Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 tầm nhìn 2030

Mục tiêu tổng quát của luận văn là hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của ngành du lịch Bạc Liêu đến năm 2020 tầm nhìn năm 2030, nhằm góp phần giúp ngành du lịch phát triển bền vững. 

Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 tầm nhìn 2030

1. Mở đầu

1.1 Lý do chọn đề tài

Ngành du lịch Bạc liêu chỉ có qui hoạch và chương trình hành động đến 2020 và tầm nhìn đền năm 2030, chứ chưa có một chiến lược đầy đủ về phát triển kinh doanh. Để góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận, thực tiễn về chiến lược phát triển kinh doanh ngành du lịch, tác giả đã chọn đề tài “Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 tầm nhìn 2030 ” làm đề tài luận văn thạc sĩ.

1.2 Lược khảo một số tài liệu liên quan đến đề tài

Điểm khác biệt của đề tài “Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 tầm nhìn 2030” so với các đề tài đã tham khảo: Đề tài dựa trên nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu qua các năm đã thực hiện (2011-2015) để xác định được điểm mạnh - điểm yếu, cơ hội - thách thức trong phát triển kinh doanh của ngành du lịch từ đó đề xuất các giải pháp chiến lược phát triển kinh doanh ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu trong giai đoạn tiếp theo (2016-2020). Là đề tài khoa học đầu tiên nghiên cứu về vấn đề phát triển du lịch với những thông tin mới nhất do đó đề tài sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng ngành du lịch Bạc Liêu trong thời gian tới.

1.3 Mục tiêu của đề tài

Xác lập cơ sở lý thuyết về hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh ngành du lịch của tỉnh.

Phân tích, đánh giá những điểm mạnh - yếu, cũng như cơ hội thách thức đối với phát triển kinh doanh ngành du lịch giai đoạn từ năm 2011- 2015.

Đưa ra chiến lược và giải pháp thực thi chiến lược phát triển kinh doanh của ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

1.4 Câu hỏi nghiên cứu

Cơ sở lý luận về phát triển du lịch nào sẽ là lý luận soi đường cho việc hoạch định chiến lược và những chính sách phát triển du lịch tỉnh.

Những điểm mạnh - yếu, cơ hội - thách thức trong kinh doanh ngành du lịch Bạc Liêu hiện nay là gì?

Chiến lược nào để phát triển kinh doanh ngành du lịch Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030?

Giải pháp nào thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh ngành du lịch Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030?

1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của ngành du lịch Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2030.

Phạm vi nghiên cứu

 • Về không gian: Đề tài luận văn được nghiên cứu tại tỉnh Bạc Liêu.
 • Về thời gian: Luận văn nghiên cứu quá trình phát triển du lịch Bạc Liêu từ năm 2011 đến năm 2015. Dự báo phát triển du lịch Bạc Liêu đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

1.6 Phương pháp khoa học sử dụng đề nghiên cứu

Phương pháp phỏng vấn chuyên gia, nhà quản lý

Phương pháp thu thập và xử lý số liệu

Phương pháp thực địa 

Phương pháp diễn dịch - qui nạp 

Các phương pháp phân tích

1.7 Đóng góp khoa học của luận văn

Đề tài sẽ góp phần luận giải được sự cần thiết phải hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của ngành du lịch trong bối cảnh hiện nay. Từ thực trạng nêu lên những kết quả được, tồn tại, hạn chế và tìm ra nguyên nhân để đề xuất các giải pháp nhằm phát triển kinh doanh của ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu trong thời gian tới.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý thuyết của đề tài

 • Một số khái niệm chung về chiến lược
 • Tổng quan về du lịch
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch
 • Các loại hình du lịch
 • Chiến lược phát triển du lịch
 • Kinh nghiệm phát triển du lịch của một số tỉnh trong khu vực
 • Tóm tắt chương 1

2.2 Phân tích, đánh giá và dự báo môi trường kinh doanh của ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu

 • Phân tích tổng quát về hiện trạng kinh doanh của ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu
 • Phân  tích môi trường bên trong tác động đến chiến lược kinh doanh của ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030
 • Phân tích môi trường bên ngoài tác động đến chiến lược
 • Phân tích cạnh tranh
 • Khái quát chung về cơ hội - thách thức- mạnh - yếu
 • Tóm tắt chương 2

2.3 Chiến lược phát triển kinh doanh ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020

 • Mục tiêu phát triển và chương trình  hành động du lịch Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030
 • Chiến lược phát triển kinh doanh ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020
 • Các  giải pháp chung cho 4 chiến lược lựa chọn
 • Nhóm giải pháp riêng cho từng chiến lược lựa chọn
 • Hạn chế của đề tài

3. Kết luận

Hoạch định Chiến lược phát triển kinh doanh ngành du lịch Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030 với các nội dung chính sau:

 • Khái quát lý thuyết chiến lược với Mô hình 5 áp lực của Michael Porter
 • Đánh giá tổng quan phát triển kinh doanh du lịch Bạc liêu giai đoạn 2011-2015
 • Tiến hành phân tích các yếu tố môi trường ngoại vi ảnh hưởng đến du lịch bạc liêu đến 2020 và tầm nhìn 2030
 • Phân tích các yếu tố môi trường nội vi ảnh hưởng đến kinh doanh du lịch Bạc liêu
 • Xây dựng ma trận SWOT
 • Đđề xuất một số giải pháp để thực thi chiến lược

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Thị Phương Anh (2010), Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Trần Xuân Ảnh (2006), Thị trường du lịch ở tỉnh Quảng Ninh, Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị, Học viện chính trị- Hành chính quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2011), Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Đảng cộng sản Việt Nam (2015), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội.

Đào Duy Huân (2016), Quản trị chiến lược lý thuyết và mô hình, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ kinh tế trên ---

Ngày:18/07/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM