Giải bài tập SGK Toán 6 Bài 9: Tam giác

Phần hướng dẫn giải bài tập SGK Tam giác sẽ giúp các em nắm được phương pháp và rèn luyện kĩ năng các dạng bài tập từ SGK Toán 6 Tập hai.

Giải bài tập SGK Toán 6 Bài 9: Tam giác

1. Giải bài 43 trang 94 SGK Toán 6 tập 2

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình tạo thành bởi ....... được gọi là tam giác \(MNP.\)

b) Tam giác \(TUV\) là hình.............. .

Phương pháp giải

Tam giác \(ABC\) là hình gồm ba đoạn thẳng \(AB, BC, AC\) khi ba điểm \(A, B, C\) không thẳng hàng.

Hướng dẫn giải

Câu a

Hình tạo thành bởi ba đoạn thẳng \(MN, NP, PM\) khi ba điểm \(M, N, P\) không thẳng hàng được gọi là tam giác \(MNP.\)

Câu b

Tam giác TUV là hình gồm ba đoạn thẳng \(TU, UV, VT\) khi  ba điểm \(T, U, V\) không thẳng hàng.

2. Giải bài 44 trang 95 SGK Toán 6 tập 2

Xem hình 55 rồi điền vào bảng sau:   

Phương pháp giải

Tam giác \(ABC\) là hình gồm ba đoạn thẳng \(AB, BC, AC\) khi ba điểm \(A, B, C\) không thẳng hàng.

Tam giác \(ABC\) kí hiệu là: \(\Delta ABC\).

Ba điểm \(A, B, C\) là ba đỉnh của tam giác.

Ba đoạn thẳng \(AB, BC, CA\) là ba cạnh của tam giác.

Góc \(ABC, BAC, ACB\) là ba góc của tam giác.

Hướng dẫn giải 

3. Giải bài 45 trang 95 SGK Toán 6 tập 2

Xem hình 55 rồi trả lời các câu hỏi sau.

 

a) Đoạn thẳng \(AI\) là cạnh chung của những tam giác nào?

b) Đoạn thẳng \(AC\) là cạnh chung của những tam giác nào?

c) Đoạn thẳng \(AB\) là cạnh chung của những tam giác nào?

d) Hai tam giác nào có hai góc kề bù nhau?  

Phương pháp giải

Tam giác \(ABC\) là hình gồm 3 cạnh \(AB, AC, BC\) khi \(A,B,C\) không thẳng hàng.

Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau. 

Hướng dẫn giải

Câu a

\(AI\) là cạnh chung của các tam giác là \(AIB\) và \(AIC.\)

Câu b

\(AC\) là cạnh chung của hai tam giác \(ACI, ACB.\)

Câu c

\(AB\) là cạnh chung của hai tam giác \(ABI, ABC.\)

Câu d

Hai tam giác \(AIB\) và \(AIC\) có hai góc đỉnh \(I\) kề bù nhau là hai góc \(AIB\) và \(AIC.\)

4. Giải bài 46 trang 95 SGK Toán 6 tập 2

Vẽ hình theo các cách diễn đạt bằng lời sau:

a) Vẽ tam giác \(ABC,\) lấy điểm \(M\) nằm trong tam giác, tiếp đó vẽ các tia \(AM, BM, CM.\)

b) Vẽ tam giác \(IKM,\) lấy điểm \(A\) nằm trên cạnh \(KM,\) điểm \(B\) nằm trên cạnh \(IM.\) Vẽ giao điểm \(N\) của hai đoạn thẳng \(IA,KB.\) 

Phương pháp giải

Vẽ hình theo diễn đạt của đề bài.

Hướng dẫn giải

Hình vẽ như sau: 

Câu a

Vẽ tam giác \(ABC,\) lấy điểm \(M\) nằm trong tam giác, sau đó vẽ các tia \(AM, BM, CM.\)

Câu b

Vẽ tam giác \(IKM,\) lấy điểm \(A\) nằm trên cạnh \(KM,\) điểm \(B\) nằm trên cạnh \(IM.\) Vẽ giao điểm \(N\) của hai đoạn thẳng \(IA,KB.\)

Ta có hình vẽ:  

5. Giải bài 47 trang 95 SGK Toán 6 tập 2

Vẽ đoạn thẳng \(IR\) dài \(3cm.\) Vẽ một điểm \(T\) sao cho \(TI=2,5 cm, TR=2cm.\)  Vẽ tam giác \(TIR.\)

Phương pháp giải

Dùng compa và thước thẳng để vẽ hình

Hướng dẫn giải

Cách vẽ tam giác \(TIR:\) 

- Vẽ đoạn thẳng \(IR\) có độ dài \(3cm.\)

- Vẽ cung tròn \((I; 2,5cm)\) và cung tròn \((R; 2cm),\) hai cung tròn này cắt nhau tại \(T.\)

- Vẽ các đoạn thẳng \(TI\) và \(TR,\) ta được tam giác \(TIR.\)

Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM