Unit 9 lớp 11: Cities Of The Future - Speaking

Bài học Unit 9 lớp 11 mới phần Speaking giới thiệu đến các em các chủ đề "Dự đoán". Qua các dạng bài tập khác nhau, các em sẽ có ý tưởng về các thành phố trong tương lai và tự mình đưa ra dự đoán cho một thành phố ở Việt Nam. Mời các em cùng tham khảo!

Unit 9 lớp 11: Cities Of The Future - Speaking

Predictions (Những dự đoán)

1. Task 1 Unit 9 lớp 11 Speaking 

Choose sentences (a-d) to complete the conversation between two Londoners. (Chọn câu từ a-d để hoàn thành đoạn hội thoại giữa hai người Luân Đôn.)

Guide to answer

1. c            2. d            3. a             4. b

Tạm dịch:

Mary: Cậu đang đọc cái gì vậy, Jack?

Jack: Tôi đang đọc một số dự đoán về London năm 2050.

Mary: London sẽ không phải là một nơi tốt để sống, phải không?

Jack: Trái lại, nó sẽ là một nơi tốt để sống. Mặc dù bây giờ là một thành phố đông đúc và quá tải với nhiều ùn tắc giao thông và ô nhiễm, nhưng đang có kế hoạch để cải thiện tình hình.

Mary: Họ sẽ làm điều đó như thế nào?

Jack: Vâng, họ sẽ xây dựng mạng lưới vận tải ngầm thông minh. Thành phố sẽ không còn nhiều xe hơi!

Mary: Không thể tin nổi. Còn gì nữa không?

Jack: Nhiều công viên sinh thái sẽ được xây dựng, và chúng sẽ được tưới bằng nước thải được xử lý.

Mary: Điều này có nghĩa là sẽ không có ô nhiễm, phải không?

Jack: Đúng rồi. London sẽ sạch hơn và bền vững hơn.

Mary: Nghe thật tuyệt! Tôi hy vọng tôi có thể thấy kế hoạch của họ trở thành sự thật.

2. Task 2 Unit 9 lớp 11 Speaking

Answer the questions. (Trả lời câu hỏi)

1. What are London's current problems? (Các vấn đề hiện tại của London là gì?)

2. What are people's efforts to solve the problem (Những nỗ lực của mọi người để giải quyết vấn đề là gì?)

3. Will London be a good place to live in 2050? (Liệu London có phải là một nơi tốt để sinh sống vào năm 2050?)

Guide to answer

1. London is a stressful and overcrowded city with lots of traffic jams and pollution. (London là một thành phố đông đúc và quá tải với tính trạng ùn tắc giao thông liên mien và ô nhiễm.)

2. They are making plans to improve the transport svstem and to make London a green city. (Họ đang có kế hoạch để cải thiện hệ thống giao thông và làm cho Luân Đôn trở thành thành phố xanh.)

3. Yes. It'll be cleaner and more sustainable. (Có. Nó sẽ được sạch hơn và bền vững hơn.)

3. Task 3 Unit 9 lớp 11 Speaking

Practise the conversation with a partner.  (Thực hành đoạn hội thoại với bạn bên cạnh.)

4. Task 4 Unit 9 lớp 11 Speaking

Choose one of the cities below. Use the ideas provided or your own to make a similar conversation. (Hãy chọn một trong những thành phố dưới đây, dùng ý tưởng gợi ý hoặc ý tưởng của riêng em để làm một đoạn hội thoại tương tự.)

Tạm dịch:

Tokyo năm 2050 

- Các sự kiện hiện tại: cơ sở hạ tầng tốt; những chuyến tàu chật hẹp; dân số già

- Các kế hoạch tương lai: thúc đẩy công nghệ tiên tiến để tạo ra những chiếc xe xanh hơn, tàu tốc hành nhanh hơn, và tiện nghi tiện lợi hơn cho người già; sử dụng robot để làm việc nhà

- Mục đích: làm cho thành phố Tokyo trở thành một thành phố dễ sống nhất

Thành phố New York năm 2050

- Các sự kiện hiện tại: vận tải công cộng đông đúc; đống rác; mạng lưới điện lão hóa

- Các kế hoạch tương lai: thúc đẩy taxi tự vận hành; sử dụng mái nhà xây dựng của thành phố làm các vườn hữu cơ; xây dựng nhà máy để biến chất thải thành năng lượng; xây dựng các trang trại gió

- Mục tiêu: đưa Thành phố New York thành một thành phố sinh thái

5. Task 5 Unit 9 lớp 11 Speaking

Work with a partner. Make predictions about a future city in Viet Nam. Take notes. (Làm việc với bạn bên cạnh, hãy dự đoán về một thành phố tương lai của Việt Nam. Viết ra ý chính.)

Guide to answer

Ho Chi Minh city in 2050

- Current facts: intermediate infrastructure, traffic congestion, air pollution

- Future plans: Promote advanced technology to make greener motorbike, improve public transport system, grow more trees and encourage people to use solar panels.

- Aim: to make Ho Chi Minh city to be a more liveable place.

Tạm dịch:

Thành phố Hồ Chí Minh năm 2050

- Thông tin hiện tại: cơ sở hạ tầng trung bình, tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm không khí

- Kế hoạch tương lai: Đẩy mạnh công nghệ tiên tiến để tạo ra xe máy xanh, cải thiện hệ thống giao thông công cộng, trồng cây và khuyến khích mọi người sử dụng tấm pin mặt trời.

- Mục đích: Làm cho thành phố Hồ Chí Minh trở thành một nơi dễ sống hơn.

6. Practice Task 1

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 1: I believe the government will use advancedtechnology to build faster trains and make people's life more comfortable.

A. modern          B. expensive         C. public             D. latest

Question 2: Many city dwellers, especially those in developing countries, still live in poverty.

A. people            B. migrants           C. immigrants     D. residents

Question 3: These projects have proved to be very effective in dealing with global climate change, which was considered an insoluble problem in the first 30 years of this century.

A. hard                B. challenging      C. unsolvable       D. unbearable

Question 4: There's a real mix of people in Brighton. It has a verycosmopolitan feel to it.

A. busy                B. hectic               C. multi-cultural    D. diversified

Question 5: People who hold optimistic view believe that cities of the future will increase the general well-being of individuals and societies.

A. health state    B. quality of life      C. level of development     D. growth rate

7. Practice Task 2

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

Unfortunately, diets don‘t work for most people. They do lose weight but then go off the diet and put it back. Building a sensible diet and exercise plan is the key (1)_____ maintaining a consistent weight. You need to figure out how many calories you need in a day and how many you actually (2)______. The next step is to add exercise (3)_____ you can raise the number of calories you can consume per day.

Burning 250 or 500 calories per day can make a big (4)_____ . You can ride an exercise bike while you are watching television (5)______ you can take the stairs instead of the elevator. Find an exercise partner. Exercises can be a lot easier if there is someone to talk to. It‘s a good idea to wear firm-fitting clothes if you are on a diet. Tight clothing acts as a reminder of what you are trying to accomplish.

Question 1: A. for                B. with              C. at                     D. to

Question 2: A. take off        B. take in          C. take up             D. take away

Question 3: A. as a result    B. so as to       C. so that              D. in as much as

Question 4: A. sense           B. mistake       C. impression       D. difference

Question 5: A. and               B. or                C. but                    D. so

8. Conclusion

Kết thúc bài học Unit 9 Tiếng Anh Lớp 11 mới – Speaking, các em học sinh cần ghi nhớ làm bài tập đầy đủ, biết đưa ra các dự đoán về các thành phố trong tương lai dựa vào những thông tin được cung cấp trong bài.

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM