Luận văn MBA: Giải pháp nâng cao năng lực quản lý Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Luận văn “Giải pháp nâng cao năng lực quản lý Hợp tác xã nông nghiê êp (HTX NN) tỉnh Vĩnh Long” được thực hiê ên thông qua phỏng vấn trực tiếp 56 chuyên gia, 76 thành viên Hô êi đồng quản trị và 38 thành viên của 19 HTX NN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn 2013- 2015. Mục tiêu của đề tài nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng năng lực quản lý các HTX NN để tìm ra những khoảng trống năng lực trong quá trình quản lý, điều hành để từ đó đề xuất mô êt số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý các HTX NN trong thời gian tới. 

Luận văn MBA: Giải pháp nâng cao năng lực quản lý Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long

1. Mở đầu

1.1 Lý do chọn đề tài

Hiện đội ngũ cán bộ quản lý HTX thường lớn tuổi, nhiệt tình nhưng năng lực, trình độ còn hạn chế, việc điều hành vẫn làm theo cảm tính, chưa có qui chế làm việc rỏ ràng, phân công trách nhiệm còn chung chung. Do khó khăn trong thu hút cán bộ trẻ có trình độ về làm việc tại HTX, nên việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các thiết bị cơ giới vào sản xuất còn hạn chế. Suốt thời gian dài, cán bộ có năng lực, trình độ sau thời gian công tác tại các HTX đều luân chuyển, chuyển sang làm việc khác hoặc dùng HTX làm “bàn đạp” để vươn lên, dẫn đến đội ngũ cán bộ HTX luôn bị xáo trộn, hoạt động sản xuất kinh doanh kém hiệu quả gây không ít khó khăn cho HTX… Xuất phát từ những lý do trên, tác giả đã mạnh dạn lựa chọn đề tài “Giải pháp nâng cao năng lực quản lý các Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long” làm luận văn cao học của mình

1.2 Mục đích nghiên cứu

Thực hiện đề tài “Giải pháp nâng cao năng lực quản lý các Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long” nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng năng lực quản lý các HTXNN để tìm ra những khoảng trống năng lực trong quá trình quản lý để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý các HTXNN.

1.3 Câu hỏi nghiên cứu

Năng lực quản lý các HTXNN ở Vĩnh Long hiện nay như thế nào?

Năng lực quản lý các HTXNN ở Vĩnh Long bị chi phối bởi những yếu tố nào?

Những giải pháp nào giúp cho các HTXNN của tỉnh nâng cao năng lực quản lý? 

1.4  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực quản lý HTX nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Không gian: Đề tài nghiên cứu được thực hiện tại 19 HTXNN đang hoạt động tại tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian: Đề tài sử dụng số liệu thứ cấp trong giai đoạn 2011- 2015. Số liệu sơ cấp sử dụng trong đề tài được thu thập từ tháng 01 năm 2013 đến tháng 01 năm 2015.

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập số liệu

Phương pháp phân tích số liệu

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý luận, mô hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu

Cơ sở lý luận về năng lực quản lý

Cơ sở lý luận về HTX và HTXNN

Mô hình nghiên cứu nhu cầu quản lý HTXNN

2.2 Thực trạng năng lực quản lý HTXNN tỉnh Vĩnh Long

Tổng quan điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và tình hình sản xuất nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Thực trạng phát triển các HTX của tỉnh Vĩnh Long

Thực trạng năng lực quản lý và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực quản lý các HTX NN

2.3 Giải pháp nâng cao năng lực quản lý HTXNN tỉnh Vĩnh Long

Phân tích ma trận SWOT 

Nguyên nhân của hạn chế

Các giải pháp nâng cao năng lực quản lý HTX NN trong thời gian tới

3. Kết luận

Đề tài đã góp phần hoàn thiện những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến nâng cao năng lực quản lý HTX NN hiện nay. Theo kết quả nghiên cứu đánh giá chung năng lực quản lý các HTXNN ở Vĩnh Long hiện nay cho thấy trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ, nội dung hoạt động còn yếu và chưa đa dạng, phong phú do đó chỉ mới đáp ứng được một phần nhu cầu sản xuất kinh doanh. Để nâng cao năng lực quản lý HTX NN, trong thời gian tới cần thực hiện đồng bộ 5 giải pháp: (1) Mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh; (2) Xây dựng thương hiệu và phát triển thương hiệu; (3) Giải pháp về tài chính như: thành lập quỹ tín dụng nội bộ, tăng cường trích lập quỹ, tăng vốn góp; (4) Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ; (5) Giao lưu, học tập kinh nghiệm. 

4. Tài liệu tham khảo

Phan Văn Hiếu (2011), Điều tra đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Đề tài nghiên cứu cấp tỉnh

Đào Duy Hưng (2014), Phân tích, đánh giá kinh tế HTX tỉnh Đồng Nai và các kiến nghị, Tạp chí Phát triển và Hội nhập,14 (24), tháng 01-02/2014, tr. 76-81.

Lê Xuân Hiền (2014), Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX NN tỉnh Vĩnh Long, Luận văn thạc sĩ, Đại học Cần Thơ.

Lê Kim Long, Phạm Minh Trí (2012), Ứng dụng cách tiếp cận năng lực chung - Một phương pháp mới xác định danh mục năng lực cần thiết đối với chuyên viên Ngân hàng, Tạp chí ngân hàng, (15), tr.26-31.

Bùi Thống Nhất (2010), Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ, Luận văn tốt nghiệp cao học ngành Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ, Cần Thơ. 

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn MBA trên ---

Ngày:14/09/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM