Unit 9 lớp 4: What's the fastest animal in the world - Lesson 3

Phần Lesson 3 - Unit 9 giúp các em hiểu sâu hơn về cách dùng của cấu trúc so sánh nhất. Với bài hát sôi động, các em sẽ ghi nhớ điểm ngữ pháp này dễ dàng hơn. Mời các em cùng tham khảo bài học.

Unit 9 lớp 4: What's the fastest animal in the world - Lesson 3

Grammar and Song (Ngữ pháp và Bài hát) 

1. Task 1 Unit 9 Lesson 3

Ask and answer. (Hỏi và trả lời)

Example

- What's the slowest animal? => A monkey!

Tạm dịch

- Con vật nào chậm nhất? => Con khỉ!

Guide to answer

- What's the smallest country? => Viet Nam

- What's the tallest animal? => A giraffe

- What's the fastest transportation? =>  A plane.

- What's the biggest fruit? => A melon.

Tạm dịch

- Nước nhỏ nhất là gì? => Việt Nam

- Con vật nào cao nhất? => Con hươu cao cổ

- Phương tiện giao thông nhanh nhất là gì? => Máy bay.

- Quả gì to nhất? => Quả dưa.

2. Task 2 Unit 9 Lesson 3

Write three sentences. (Viết ba câu)

The slowest animal is a monkey. The …

Guide to answer

The slowest animal is a monkey. The smallest country is Viet Nam. The tallest animal is giraffe. (Con vật chậm nhất là con khỉ. Đất nước nhỏ nhất là Việt Nam. Con vật cao nhất là con hươu cao cổ.)

3. Task 3 Unit 9 Lesson 3

Listen and sing. (Nghe và hát)

Click to listen

Tạm dịch:

Câu đố của mình

Quốc gia nào lớn nhất?

Bạn có biết không? Bạn có biết không?

Ngọn núi nào cao nhất?

Bạn có biết không?

Hãy nghe câu đố của mình

Hãy nghe câu đố của mình và

Nói cho mình biết câu trả lời!

Bạn có biết không? Bạn có biết không?

Bạn có biết câu trả lời là gì không?

Hãy nghe câu đố của mình

Hãy nghe câu đố của mình và

Nói cho mình biết câu trả lời!

Đại dương nào lớn nhất?

Bạn có biết không? Bạn có biết không?

Quốc gia nào nhỏ nhất?

Bạn có biết không?

Hãy nghe câu đố của mình

Hãy nghe câu đố của mình và

Nói cho mình biết câu trả lời!

4. Task 4 Unit 9 Lesson 3

Sing and do (Hát và thực hiện theo lời bài hát)

5. Practice

Change the adjectives into superlative form. (Chuyển các tính từ sáng dạng so sánh nhất)

Ex: big => biggest

1. small

2. slow

3. tall

4. fast

5. high

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ:

- Cấu trúc so sánh nhất: S + tobe + the + adj + est

Ex: Lake Baikal is the deepest lake in the world. (Hồ Baikal là hồ sâu nhất thế giới.)

- Lời bài hát "My quiz"

Ngày:21/11/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM