Toán 5 Chương 3 Bài: Thể tích của một hình

eLib xin giới thiệu đến các em nội dung bài giảng dưới đây do eLib tổng hợp và biên soạn. Bài học sẽ cung cấp cho các em kiến thức về chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Thể tích của một hình, cùng với các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng hiểu bài hơn.

Toán 5 Chương 3 Bài: Thể tích của một hình

1. Tóm tắt lý thuyết

1. 1. Ví dụ 1

Trong hình bên, hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình hộp chữ nhật.

Ta nói: Thể tích hình lập phương bé lớn hơn thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương.

1.2. Ví dụ 2

Hình C gồm 4 hình lập phương như nhau và hình D cũng gồm 4 hình lập phương như thế.

Ta nói: Thể tích hình C bằng thể tích hình D.

1.1. Ví dụ 3

Hình P gồm 6 hình lập phương như nhau. Ta tách hình P thành hai hình M, N: hình M gồm 4 hình lập phương và hình N gồm 2 hình lập phương như thế.

Ta nói: Thể tích hình P bằng tổng thể tích các hình M và N.

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Viết tiếp vào chỗ trống cho thích hợp :

a) Hình hộp chữ nhật C gồm …..... hình lập phương nhỏ.

b) Hình lập phương D gồm …..... hình lập phương nhỏ.

c) Thể tích hình lập phương D….....thể tích hình hộp chữ nhật C.

Hướng dẫn giải

a) Hình hộp chữ nhật C gồm 24 hình lập phương nhỏ.

b) Hình lập phương D gồm 27 hình lập phương nhỏ.

c) Thể tích hình lập phương D lớn hơn thể tích hình hộp chữ nhật C.

Câu 2: Một hình lập phương được tạo bởi 8 khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm và một hình lập phương khác được tạo bởi 27 khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm. Hỏi có thể xếp tất cả các khối gỗ của hai hình lập phương trên thành một hình lập phương mới không?

Hướng dẫn giải

Ta có: 

8 = 2 x 2 x 2

27 = 3 x 3 x 3

Tổng các khối gỗ là: 8 + 27 = 35 (khối)

Không có số tự nhiên a nào để: a x a x a = 35

Do đó: Không thể xếp được.

3. Kết luận

Qua bài học này, các em cần nắm được những nội dung sau:

  • Có biể tượng về thể tích của một hình.
  • Biết so sánh thể tích của hai hình trong một số tình huống đơn giản.
Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM