Luận án TS: Nghiên cứu ứng dụng hình thức đối tác công tư trong quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị

Luận án TS Nghiên cứu ứng dụng hình thức đối tác công tư trong quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị trên cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn, luận án nghiên cứu việc ứng dụng hình thức đối tác công tư trong quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị nhằm thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân, nâng cao chất lượng quản lý công trình giao thông đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội phù hợp với các giai đoạn phát triển trong tương lai.

Luận án TS: Nghiên cứu ứng dụng hình thức đối tác công tư trong quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Kể từ khi thực hiện chính sách “Đổi mới”, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ trong việc phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) luôn ở mức cao và ổn định so với các nước trong khu vực và trên thế giới. 

1.2 Mục đích nghiên cứu của luận án

Trên cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn, luận án nghiên cứu việc ứng dụng hình thức đối tác công tư trong quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị nhằm thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân, nâng cao chất lượng quản lý công trình giao thông đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội phù hợp với các giai đoạn phát triển trong tương lai.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Hình thức đối tác công tư trong quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị.

 Phạm vi nghiên cứu: Việc ứng dụng hình thức đối tác công tư trong quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp điều tra khảo sát: sử dụng mẫu phiếu điều tra, thu thập thông tin, ý kiến đánh giá của các đối tượng liên quan nhằm đánh giá toàn diện đối với lĩnh vực nghiên cứu của luận án.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về hình thức đối tác công tư trong quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị

Giới thiệu về hình thức đối tác công tư

Tình hình áp dụng hình thức đối tác công tư trên thế giới

Thực trạng quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị tại thành phố Hà Nội

Các nghiên cứu khoa học về hình thức đối tác công tư

Những vấn đề còn tồn tại cần nghiên cứu

2.2 Cơ sở khoa học về ứng dụng hình thức đối tác công tư trong quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị

Cơ sở lý thuyết về hình thức đối tác công tư 

Những vấn đề chung về quản lý ĐTXD công trình giao thông đô thị

Cơ sở pháp lý trong việc ứng dụng hình thức đối tác công tư

Kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng hình thức đối tác công tư

Định hướng ứng dụng hình thức đối tác công tư của thành phố Hà Nội

2.3 Đề xuất ứng dụng hình thức đối tác công tư trong quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị tại thành phố Hà Nội

Quan điểm và nguyên tắc ứng dụng hình thức đối tác công tư 

Điều kiện ứng dụng hình thức đối tác công tư

Hình thức đối tác công tư trong quản lý đầu tư xây dựng công trình

Giải pháp ứng dụng hình thức đối tác công tư vào thực tiễn

Bàn luận những vấn đề nghiên cứu trong luận án

Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo 

3. Kết luận

Việc nghiên cứu ứng dụng hình thức đối tác công tư trong quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội là một việc làm hết sức cần thiết và phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Thành phố Hà Nội đang trong quá trình đổi mới và phải đáp ứng nhu cầu rất lớn về đầu tư xây dựng hệ thống công trình giao thông đô thị nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. 

4. Tài liệu tham khảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2011), Văn bản số 215/BKHĐT-TTr ngày 13/1/2011 về kết luận thanh tra Công tác quản lý Nhà nước và triển khai thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT tại Hà Nội.

 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2013), Văn bản số 2043/BKHĐT-QLĐT ngày 1/4/2013 về báo cáo kết quả nghiên cứu khảo sát về đầu tư theo mô hình PPP tại Canada từ 19-28/2/2013.

Chính phủ (2011), Quyết định số 1081/2011/QĐ-TTg ngày 6/7/2011 về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020  và định hướng đến năm 2030.

- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án TS kiến trúc- xây dựng trên-

Ngày:05/09/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM