Luận văn ThS: Hoàn thiện quản trị kinh doanh Bất động sản của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Luận văn Hoàn thiện quản trị kinh doanh Bất động sản của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu giải pháp hoàn thiện quản trị kinh doanh BĐS tại Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Luận văn ThS: Hoàn thiện quản trị kinh doanh Bất động sản của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Tổng công ty HUD xác định: trong một thị trường BĐS có nhiều biến động như hiện nay, để phát triển tốt trong lĩnh vực BĐS này đòi hỏi cách thức, phương pháp quản trị của doanh nghiệp cũng phải có nhiều thay đổi. Chính vì nhưng lý do trên, tác giả chọn đề tài: “Hoàn thiện quản trị kinh doanh Bất động sản của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị” làm đề tài nghiên cứu, hy vọng có đóng góp nhất định vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh bất động sản tại Tổng công ty HUD nói riêng và là thông tin tham khảo cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BĐS nói chung. 

1.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu

Các công trình trên đã tập trung giải quyết các vấn đề về chính sách ở tầm vĩ mô về lĩnh vực BĐS, một số đề tài đề cập đến chiến lược kinh doanh của một đơn vị kinh doanh BĐS. Thêm vào đó, những công trình này chủ yếu nghiên cứu về thị trường BĐS, chưa đi sâu nghiên cứu một cách hệ thống về quản trị kinh doanh BĐS của một doanh nghiệp cụ thể, đặc biệt là quản trị kinh doanh BĐS của Tổng công ty HUD – một doanh nghiệp hoạt động lâu năm trên thị trường BĐS.

1.3 Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục tiêu: Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện quản trị kinh doanh BĐS tại Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Nhiệm vụ:

 • Hệ thống hóa một số vấn đề cơ sở lý luận cơ bản về quản trị kinh doanh BĐS của doanh nghiệp.
 • Phân tích và đánh giá thực trạng quản trị kinh doanh BĐS tại Tổng công ty HUD. Từ đó chỉ ra các thành công, hạn chế trong hoạt động quản trị kinh doanh BĐS của Tổng công ty.
 • Đề xuất các giải pháp hoàn thiện, tăng cường công tác quản trị kinh doanh BĐS của Tổng công ty HUD trong thời gian tới. 

1.4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến quản trị kinh doanh BĐS tại Tổng công ty HUD.

Không gian: Tập trung nghiên cứu tại Tổng công ty HUD.

Thời gian nghiên cứu: nghiên cứu thực trạng quản trị kinh doanh BĐS của HUD từ năm 2012 đến nay, đề xuất giải pháp hoàn thiện quản trị kinh doanh BĐS đến năm 2021.

1.5 Phương pháp nghiên cứu đề tài

Phương pháp thu thập dữ liệu

Phương pháp phân tích dữ liệu 

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý luận của quản trị trong doanh nghiệp kinh doanh bất động sản  

 • Bất động sản và thị trường bất động sản
 • Quản trị kinh doanh bất động sản
 • Nội dung quản trị hoạt động kinh doanh bất động sản trong doanh nghiệp
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị kinh doanh bất động sản

2.2  Thực trạng quản trị kinh doanh bất động sản của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị 

 • Khái quát về hoạt động của Tổng công ty HUD
 • Thực trạng quản trị kinh doanh BĐS của Tổng công ty HUD
 • Đánh giá chung về quản trị kinh doanh bất động sản của Tổng công ty HUD

2.3 Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quản trị kinh doanh bất động sản của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị

 • Mục tiêu và phương hướng kinh doanh BĐS của Tổng công ty HUD đến năm 2021
 • Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản trị kinh doanh bất động sản của Tổng công ty HUD
 • Một số kiến nghị

3. Kết luận

Luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Quản trị kinh doanh BĐS của Tổng công ty HUD ” đã đạt được một số kết quả: Hệ thống hóa được các vấn đề lý luận cơ bản về quản trị kinh doanh BĐS. Bằng các khảo sát thực tế kết hợp với phỏng vấn và nghiên cứu các dữ liệu thứ cấp, nghiên cứu đã đánh giá xác đáng thực trạng quản trị đối với hoạt động kinh doanh BĐS của Tổng công ty HUD. Trên cơ sở phân tích những thành công, hạn chế, nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa quản trị đối với hoạt động kinh doanh BĐS của Tổng công ty HUD. 

4. Tài liệu tham khảo

Công ty CB Richard Ellis Việt Nam (2015), Tài liệu nghiên cứu thị trường bất động sản, Hà Nội.

Đặng Khánh Vinh (Đại học Bách Khoa Hà nội) (2007), Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Tổng công ty Sông Đà giai đoạn 2007-2015, Luận văn thạc sỹ.

GS. TS Đỗ Hậu, TS Nguyễn Đình Bồng (2013), Quản lý đất đai và Bất động sản đô thị, Nhà xuất bản xây dựng.

GS. TSKH Nguyễn Văn Chọn (2013), Kinh tế Đầu tư Xây dựng, Nhà xuất bản xây dựng.

GS. TSKH Nguyễn Văn Chọn (2013), Quản lý nhà nước về kinh tế và quản trị kinh doanh xây dựng, Nhà xuất bản xây dựng.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ kinh tế trên ---

Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM