Unit Starter lớp 4: My family - Lesson 4

Phần Lesson 4 - Unit Starter hướng dẫn cách đếm số từ mười đến một trăm và làm các phép tính đơn giản với hai số tự nhiên. Để hiểu rõ hơn, mời các em đến với bài học bên dưới.

Unit Starter lớp 4: My family - Lesson 4

1. Task 1 Unit Starter Lesson 4

Look and match. (Nhìn và nối)

 

Guide to answer

2. Task 2 Unit Starter Lesson 4

Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click to listen

3. Task 3 Unit Starter Lesson 4

Write the answer. (Viết câu trả lời)

Guide to answer

2. eighty

3. forty

4. ninety-four

Tạm dịch

1. mười + năm mươi = sáu mươi

2. bảy mươi + mười = tám mươi

3. hai mươi + hai mươi = bốn mươi

4. sáu mươi ba + ba mươi mốt = chín mươi bốn

4. Practice

Write the correct answer. (Viết câu trả lời đúng)

1. ten + twenty-one =.................

2. eleven + ten =.................

3. thirty + fourty-six =................

4. sixty + fourty =.................

5. fifty + thirty-nine =................

5. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ các số đếm từ mười đến một trăm và thực hiện các phép tính với hai số bất kì.

Ngày:11/11/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM