Unit 9 lớp 11: Cities Of The Future - Listening

Bài học Unit 9 lớp 11 mới phần Listening hướng dẫn các em nghe về chủ đề "Một nơi tốt hơn hay tệ hơn để sống?". Với bài học này, các em sẽ được nghe, thu thập thông tin, trả lời câu hỏi và sau đó đưa ra ý kiến của mình về chủ đề này.

Unit 9 lớp 11: Cities Of The Future - Listening

A better or worse place to live in? (Nơi tốt hơn hay tệ hơn để sống?)

1. Task 1 Unit 9 lớp 11 Listening 

Discuss with a partner. (Thảo luận với bạn bên cạnh.)

Tạm dịch

1. Những vấn đề nào được phản ánh trong bức tranh?

2. Bạn có nghĩ rằng chúng sẽ được giải quyết trong hai mươi năm tới?

a. traffic jam: ùn tắc giao thông

b. untreated waste: rác thải chưa được xử lý

c. air pollution: ô nhiễm không khí

d. slums : nhà ổ chuột

e. fresh water shortages: thiếu nước sạch

f. water pollution: ô nhiễm nước

Guide to answer

1. All these problems currently exist in big cities in Viet Nam like Ha Noi and Ho Chi Minh City. (Tất cả những vấn đề này hiện đang tồn tại ở các thành phố lớn ở Việt Nam như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.)

2. It's likely that many of them will be solved in the next twenty years, as local authorities are taking measures to deal with them step by step. (Có thể phần nhiều sẽ được giải quyết trong 20 năm tới vì chính quyền địa phương đang có biện pháp để đối phó với chúng từng bước.)

2. Task 2 Unit 9 lớp 11 Listening 

Listen to a talk on predictions about our future citics. Underline the words or phrases that you hear. (Hãy nghe cuộc nói chuyện nói về những dự đoán về những thành phố tương lai của chúng ta. Gạch dưới những từ / cụm từ em nghe được.)

Click to listen

a. pessimistic                b. optimistic

c. climate change          d. global warming

e. overcrowded              f. overpopulation

g. capable                      h. available

Guide to answer

The words or phrases you can hear

a. pessimistic      

b. optimistic

d. global warming

e. overcrowded

h. available

Audio Script:

People have very different opinions about the cities of the future. Those who are pessimistic think that's our cities will become more and more polluted, so they will no longer be safe and healthy places to live in. Pessimists point out that both global warmine and pollution have increased rapidly over the past twenty years, but governments have no effective ways to control them. There are no signs that this problem will be solved in the future. In addition, more and more people are leaving the countryside and moving to big cities to look for work As a result, cities will become overcrowded. This means there will be more people, more waste and heavier traffic. All these factors will lead to more pollution. 

On the other hand, optimistic people believe that city dwellers will have a better life thanks to important achievements in technology and medicine. Modern machines and well-equipped hospitals in cities will provide better, quicker and more effective treatment for people. How about environmental problems? Optimists also think that scientists will find ways to cut down the cost of renewable energy sources and make them available to everybody. They hope that these energy sources will step by step replace fossil fuels such as gas, coal and oil in the next twenty years. Then city dwellers will live in a cleaner and healthier environment.

Tạm dịch

Mọi người có ý kiến rất khác nhau về các thành phố trong tương lai. Những người bi quan nghĩ rằng các thành phố của chúng ta ngày càng trở nên ô nhiễm, vì vậy đó sẽ không còn là những nơi an toàn và lành mạnh để sinh sống. Những người bi quan chỉ ra rằng cả hai sự nóng lên toàn cầu và ô nhiễm đều tăng nhanh trong 20 năm qua, nhưng chính phủ không có cách nào hiệu quả để kiểm soát chúng. Không có dấu hiệu cho thấy vấn đề này sẽ được giải quyết trong tương lai. Thêm vào đó, ngày càng có nhiều người rời bỏ nông thôn và di chuyển đến các thành phố lớn để tìm việc làm. Kết quả là các thành phố sẽ trở nên quá tải. Điều này có nghĩa là sẽ có nhiều người hơn, lãng phí nhiều hơn và giao thông nhiều hơn. Tất cả những yếu tố này sẽ dẫn đến tình trạng ô nhiễm nhiều hơn.

Mặt khác, những người lạc quan cho rằng người dân thành thị sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ những thành tựu quan trọng trong công nghệ và y học. Các máy móc hiện đại và các bệnh viện được trang bị tốt tại các thành phố sẽ cung cấp phương pháp điều trị tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn cho người dân. Làm thế nào về các vấn đề môi trường? Những người lạc quan cũng cho rằng các nhà khoa học sẽ tìm cách giảm chi phí của các nguồn năng lượng tái tạo và sẵn sàng cho mọi người. Họ hy vọng những nguồn năng lượng này sẽ từng bước thay thế các nhiên liệu hoá thạch như khí đốt, than đá và dầu trong vòng 20 năm tới. Sau đó, cư dân thành phố sẽ sống trong một môi trường sạch sẽ và lành mạnh hơn.

3. Task 3 Unit 9 lớp 11 Listening  

Listen again. Decide which of the following predictions will come true (T) and which will not (NT), according to the two kinds of viewpoints. Tick the correct box. (Nghe lại lần nữa và xem thử những dự đoán dưới đây sẽ trở thành sự thật (T) hay không (NT) theo hai loại quan điểm trong đoạn băng. Đánh dấu chọn ô đúng.)

Click to listen

Guide to answer

According to the pessimistic viewpoint: (Theo các quan điểm tiêu cực)

1-T. Pollution will continue to be a serious problem in the city. (Ô nhiễm sẽ tiếp tục là một vấn đề quan trọng trong thành phố.)

2-NT. Global Warming will slow down because of government’s efforts. (Nóng lên toàn cầu sẽ chậm lại nhờ những nỗ lực của chính phủ.)

3-NT. A lot of people will leave the city to work in the countryside. (Rất nhiều người sẽ rời thành phố để làm việc ở nông thôn.)

4-T. Cities will be overpopulated and traffic will be heavy. (Các thành phố sẽ bị quá tải dân số và giao thông sẽ dày đặc.)

According to the optimistic viewpoint: (Theo các quan điểm tích cực)

5-T. Citiy dwellers will enjoy better health care and medical treatment. (Các cư dân trong thành phố sẽ được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh tốt hơn.)

6-T. Renewable energy sources will replace non-renewable ones. (Các nguồn năng lượng có thể tái tạo sẽ thay thế các nguồn không thể tái tạo)

7-NT. People in the city will be able to use renewable energy free of charge. (Mọi người trong thành phố sẽ có thể sử dụng năng lượng tái tạo được mà không phải trả tiền.)

4. Task 4 Unit 9 lớp 11 Listening 

Listen again and complete the summaries of the two viewpoints. (Nghe lại đoạn băng và hoàn thành bản tóm tắt theo hai quan điểm.)

Click to listen

Guide to answer

1. healthy - effective - overcrowded - heavier

2. medicine - enewable - fossil

Tạm dịch:

1. Theo quan điểm bi quan, các thành phố tương lai của chúng ta sẽ không phải là những nơi an toàn và lành mạnh để sinh sống. Các chính phủ không có cách nào hiệu quả để kiểm soát ô nhiễm, điều này sẽ tiếp tục là một vấn đề nghiêm trọng trong tương lai. Hơn nữa, các thành phố sẽ trở nên quá tải, có nghĩa là sẽ có nhiều rác thải và giao thông đông đúc hơn.
2. Theo quan điểm lạc quan, người dân thành thị sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ những tiến bộ trong công nghệ và y học. Hơn nữa, các vấn đề môi trường sẽ được giải quyết. Các nguồn năng lượng tái tạo sẽ dần dần thay thế nhiên liệu hóa thạch trong vòng 20 năm tới.

5. Task 5 Unit 9 lớp 11 Listening 

Which viewpoint do vou agree with, the optimistic or pessimistic? Provide your reasons. (Em đồng ý với quan điểm nào — lạc quan hay bi quan? Hãy đưa ra lý do.)

Guide to answer

Students' answers

6. Practice Task 1

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 1: A. organiser         B. comfortable    C. technology          D. populated 

Question 2: A. presentation    B. pessimistic      C. residential           D. innovative

Question 3: A. renewable       B. sustainable      C. insfrastructure     D. environment

Question 4: A. familiar            B. generate          C. assignment         D. pollutant

Question 5: A. overcrowded   B. inhabitant         C. geography          D. convenient

7. Practice Task 2

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct response to each of the following exchanges.

Question 1: “____?" – "It's ten minutes' walk from here.”

A. How long does it take to get to the town centre?

B. Can you show me the way to the town centre?

C. How far is it from here to the town centre?

D. How can we get to the town centre?

Question 2: “What a boring lecture!" - “____”

A. Yes, it was dull, wasn't it?     B. I don't agree. It's dull.

C. It's interesting, wasn't it?      D. I'm sorry not.

Question 3: “I believe people will have a better life in the future.” - “____ Life will be more enjoyable than it is today, won't it?”

A. No, I don't think so.     B. Not exactly.       C. Yes, I agree.     D. You can't be right.

Question 4: “____” – “That's right. London will be cleaner and more sustainable.”

A. This means there'll be no pollution, will there?

B. This means there'll be no pollution, won't there?

C. This means there won't be no pollution, will there?

D. This means there'll be no pollution, doesn't it?

Question 5: "What's the weather forecast?” – “____”

A. Don't forget your raincoat, will you?

B. Don't forget your raincoat, do you?

C. It's going to rain. Don't forget your raincoat, will you?

D. It's going to rain. Don't forget your raincoat, do you?

8. Conclusion

Kết thúc bài học Unit 9 Tiếng Anh Lớp 11 mới – Listening, các em học sinh cần làm bài tập đầy đủ và luyện kĩ năng nghe, trả lời câu hỏi; đồng thời đưa ra ý kiến về những quan điểm tích cực và tiêu cực trong bài.

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM