Luận văn ThS: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank Nghệ An

Luận văn thạc sĩ Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank Nghệ An được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranhcủa NHTM, các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của một NHTM. Phân tích và đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của Agribank Nghệ An từ đó đánh giá năng lực cạnh tranh của Agribank Nghệ An với các NHTM khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đề ra các giải pháp và kiến nghị nhằm năng cao năng lực cạnh tranh của Agribank Nghệ An trong bối cảnh hội nhập. 

Luận văn ThS: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank Nghệ An

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Các doanh nghiệp ồ ạt đưa vốn vào Việt Nam đầu tư, trong đó có lĩnh vực tài chính ngân hàng; có rất nhiều NH mới được thành lập, chính vì vậy các NH Việt Nam phải biết nắm bắt thời có, vận hội, vượt qua khó khăn thách thức, khai thác phát huy có hiệu quả những lợi thế tiềm năng của mình để chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập. 

Làm sao để đứng vững và nâng cao năng lực cạnh tranh đã và đang trở thành một đề tài nóng bỏng trong mỗi ngân hàng cũng như đối với NHNo&PTNT tỉnh Nghệ An. Nhận ra sự cấp thiết của vấn đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh” và quyết định nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank Nghệ An”.

1.2 Mục đích nghiên cứu của đề tài

Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranhcủa NHTM, các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của một NHTM.

Phân tích và đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của Agribank Nghệ An từ đó đánh giá năng lực cạnh tranh của Agribank Nghệ An với các NHTM khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đề ra các giải pháp và kiến nghị nhằm năng cao năng lực cạnh tranh của Agribank Nghệ An trong bối cảnh hội nhập. 

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Những lý luận cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Xu thế cạnh tranh của các NHTM và thực trạng năng lực cạnh tranh của Agribank Nghệ An giai đọan 2010-2012

Giải pháp và những kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank Nghệ An 

Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động của Agribank Nghệ An

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng hai phương pháp nghiên cứu chính là

 • Phương pháp thống kê
 • Phương pháp phân tích và so sánh, tổng hợp

1.5 Những đóng góp chủ yếu của luận văn

Những kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần bổ sung và hệ thống hóa các vấn đề lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh, khái quát xu thế cạnh tranh của các NHTM trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian sắp tới, đánh giá được những điểm mạnh, điểm yếu, những thời cơ và thách thức của Agribank Nghệ An, đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Nghệ An, làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, học tập về chuyên ngành.

2. Nội dung

2.1 Những vấn đề cơ bản về năng lực cạnh tranh của NHTM

 • Cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh ngân hàng
 • Năng lực cạnh tranh của ngân hàng
 • Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của NH
 • Một số bài học kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM

2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An

 • Khái quát chung về NHNo&PTNT tỉnh Nghệ An
 • Đánh giá năng lực cạnh tranh của Agribank bằng mô hình SWOT
 • Thực trạng năng lực cạnh tranh của NHNo Nghệ An
 • Đánh giá về năng lực cạnh tranh của Agribank Nghệ An

2.3 Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của NHNo&PTNT Nghệ An

 • Mục tiêu, định hướng của Agribank Nghệ An
 • Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank Nghệ An
 • Những đề xuất, kiến nghị

3. Kết luận

Chuyên đề đã cố gắng tổng kết những vấn đề cơ bản về lý luận, cũng như đánh giá phân tích thực trạng về năng lực cạnh tranh, những lợi thế, thách thức và nguyên nhân trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank Nghệ An.

Đề ra 4 nhóm giải pháp cơ bản tập trung vào việc nâng cao 4 nguồn lực chủ yếu của Agribank Nghệ An là con người, công nghệ, tài chính, marketing; đồng thời kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam, NHNN Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An, Chính phủ và các Bộ, ngành hữu quan những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông dân nông thôn và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các TCTD nhằm không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank Nghệ An.

4. Tài liệu tham khảo

Những vấn đề lý luận về cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM – Giáo trình giảng dạy của Học viện Ngân hàng Hà Nội, trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội;

Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh, tổng kết chuyên đề các năm 2010, 2011, 2012 của NHNo&PTNT tỉnh Nghệ An;

Báo cáo tổng hợp tiền tệ – tín dụng hàng năm của chi nhánh NHNN Nghệ An; 

Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của các chi nhánh NHCSXH, NHCT, NHĐT và PT, NHNT và một số TCTD khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Nghị định số 141/2010/NĐ-CP của Chính phủ “Về một số chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn”.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ kinh tế trên ---

Ngày:12/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM