Giải bài tập SGK Toán 6 Bài 2: Tập hợp các số nguyên

Phần hướng dẫn giải bài tập SGK Tập hợp các số nguyên sẽ giúp các em nắm được phương pháp và rèn luyện kĩ năng các dạng bài tập từ SGK Toán 6 Tập một.

Giải bài tập SGK Toán 6 Bài 2: Tập hợp các số nguyên

1. Giải bài 6 trang 70 SGK Toán 6 tập 1

 Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không ?

\(-4 ∈ \mathbb N, 4 ∈\mathbb N, 0 ∈ \mathbb Z, 5 ∈\mathbb N,\)\(\, -1 ∈\mathbb N, 1 ∈\mathbb N\).

Phương pháp giải

– Tập hợp số nguyên là tập hợp gồm các số nguyên âm, số \(0\) và các số nguyên dương. Kí hiệu là:\(\mathbb Z\).

\(\mathbb Z =\{… ; –5 ; –4 ; –4 ; –3 ; –2 ; –1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; …\}\)

– Tập hợp số tự nhiên : \(\mathbb N = \{0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; …\}\) 

Hướng dẫn giải

– 4 ∈ N : âm bốn thuộc tập hợp số tự nhiên. Sai vì – 4 là số nguyên âm.

4 ∈ N : bốn thuộc tập hợp số tự nhiên. 

0 ∈ Z : 0 thuộc tập hợp số nguyên. 

5 ∈ N : 5 thuộc tập hợp số tự nhiên 

–1 ∈ N : âm 1 thuộc tập hợp số tự nhiên . Sai vì -1 là số nguyên âm

1 ∈ N : 1 thuộc tập hợp số tự nhiên 

Vậy:

-4 ∈ N và -1 ∈ N là sai. 

4 ∈ N, 0 ∈ Z, 5 ∈ N, 1 ∈ N là đúng. 

2. Giải bài 7 trang 70 SGK Toán 6 tập 1

Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là + 3143m và độ cao đáy của vịnh Cam Ranh là -30m thì dấu "+" và dấu "-" biểu thị điều gì ?

Phương pháp giải

Sử dụng: Dấu cộng và dấu trừ biểu thị nơi đó cao hơn hay thấp hơn mực nước biển. 

Hướng dẫn giải

Trong trường hợp này, dấu “–“ biểu thị độ cao dưới mực nước biển; dấu “+” biểu thị độ cao trên mực nước biển.

+3143 biểu thị đỉnh núi Phan –xi – păng cao hơn mực nước biển 3143m. 

–30m biểu thị đáy của vịnh Cam Ranh thấp hơn mực nước biển 30m.

3. Giải bài 8 trang 70 SGK Toán 6 tập 1

Điền cho đủ các câu sau:

a) Nếu \( - {5^0}C\) biểu diễn \(5\) độ dưới \({0^0}C\) thì \( + {5^0}C\) biểu diễn…

b) Nếu \(-65m\) biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là \(65m\) dưới mực nước biển thì \(+3143m\) biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan-xi-păng) là…

c) Nếu \(-10000\) đồng biểu diễn số tiền nợ \(10000\) đồng thì \(20000\) đồng biểu diễn…

Phương pháp giải

Xem phần nhận xét SGK toán \(6\) tập 1 trang \(69\).

Hướng dẫn giải

Câu a

Nếu \( - {5^0}C\) biểu diễn \(5\) độ dưới \({0^0}C\) thì \( + {5^0}C\) biểu diễn \(5\) độ trên \({0^0}C\).

Câu b

Nếu \(-65m\) biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là \(65m\) dưới mực nước biển thì \(+3143m\) biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan-xi-păng) là \(3143m\) trên mực nước biển.

Câu c

Nếu \(-10000\) đồng biểu diễn số tiền nợ \(10000\) đồng thì \(20000\) đồng biểu diễn số tiền có 20 000 đồng.

4. Giải bài 9 trang 71 SGK Toán 6 tập 1

Tìm số đối của: \(+2, 5, -6, -1, -18.\)

Phương pháp giải

Số đối của số \(a\) là số \(- a\) và ngược lại số đối của số \(- a\) là số \(a.\) 

Lưu ý: số đối của \(0\) chính là \(0\).

Hướng dẫn giải

Số đối của \(+ 2\) là \(- 2.\)

Số đối của \(5\)  là \(- 5.\)

Số đối của \(- 6\) là \(6.\)

Số đối của \(-1\) là \(1.\)

Số đối của \(- 18\) là \(18.\)

5. Giải bài 10 trang 71 SGK Toán 6 tập 1

Trên hình 40 điểm A cách điểm mốc M về phía Tây 3km, ta quy ước:

"Điểm A được biểu thị là -3km". Tìm số biểu thị các điểm B, C.

Phương pháp giải

Các bạn tưởng tượng hình vẽ trên là một trục số. Trong đó điểm mốc M giống như điểm gốc 0 ở trên trục số. Khi đó, các điểm nằm bên trái điểm mốc sẽ mang giá trị âm, các điểm nằm bên phải sẽ mang giá trị dương.

Hướng dẫn giải

Ta coi M là điểm mốc.  

- Điểm B cách M về phía bên phải 2 đoạn thẳng nên số biểu diễn điểm B là 2 km hay +2 km.

- Điểm C cách M về phía bên trái 1 đoạn thẳng nên số biểu diễn điểm C là -1 km.

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM