Luận văn ThS: Rủi ro và hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán bằng tín dụng chứng từ tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam

Luận văn Rủi ro và hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán bằng tín dụng chứng từ tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống hoá và làm sáng tỏ lý luận về phương thức thanh toán bằng thư tín dụng, các loại rủi ro và nhân tố tác động đến rủi ro trong phương thức thanh toán bằng L/C tại NHCT Việt Nam

Luận văn ThS: Rủi ro và hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán bằng tín dụng chứng từ tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Làm thế nào để hạn chế và đề phòng rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong thanh toán bằng thư tín dụng là một vấn đề bức xúc hiện nay đối với NHCT Việt Nam. Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài “Rủi ro và hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán bằng thư tín dụng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam” làm mục tiêu nghiên cứu.

1.2 Tình hình nghiên cứu

Nghiên cứu về rủi ro trong phương thức thanh toán bằng thư tín dụng, đặc biệt là trong điều kiện hội nhập nền kinh tế quốc tế của Việt Nam tại NHCT Việt Nam có ý nghĩa thiết thực về lý luận và thực tiễn. Đề tài này không trùng với bất kỳ công trình khoa học nào đã được công bố đến thời điểm hiện nay. 

1.3 Mục đích nghiên cứu

Luận văn hệ thống hoá và làm sáng tỏ lý luận về phương thức thanh toán bằng thư tín dụng, các loại rủi ro và nhân tố tác động đến rủi ro trong phương thức thanh toán bằng L/C tại NHCT Việt Nam

Trên cơ sở phân tích thực trạng rủi ro trong phương thức thanh toán bằng thư tín dụng tại NHCT Việt Nam, luận văn tìm ra các nguyên nhân nhằm đưa ra các giải pháp hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán bằng thư tín dụng tại NHCT Việt Nam. 

1.4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận về rủi ro trong phương thức thanh toán bằng thư tín dụng tại và những lý luận có liên quan.
 • Nghiên cứu thực tế rủi ro trong xảy ra trong phương thức thanh toán bằng thư tín dụng của NHCT.
 • Tìm giải pháp nhằm đề phòng và hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán bằng thư tín dụng tại NHCT Việt Nam. 

Phạm vi nghiên cứu

 • Nghiên cứu rủi ro trong phương thức thanh toán bằng thư tín dụng tại NHCT Việt Nam.
 • Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2002 đến năm 2007 và có tham khảo thêm một số thực tiễn những năm trước đó có liên quan đến tài.

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Luận văn chủ yếu sử dụng các phương pháp khoa học như: thống kê, phân tích, so sánh... và minh hoạ bằng các bảng, biểu số liệu được thu thập qua nhiều năm. 

2. Nội dung

2.1 Những vấn đề cơ bản về rủi ro trong phương thức thanh tóan bằng thư tín dụng

 • Khái quát về phương thức thanh toán bằng thư tín dụng
 • Rủi ro trong phương thức thanh toán bằng L/C
 • Các yếu tố tác động đến rủi ro trong phương thức thanh toán bằng thư tín dụng

2.2 Thực trạng rủi ro trong phương thức thanh toán bằng thư tín dụng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam

 • Tổng quan về hoạt động thanh toán bằng thư tín dụng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Thực trạng rủi ro trong phương thức thanh toán bằng thư tín dụng tại NHCT Việt Nam
 • Nguyên nhân dẫn tới rủi ro trong phương thức thanh toán bằng L/C tại Ngân hàng công thương Việt Nam

2.3 Giải pháp hạn chế rủi ro trong phương thức thanh tóan bằng thư tín dụng tại Ngân hàng công thương Việt Nam

 • Giải pháp phòng ngừa
 • Giải pháp hỗ trợ
 • Kiến nghị

3. Kết luận

Trong công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước, phát triển kinh tế đối ngoại là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế đất nước. Với xu hướng phát triển kinh tế quốc tế, hầu hết các nước đều tham gia thương mại quốc tế, nhằm tận dụng lợi thế so sánh của nước mình nhằm tăng phúc lợi xã hội. Một trong những nhân tố quan trọng để thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế của một quốc gia là do hoạt động TTQT. Chương 1 và chương 2 trình bày, hoạt động TTQT bằng thư tín dụng mang tính nhạy cảm cao, tiềm ẩn rủi ro lớn, hơn nữa thực trạng TTQT bằng thư tín dụng còn nhiều bất cập. Từ thực tiễn đó, Luận văn xác định và đưa ra một hệ thống các giải pháp đóng góp thúc đẩy phát triển hoạt động TTQT của NHCT Việt Nam, trên góc độ nghiên cứu về rủi ro TTQT bằng thư tín dụng. Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu tổng hợp đã nêu lên được những luận cứ khoa học và những giải pháp về hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán bằng thư tín dụng. 

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tiếng Việt

Báo cáo thường niên hàng năm của Ngân hàng nhà nước.

Báo cáo thường niên hàng năm của Ngân hàng Công thương.

Báo cáo thường niên hàng năm của Ngân hàng Ngoại thương.

Báo cáo thường niên hàng năm của Ngân hàng Đầu Tư.

Báo cáo thường niên hàng năm của Ngân hàng nông nghiệp.

Bộ thương mại (2006), Tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam, http://www.thuongmai.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Hải (2008), Hạn chế rủi ro thanh toán quốc tế đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện ngân hàng, Hà Nội. 

4.2 Tiếng Anh

ICC DC insight Volume 8 No. 1 January – March 2004, published by ICC, the world business organization.

ICC DC insight Volume 11 No. 3 July – September 2005, published by ICC, the world business organization.

ICC DC insight Volume 12 No. 3 July – September 2006, published by ICC, the world business organization.

ICC DC insight Volume 12 No. 3 July – September 2009, published by ICC, the world business organization. 

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ kinh tế trên ---

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM