Tiểu luận : Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Tiểu luận: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nghiên cứu đề ra các quyết định phù hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh.

Tiểu luận : Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

1. Mở đầu

Trong những năm qua nền kinh tế Việt Nam đang dần phát triển theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng và phong phú làm cho cơ chế quản lí của nước ta có những đổi mới sâu sắc và toàn diện, tạo ra những chuyển biến tích cực cho sự tăng trưởng của nền kinh tế. Để quản lí nền kinh tế phải có các cơ chế quản lý, có các chính sách chế độ tài chính thích hợp và đòi hỏi công tác kế toán ngay càng hoàn thiện

2. Nội dung

2.1 Các vấn đề chung về chi chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp
Trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp việc tổ chức công tác kế toán, vận dụng các phương pháp kỹ thuật hoạch toán đặc biệt là vận dụng phương pháp kế toán tập hợp, phân bổ chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm trong phạm vi ngành sản xuất công nghiệp bắt nguồn từ những đặc điểm của quy trình công nghệ kỹ thuật và tổ chức sản xuất, từ tính đa dạng và khối lượng sản phẩm được sản xuất ra, nói cách khác là bắt nguồn từ loại hình sản xuất của doanh nghiệp

Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu
Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp chi ra để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kì. Phân loại chi phí sản xuất theo tính chất kinh tế, Phân loại chí phí sản xuất theo yếu tố chi phí

2.2 Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của xí nghiệp quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Đông Anh

Đặc điểm chung của doanh nghiệp

Thực tế công tác kế toán của doanh nghiệp

2.3 Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm của XNQLKTCTTL Đông Anh

Nhận xét chung
Qua thời gian thực tập tại phòng tài vụ của xí nghiệp em nhận thấy các nhân viên kế toán của phòng đều có trình độ chuyên sâu về nghiệp vụ, các bộ phận kế toán đều tiến hành cập nhật sổ cái kịp thời, phản ánh số liệu và ghi chép kế toán theo đúng chế độ hiện hành.

Một số ý kiến bổ sung kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành ở xí nghiệp QLKTCT Thuỷ Lợi Đông Anh
Xí nghiệp QLKTCT Thuỷ Lợi đông Anh là doanh nghiệp đang trong thời kỳ chuyển đổi sang doanh nghiệp công ích nhưng xí nghiệp vẫn phải hạch toán lãi và lỗ. Vì vậy, việc tính giá thành theo ha ruộng phục vụ thì không thì không phù hợp mà phải tính theo mét khối nước bán từ đầu kênh cho các hợp tác xã, việc tính theo mét khối đầu kênh có ưu thế

3. Kết luận

Trong công tác quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất và giá thành là những chỉ tiêu quan trọng luôn được các nhà lãnh đạo quan tâm bởi vì chúng gắn liền với kết quả sản xuất kinh doanh . Thông qua số liệu do bộ phận kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cung cấp , các nhà lãnh đạo quản lý doanh nghiệp biết được chi phí và giá thành thực tế của từng loại hoạt động, từng loại sản phẩm ,lao vụ cũng như toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để phân tích giá thành và tình hình thực hiện các định mức dự toán chi phí, tình hình sử dụng lao động, vật tư tiền vốn có hiệu quả, tiết kiệm hay lãng phí,tình hình thực hiện kế hoạch tính giá thành sản phẩm để từ đó đề ra các biện pháp hữu hiệu nhằm kịp thời hạ thấp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm .

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Tiểu luận kế toán trên--

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM