Luận văn ThS: Nghiên cứu một số mô hình thương mại điện tử thành công trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Luận văn Nghiên cứu một số mô hình thương mại điện tử thành công trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu 3 mô hình thương mại điện tử điển hình thành công trên thế giới là EBay.com (C2C) ; Amazon.com( B2C) ; Alibaba.com( B2B) và rút ra bài học cho doanh nghiệp Việt Nam. Làm rõ các điều kiện cần thiết để các doanh nghiệp Việt Nam có thể lựa chọn và xây dựng mô hình Thương mại điện tử phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Đề xuất giải pháp để doanh nghiệp Việt Nam vận dụng kinh nghiệm từ việc xây dựng thành công các mô hình thương mại điện tử thành công trên thế giới.

Luận văn ThS: Nghiên cứu một số mô hình thương mại điện tử thành công trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Việc nghiên cứu các mô hình thương mại điện tử thành công trên thế giới sẽ giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam có được bài học kinh nghiệm và từ đó tìm kiếm giải pháp phù hợp để triển khai thành công các mô hình đó vào doanh nghiệp tại Việt Nam. Từ những lý do nêu trên vấn đề “Nghiên cứu một số một số mô hình thương mại điện tử thành công trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” đã được lựa chọn làm đề tài cho luận văn cao học.

1.2 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

Ở nước ngoài đã có một số công trình nghiên cứu, bài viết về thương mại điện tử và mô hình thương mại điện tử điển hình

Tại Việt Nam, hiện nay cũng đã có khá nhiều công trình nghiên cứu ít nhiều đề cập tới thương mại điện tử và mô hình thương mại điện tử

1.3 Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu 3 mô hình thương mại điện tử điển hình thành công trên thế giới là EBay.com ( C2C) ; Amazon.com( B2C) ; Alibaba.com( B2B) và rút ra bài học cho doanh nghiệp Việt Nam.

Làm rõ các điều kiện cần thiết để các doanh nghiệp Việt Nam có thể lựa chọn và xây dựng mô hình Thương mại điện tử phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Đề xuất giải pháp để doanh nghiệp Việt Nam vận dụng kinh nghiệm từ việc xây dựng thành công các mô hình thương mại điện tử thành công trên thế giới.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn này là các mô hình thương mại điện tử trong doanh nghiệp. 

Về mặt nội dung: phạm vi nghiên cứu của luận văn là các vấn đề về xây dự ng, triển khai các mô hình kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Về mặt không gian: phạm vi nghiên cứu của luận văn giới hạn ở việc nghiên cứu một số mô hình thương mại điện tử tại Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam

Về mặt thời gian: những tư liệu, số liệu dẫn chiếu để phân tích trong luận văn là những tư liệu, số liệu được tập hợp từ năm 1995 đến nay.

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu của đề tài là phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm phát triển kinh tế nói chung và phát triển kinh tế tri thức, khoa học công nghệ nói riêng của Đảng cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, luận văn này được thực hiện dựa trên việc áp dụng các phương pháp nghiên cứu tổng hợp như phân tích , thống kê, hệ thống hóa, diễn giải và so sánh.

2. Nội dung

2.1 Những vấn đề cơ bản về thương mại điện tử và mô hình thương mại điện tử

  • Tổng quan về thương mại điện tử
  • Các mô hình thương mại điện tử và vai trò của chúng đối với hoạt động của doanh nghiệp

2.2 Thực tiễn xây dựng và phát triển các mô hình thương mại điện tử thành công trên thế giới

  • Mô hình cửa hàng trực tuyến Amazon.com
  • Mô hình đấu giá trực tuyến của eBay.com
  • Mô hình sàn giao dịch trực tuyến của Alibaba.com

2.3 Bài học kinh nghiệm và giải pháp để doanh nghiệp Việt Nam vận dụng bài học kinh nghiệm cho việc triển khai thành công các mô hình thương mại điện tử

  • Dự báo xu hướng phát triển của thương mại điện tử và nhu cầu phát triển các mô hình điện tử thành công trên thế giới tại Việt Nam trong thời gian tới
  • Những bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam
  • Các giải pháp để doanh nghi ệp Việt Nam vận dụ ng các mô hình thương mại điện tử thành công trên thế giới từ các bài học kinh nghiệm

3. Kết luận

Đề tài luận văn này tập trung đi nghiên cứu doanh nghiệp điển hình thành công cho từng mô hình thương mại điện tử bao gồm mô hình cửa hàng trực tuyến Amazon.com (B2C), mô hình đấu giá trực tuyến EBay.com (C2C) và mô hình sàn giao dịch trực tuyến Alibaba.com (B2B). Tìm hiểu nghiên cứu ba mô hình thương mại điện tử thành công trên thế giới nêu trên sẽ giúp cho doanh nghiệp nhận ra những nhân tố quan trọng để tạo lên sự thành công của các mô hình cũng như nhận ra những mặt còn hạn chế của doanh nghiệp. Từ nghiên cứu các mô hình để tìm ra các giải pháp cho cả doanh nghiệp và đưa ra những kiến nghị cho nhà nước và bộ nghành nhằm phát huy các mô hình thương mại điện tử tại doanh nghiệp nói riêng và phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam nói chung.

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tiếng Việt

 Bộ Công Thương, (2008), Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam 2007

Bộ Công Thương, (2009), Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam 2008

Bộ Thương Mại, (2006), Kế hoạch tổng thể phát triển Thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010

Ngô Văn Giang, (2003), "Phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam – Thự c trạng và một số gợi ý giải pháp”, Tạp chí Ngân hàng, số 3, tr. 71-74.

Học viện hành chính quốc gia, (2003), Thương mại điện tử, NXB Lao động, Hà Nội 

4.2 Tiếng Anh

Barry LeGresley, (2004), “Trust: A key Success factor in the online retail industry”, Simon Fraser University, Canada

Efraim Turban, (2008), Electronic Commerce: A Managerial Perpective, Prentice Hall, USA

Gary P. Schneider, (2009), Electronic Commerce, Cengage Learning, USA 

Jayanta Burman and Saradhi, (2008), Emergence of China in the Global E-Commerce Market (B): Alibaba.com’s Surge, IBS Case Development Center

Kottbusser Damm, (2005), Strategies to Achieve Market Leadership: The Example of Amazon, Technical University, Berlin

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ kinh tế trên ---

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM