Unit 9 lớp 11: Cities Of The Future - Writing

Bài học Unit 9 lớp 11 mới phần Writing cung cấp cho các em các dự đoán khác nhau về các thành phố trong tương lai và hướng dẫn các em viết một e-mail cho bạn nói về dự đoán cho một thành phố ở nước ta trong tương lai.

Unit 9 lớp 11: Cities Of The Future - Writing

Different predictions (Những dự đoán khác nhau) 

1. Task 1 Unit 9 lớp 11 Writing  

Hung and his friend Tanaka are exchanging emails about the future of their cities. Read Tanaka's email and answer the questions. (Hùng và bạn cậu ấy Tanaka đang trao đổi thư nói về tương lai thành phố của họ. Hãy đọc thư của Tanaka rồi trả lời câu hỏi.)

Guide to answer

1. To answer Hung's question about Tokyo in the future.

2. Because the government will use advanced technology to deal with the transport problem and make people's life easier and more comfortable.

3. Tokyo is threatened by nuclear and radiation accidents and natural disasters (earthquakes and tsunamis.)

4. Tanaka wants to know Hung's viewpoint on Viet Nam's capital city in the future.

Tạm dịch:

Tới: Hùng Lê

Chủ đề: Tokyo của tương lai

Hùng thân mến,

Tôi nhận được email của bạn vào tuần trước, nhưng tôi không thể trả lời câu hỏi của bạn ngay. Bạn đã hỏi tôi Tokyo sẽ như thế nào sau bốn mươi năm nữa. Thật là một câu hỏi khó! Nói cho bạn biết sự thật, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đã đưa ra hai dự đoán.

Nếu tôi có quan điểm lạc quan, tôi nghĩ rằng Tokyo sẽ là một thành phố dễ sống hơn. Bây giờ nó có một hệ thống giao thông công cộng khá tốt. Nhưng mọi người vẫn phàn nàn về các chuyến tàu chật hẹp trong giờ cao điểm. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng chính phủ sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến để xây dựng các đoàn tàu nhanh hơn và làm cho cuộc sống của người dân trở nên thoải mái hơn. Hơn nữa, robot sẽ được sử dụng để giúp đỡ công việc nhà. Vì vậy, mọi người sẽ có nhiều thời gian để thư giãn.

Nhưng nếu tôi có quan điểm bi quan, Tokyo sẽ không phải là một nơi an toàn để sinh sống. Những vụ tai nạn hạt nhân và phóng xạ đã luôn luôn làm tôi sợ. Cuộc sống của người dân cũng sẽ tiếp tục bị đe doạ do nguy cơ liên tục xảy ra trận động đất và sóng thần ở đây.

Đúng vậy, Hùng, tôi hy vọng bạn hài lòng với câu trả lời của tôi. Và đây là câu hỏi của tôi: Thành phố thủ đô của Việt Nam sẽ như thế nào trong tương lai? Tôi chờ câu trả lời của bạn.

Với những mong ước tốt đẹp nhất,

Tanaka

1. Tại sao Tanaka viết email này?

=> Để trả lời câu hỏi của Hùng về Tokyo trong tương lai.

2. Tại sao Tanaka nghĩ rằng Tokyo sẽ là một thành phố dễ sống hơn?

=> Bởi vì chính phủ sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến để đối phó với vấn đề giao thông và làm cho cuộc sống của người dân dễ dàng hơn và thoải mái hơn.

3. Theo Tanaka, điều gì khiến Tokyo trở thành một nơi không an toàn để sống?

=> Tokyo đang bị đe doạ bởi tai nạn hạt nhân và phóng xạ và thiên tai (động đất và sóng thần).

4. Tanaka muốn biết điều gì?

=> Tanaka muốn biết quan điểm của Hùng đối với thành phố thủ đô của Việt Nam trong tương lai.

2. Task 2 Unit 9 lớp 11 Writing  

Put the sections of the email in the correct order. (Hãy xếp các phần trong bức thư điện tử theo đúng thứ tự.)

a Subject of the email: chủ đề của thư

b Reason for writing: lý do viết thư

c Salutation: phần chào hỏi

d Closing: phần chào cuối thư

e Sender's name: tên người gửi

Sender's preditions and explanations: những dự đoán và diễn giải của người gửi

g Recipient: người nhận

Guide to answer

1. g Recipient

2. a Subject of the email

3. c Salutation

4. b Reason for writing

5. f Sender's preditions and explanations

6. d Closing

7. e Sender's name

3. Task 3 Unit 9 lớp 11 Writing  

Use the information below about New York City to write an email of about 160-180 words to a friend. (Dùng thông tin dưới đây về thành phố New York để viết một lá thư điện tử khoảng 160-180 từ cho một người bạn.)

NEW YORK CITY in 2050

- Optimistic viewpoint (NYC – an eco city):

promote self-driving electric taxis ⇒ to deal with crowded public transport; use city’s building roofs for gardens fertilised with compost ⇒ to recycle rubbish and reduce pollution; build offshore wind farms ⇒ to replace ageing electricity network

- Pessimistic viewpoint (NYC – an unsafe place):

failure to control the use of guns ⇒ high crime rates; natural disasters (floods, storms) and effects of global warming ⇒ flooding and damaged infrastructure

Guide to answer

Dear Hung,

I received your email last week, in which you asked me about my city New York in 2050. There are different ideas about this question. I thought about it a lot, and now I can give you two predictions.

Let's take an optimistic viewpoint. In 2050 New York will become a more liveable city? than ever before for lots of reasons. The city authorities have made a very careful plan la promote self-driving electric taxis to deal with crowded public tranport. In addition, the city dwellers are encouraged to use city's building roofs for gardens fertilised wita compost in order to recycle rubbish and reduce pollution. The government will also buiid offshore windfarms to replace ageing electricity network.

On the other hand, pessimistic people think that the city life won't be a safe place to live in because the government cannot control the use of guns, and therefore the crime rate; will be higher. People's life will also continue to be threatened because of natunL disasters such as floods, storms, earthquakes. The effects of global warming have grea: impacts on the city dwellers.

That's all about my answer to your question. I hope you will be satisfied with it, Nam.

Best wishes,

Tom

Tạm dịch:

Hùng thân mến,

Tôi nhận được email của bạn vào tuần trước, trong đó bạn hỏi tôi về thành phố New York của tôi năm 2050. Có những ý tưởng khác nhau về câu hỏi này. Tôi nghĩ về nó rất nhiều, và bây giờ tôi có thể cung cấp cho bạn hai dự đoán.

Chúng ta hãy có một quan điểm lạc quan. Năm 2050 New York sẽ trở thành một thành phố có thể sống được? hơn bao giờ hết vì nhiều lý do. Các nhà chức trách thành phố đã có một kế hoạch rất cẩn thận là thúc đẩy taxi điện tự lái để giảm giao thông công cộng đông đúc. Thêm vào đó, người dân thành thị được khuyến khích sử dụng mái nhà của thành phố để làm vườn phân bón cho cây hữu cơ để phân hủy rác thải và giảm ô nhiễm. Chính phủ cũng sẽ xây dựng trang trại nông nghiệp bên ngoài để thay thế mạng lưới điện lão hóa.

Mặt khác, những người bi quan nghĩ rằng cuộc sống thành phố sẽ không phải là một nơi an toàn để sinh sống vì chính phủ không thể kiểm soát việc sử dụng súng, và do đó tỷ lệ tội phạm; sẽ cao hơn. Cuộc sống của người dân cũng sẽ tiếp tục bị đe doạ do thiên tai như lũ lụt, bão, động đất. Ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu có ảnh hưởng xấu đến người dân thành thị.

Đó là tất cả về câu trả lời của tôi cho câu hỏi của bạn. Tôi hy vọng bạn sẽ hài lòng với nó, Nam.

Gửi lời chúc tốt nhất,

Tom

4. Task 4 Unit 9 lớp 11 Writing  

Write your predictions about a future city in Viet Nam in an email of 160 words to a friend. You can use the ideas brainstormed in the SPEAKING section 5. (Hãy viết ra những dự đoán của em về một thành phố tương lai của Việt Nam trong mỗi lá thư điện tử khoảng 160 từ gửi cho một người bạn. Em có thể sử dụng ý tưởng trong phần SPEAKING phần 5.) 

Guide to answer

Students' answers

5. Practice Task 1

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question 1: You use your mobile phone a lot, so you have large phone bills.

A. If you don't use your mobile phone a lot, you don't have large phone bills.

B. If you didn't use your mobile phone a lot, you wouldn't have large phone bills.

C. If you don't use your mobile phone a lot, you won't have large phone bills.

D. If you won't use your mobile phone a lot, you won't have large phone bills.

Question 2: I think you should tell your parents the truth.

A. If I am you, I tell your parents the truth.

B. If I am you, I will tell your parents the truth.

C. If I were you, I would tell your parents the truth.

D. If I were you, I will tell your parents the truth

Question 3: My computer always crashes when a CD is inserted

A. If I insert a CD, my computer will crash.

B. If I insert a CD, my computer crashes.

C. If you want my computer to crash, insert a CD.

D. Unless you want my computer to crash, insert a CD.

Question 4: Water always boils when you heat it long enough.

A. If heated long enough, water boils.

B. If water is heated long enough, it boils.

C. If you heat water long enough, it boils.

D. All are correct.

Question 5: Plants and flowers can't live without water.

A. If you water plants and flowers, they can't live.

B. If you water plants and flowers, they will live.

C. If you don't water plants and flowers, they can't live.

D. Unless you water plants and flowers, they live.

6. Practice Task 2

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Question 1: Researchers are developing low-cost devices. These devices can detect water pollutants in rivers and lakes.

A. Researchers are developing low-cost devices that can detect water pollutants in rivers and lakes.

B. Researchers are developing low-cost devices to detect water pollutants in rivers and lakes.

C. Researchers are developing low-cost devices so that they can detect water pollutants in rivers and lakes.

D. Researchers are developing low-cost devices who can detect water pollutants in rivers and lakes.

Question 2: Urban planners carry out projects to develop a city. They look at the needs of local people and the environment when they do this.

A. While carrying out projects to develop a city, urban planners look at the needs of local people and the environment when they do this.

B. While carrying out projects to develop a city, urban planners look at the needs of local people and the environment.

C. If they carry out projects to develop a city, urban planners look at the needs of local people and the environment when they do this.

D. As carrying out projects to develop a city, urban planners look at the needs of local people and the environment.

Question 3: Most Superstar City Dwellers are quite happy with their life and work. Barbara and Mark are quite happy, too.

A. Not only most Superstar City Dwellers are quite happy with their life and work but also Barbara and Mark are quite happy, too.

B. Most Superstar City Dwellers along with Barbara and Mark are quite happy with their life and work.

C. Like most Superstar City Dwellers, Barbara and Mark are quite happy with their life and work.

D. Barbara and Mark are like most Superstar City Dwellers because they are quite happy with their life and work.

Question 4: Wastewater is treated and turned into drinking water. This is done to ensure there is no shortage of fresh water.

A. For there is shortage of fresh water, wastewater is treated and turned into drinking water.

B. Wastewater is treated and turned into drinking water because there is shortage of fresh water.

C. Wastewater is treated and turned into drinking water though there is no shortage of fresh water.

D. To ensure there is no shortage of fresh water, wastewater is treated and turned into drinking water.

Question 5: The infrastructure of our city needs upgrading. It's in an extremely poor condition now.

A. The infrastructure of our city needs upgrading, for it's in an extremely poor condition now.

B. The infrastructure of our city needs upgrading though it's in an extremely poor condition now.

C. While the infrastructure of our city needs upgrading, it's in an extremely poor condition now.

D. The infrastructure of our city needs upgrading when it's in an extremely poor condition now.

7. Conclusion

Kết thúc bài học, các em cần làm bài tập đầy đủ, nắm được các dự đoán khác nhau về các thành phố trong tương lai và biết cách viết một email với đầy đủ các phần để nói với một người bạn về dự đoán đối với một thành phố nào đó ở Viêt Nam trong tương lai.

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM