Porter, NXB Tổng hợp, TP HCM 

Nguyễn Thị Liên Diệp và Phạm Văn Nam (2008), Chiến lược & chính sách kinh doanh, NXB Lao động – Xã hội.

PGS.TS Lê Thế Giới, TS. Nguyễn Thanh Liêm, ThS. Trần Hữu Hải (2009), Quản trị chiến lược, NXB Thống kê.

4.2 Tiếng Anh

Fred R. David (2006), Khái luận về quản trị chiến lược, NXB Thống kê.

Michael E. Porter (2009), Chiến lược cạnh tranh, NXB Tổng hợp TPHCM.

Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill (2010), Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh, NXB Tài chính.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ kinh tế trên ---

Ngày:18/07/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM