Giải bài tập SGK Toán 6 Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

Phần hướng dẫn giải bài tập SGK Quy tắc dấu ngoặc sẽ giúp các em nắm được phương pháp và rèn luyện kĩ năng các dạng bài tập từ SGK Toán 6 Tập một.

Giải bài tập SGK Toán 6 Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

1. Giải bài 57 trang 85 SGK Toán 6 tập 1

Tính tổng:

a) \((-17) + 5 + 8 + 17\);                   

b) \(30 + 12 + (-20) + (-12)\);

c) \((-4) + (-440) + (-6) + 440\);       

d)  \((-5) + (-10) + 16 + (-1)\).

Phương pháp giải

Đổi chỗ các số hạng trong tổng để hai số đối nhau đứng liền nhau.

Hướng dẫn giải

Câu a

\((-17) + 5 + 8 + 17 \)

\(= (-17)  + 17+ 5 + 8\)

\(= 0+ 5 + 8= 13\);

Câu b

\(30 + 12 + (-20) + (-12)\)

\(= 12 + (-12)  + 30  + (-20) \)

\(= 0 +  (30 - 20) = 10\)

Câu c

\((-4) + (-440) + (-6) + 440\)

\(= (-440) + 440 + (-4) + (-6) \)

\(= 0 - (4 + 6) = -10\)

Câu d

\((-5) + (-10) + 16 + (-1)\)

\( = - (5 + 10 + 1) + 16 \)

\(= -16 + 16 = 0\)

2. Giải bài 58 trang 85 SGK Toán 6 tập 1

Đơn giản biểu thức

a) x + 22 + (-14) + 52;

b) (-90) - (p + 10) + 100.

Phương pháp giải

Quy tắc dấu ngoặc: 

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " - " đằng trước ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu " + " thành dấu "-"  và dấu "-" thành dấu " + ".

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " +" đằng trước thì dấu  các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Hướng dẫn giải

Câu a

\( x + 22 + (-14) + 52 \)

\(= x + (22 + 52) + (-14) \)

\(= x + 74 + (-14)\)

\(= x + (74 -14) = x + 60\)

Câu b

\((-90) - (p + 10) + 100\)

\(= (-90) - p - 10 + 100 \)

\(= - p + 100- 90 - 10 \)

\(= - p + (100- 90) - 10 \)

\(= -p +10 -10= -p\)  

3. Giải bài 59 trang 85 SGK Toán 6 tập 1

Tính nhanh các tổng sau:

a) \((2736 - 75) - 2736\);                

b) \( (-2002) - (57 - 2002)\).

Phương pháp giải

Bỏ dấu ngoặc rồi đổi chỗ các số hạng để hai số đối nhau đứng liền nhau.

Quy tắc dấu ngoặc:

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " - " đằng trước ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu " + " thành dấu "-"  và dấu "-" thành dấu " + ".

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " +" đằng trước thì dấu  các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Hướng dẫn giải

Câu a

\((2736 - 75) - 2736\)

\(=  2736 - 75 - 2736 \)

\(= (2736 - 2736) - 75 \)

\(= 0 - 75 = - (75-0) = -75\)

Câu b

\( (-2002) - (57 - 2002)\)

\( = (-2002) - 57 + 2002 \)

\(=[ (-2002) + 2002] - 57 \)

\(= 0 - 57 = -(57 -0) = -57\)

4. Giải bài 60 trang 85 SGK Toán 6 tập 1

Bỏ dấu ngoặc rồi tính: 

a) \((27 + 65) + (346 - 27 - 65)\); 

b) \( (42 - 69 + 17) - (42 + 17)\).

Phương pháp giải

Quy tắc dấu ngoặc: 

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " - " đằng trước ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu " + " thành dấu "-"  và dấu "-" thành dấu " + ".

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " +" đằng trước thì dấu  các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Hướng dẫn giải

Câu a

\((27 + 65) + (346 - 27 - 65)\)

\( = 27 + 65 + 346 - 27 - 65\)

\(= (27 - 27) + (65 - 65) + 346\)

\(=0+0+ 346 =346\).

Câu b

\((42 - 69 + 17) - (42 + 17) \)

\(= 42 - 69 + 17 - 42 - 17\)

\(= (42 - 42) + (17 - 17) - 69 \)

\(=0+0 -69=-69\).

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM