Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 3: Tỉ lệ bản đồ

Mời các em cùng eLib củng cố kiến thức và rèn luyện các kỹ năng làm bài về Tỉ lệ bản đồ với tài liệu Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 3. Nội dung chi tiết tham khảo tại đây!

Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 3: Tỉ lệ bản đồ

1. Giải bài 1 trang 6 Tập bản đồ Địa lí 6

Điền tiếp các từ vào chỗ chấm (...) cho đúng:

Tỉ lệ bản đồ có tỉ số luôn là 1, vậy:

Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ bản đồ càng ..................

Mẫu số càng nhỏ thì tỉ lệ bản đồ càng .................

Phương pháp giải

Căn cứ vào kiến thức về tỉ lệ bản đồ để trả lời:

- Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ bản đồ càng nhỏ

- Mẫu số càng nhỏ thì tỉ lệ bản đồ càng lớn

Hướng dẫn giải

Tỉ lệ bản đồ có tỉ số luôn là 1, vậy:

- Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ bản đồ càng nhỏ.

- Mẫu số càng nhỏ thì tỉ lệ bản đồ càng lớn.

2. Giải bài 2 trang 6 Tập bản đồ Địa lí 6

Dựa vào nội dung SGK, hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) các ý sao cho thích hợp:

- Những bản đồ có tỉ lệ lớn hơn (1 : 200 000) là ................

- Những bản đồ có tỉ lệ (từ 1 : 200 000 đến 1 : 1000 000) là ................

- Những bản đồ có tỉ lệ nhỏ hơn (1 : 1000 000) là ................

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức về bản đồ tỉ lệ lớn, bản đồ tỉ lệ trung bình và bản đồ tỉ lệ nhỏ để xác định những tỉ lệ bản đồ trên

Hướng dẫn giải

- Những bản đồ có tỉ lệ lớn hơn (1 : 200 000) là bản đồ tỉ lệ lớn.

- Những bản đồ có tỉ lệ (từ 1 : 200 000 đến 1 : 1000 000) là bản đồ tỉ lệ trung bình.

- Những bản đồ có tỉ lệ nhỏ hơn (1 : 1000 000) là là bản đồ tỉ lệ nhỏ.

3. Giải bài 3 trang 6 Tập bản đồ Địa lí 6

Điền tiếp vào chỗ chấm (...) ở bảng dưới đây:

Phương pháp giải

Muốn biết nhanh 1cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu mét trên thực địa, thì chỉ cần:

- Bỏ đi hai con số không cuối cùng

- Muốn biết số kilômét thì bỏ thêm ba con số không nữa là năm

Hướng dẫn giải

4. Giải bài 4 trang 6 Tập bản đồ Địa lí 6

Dựa vào tỉ lệ của bản đồ trên, hãy đo và tính khoảng cách của các điểm:

- Từ A đến B là ............. mét

- Từ A đến C là ............. mét

- Từ E đến D là ............. mét

- Từ G đến H là ............. mét

Phương pháp giải

- Bước 1: Dùng thước đo độ dài giữa các điểm trên bản đồ

- Bước 2: Khoảng cách của các điểm = (Độ dài đo được).(Tỉ lệ bản đồ)

Hướng dẫn giải

Kĩ năng tính toán dựa trên bản đồ/lược đồ.

Lời giải chi tiết

- Từ A đến B là 670 mét

- Từ A đến C là 900 mét

- Từ E đến D là 520 mét

- Từ G đến H là 320 mét

5. Giải bài 5 trang 7 Tập bản đồ Địa lí 6

Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng hay sai:

Muốn biết nhanh 1cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu mét trên thực địa, thì chỉ cần bỏ đi hai con số không cuối cùng, muốn biết số kilômét thì bỏ thêm ba con số không nữa là năm.

☐ Đúng                             ☐ Sai

Phương pháp giải

Dựa vào ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ để xác định 1cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu mét trên thực địa

Hướng dẫn giải

Muốn biết nhanh 1cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu mét trên thực địa, thì chỉ cần bỏ đi hai con số không cuối cùng, muốn biết số kilômét thì bỏ thêm ba con số không nữa là năm.

☒ Đúng                                   ☐ Sai

6. Giải bài 6 trang 7 Tập bản đồ Địa lí 6

Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng hay sai của các câu sau:

- Muốn đo khoảng cách giữa 2 ước hiệu trên bản đồ người ta đo từ mép ước hiệu này đến mép ước hiệu kia.

☐ Đúng                                  ☐ Sai

- Muốn đo khoảng cách giữa 2 ước hiệu trên bản đồ người ta đo từ tâm (điểm giữa) ước hiệu này tới tâm ước hiệu kia.

☐ Đúng                                   ☐ Sai

Phương pháp giải

Để chọn đáp án đúng cần nắm kiến thức đo khoảng cách trên bản đồ:

Muốn đo khoảng cách giữa 2 ước hiệu trên bản đồ người ta đo từ tâm (điểm giữa) ước hiệu này tới tâm ước hiệu kia.

Hướng dẫn giải

- Muốn đo khoảng cách giữa 2 ước hiệu trên bản đồ người ta đo từ mép ước hiệu này đến mép ước hiệu kia.

☐  Đúng                                 ☒ Sai

- Muốn đo khoảng cách giữa 2 ước hiệu trên bản đồ người ta đo từ tâm (điểm giữa) ước hiệu này tới tâm ước hiệu kia.

☒ Đúng                                  ☐ Sai

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM