Luận văn ThS: Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh XNK của các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

Luận văn Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh XNK của các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam và đi sâu nghiên cứu quản lý rủi ro kinh doanh XNK. Xem xét thực trạng quản lý rủi ro kinh doanh XNK của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở thực tiễn và lý luận, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro trong kinh doanh XNK của các doanh nghiệp Việt Nam. 

Luận văn ThS: Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh XNK của các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Việc làm thế nào để vừa mở rộng hoạt động kinh doanh XNK của các doanh nghiệp Việt Nam, vừa đảm bảo an toàn, hiệu quả, ít rủi ro, đáp ứng tốt nhất nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xứng đáng trong công cuộc đổi mới của đất nước đã và đang là vấn đề thu hút sự quan tâm sâu sắc không chỉ đối với các cấp lãnh đạo, các giới chuyên môn, các nhà quản lý mà còn là mối quan tâm của xã hội, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và có tính quyết định cả về mặt lý thuyết cũng như thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. Với đề tài : “Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh XNK của các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế ” tác giả mong muốn được nghiên cứu chuyên sâu nhằm có các căn cứ khoa học và thực tiễn để đề xuất các giải pháp nhằm góp phần tháo gỡ các vấn đề nêu trên.

1.2 Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam và đi sâu nghiên cứu quản lý rủi ro kinh doanh XNK. Xem xét thực trạng quản lý rủi ro kinh doanh XNK của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở thực tiễn và lý luận, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro trong kinh doanh XNK của các doanh nghiệp Việt Nam. 

1.3  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là vấn đề quản lý rủi ro trong kinh doanh XNK của các doanh nghiệp Việt Nam.

Phạm vi nghiên cứu của luận văn tập trung phân tích tình hình rủi ro trong kinh doanh XNK của các doanh nghiệp Việt nam trong những năm qua (từ thời kỳ đổi mới đến nay). 

1.4  Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng kết hợp các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, các quan điểm về hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngoài ra, luận văn còn áp dụng các phương pháp tiếp cận hệ thống, phương pháp khảo nghiệm tổng kết thực tiễn, phương pháp điều tra - thống kê - phân tích - tổng hợp- so sánh trên cơ sở đó kết hợp với việc đưa ra các số liệu thực tế để luận giải các vấn đề.

2. Nội dung

2.1 Những vấn đề cơ bản về rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạtđộng kinh doanh XNK của các doanh nghiệp

Rủi ro và rủi ro trong hoạt động kinh doanh XNK của các doanh nghiệp

Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh XNK của các doanh nghiệp

Vai trò của quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh XNK

Kinh nghiệm của một số tập đoàn lớn trên thế giới trong việc kiểm soát rủi ro

2.2 Thực trạng quản lý rủi ro kinh doanh XNK của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua

Thực trạng hoạt động kinh doanh XNK của các doanh nghiệp Việt Nam

Thực trạng rủi ro trong hoạt động kinh doanh XNK của các doanh nghiệp Việt Nam

Thực trạng quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh XNK tại các doanh nghiệp Việt Nam

2.3 Các giải pháp tăng cường quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh XNK của các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

Hội nhập kinh tế quốc tế và yêu cầu đặt ra đối với việc quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh XNK của các doanh nghiệp Việt Nam

Dự báo những rủi ro đối với hoạt động XNK của các doanh nghiệp Việt Nam

Các giải pháp tăng cường quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh XNK của các doanh nghiệp Việt Nam

Kiến nghị

3. Kết luận

Thông qua việc nghiên cứu một cách có hệ thống lý luận về rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh XNK của các doanh nghiệp Việt Nam, phân tích các nguyên nhân chủ quan, khách quan và trên cơ sở thực tiễn hoạt động quản lý rủi ro của các doanh nghiệp, luận văn rút ra một số kết luận sau: Một là: Việc nghiên cứu và đưa ra giải pháp quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh XNK phải được đặt trong mối quan hệ biện chứng với toàn bộ hoạt động XNK của các doanh nghiệp cũng như các cơ chế, chính sách quản lý, điều hành hoạt động XNK của Chính phủ và các Bộ ngành. Các giải pháp đưa ra phải được áp dụng đồng bộ, phải được sự hỗ trợ thống nhất của các cấp, ngành có liên quan. Hai là: Rủi ro trong hoạt động XNK tập trung chủ yếu là rủi ro tác nghiệp, rủi ro pháp lý, rủi ro về giá, rủi ro năng lực cán bộ và trình độ công nghệ.

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tiếng Việt

Báo cáo kim ngạch XNK theo mặt hàng và thị trường, Bộ Thương mại các năm từ 2000 - 2005. 

Việt Nam hội nhập kinh tế trong xu thế toàn cầu hoá- Vấn đề và giải pháp, NXB Chính trị quốc gia, 2002.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2000), Văn kiện Đại hội Đảng IX, NXB Chính trị Quốc gia

Hiệp định thương mại Việt Mỹ

Báo cáo của thủ tướng Phan Văn Khải tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khoá XI  

4.2 Tiếng Anh

Gary Collyer & Ron Katz (2002), Collected Opinions 1995-2001 on UCP500,UCP 400, URC 522 & URDG 458, ICC Banking Commission, ICC Publishing S.A,

Micheal Melvin, International money and finance, Arizona State University-Haper and Rơ Publishers- New York

Force Majeure and Hardship, ICC, Publication No.421, 1985

International Trade Finance Services, Nova Scotia Bank, 2004.

Godfrey Chung (2005), International Trade Fraud, Union Bank of California, N.A., Hong Kong

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Kinh tế trên ---

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM