Tiểu luận: Kế toán doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

Tiểu luận Kế toán doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nghiên cứu xây dựng hệ thống kế toán hợp lý

Tiểu luận: Kế toán doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

1. Mở đầu

Các doanh nghiệp có quyền chủ động và tự chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Các doanh nghiệp có vai trò mới, vị trí mới và cơ chế hoạt động mới trong nền kinh tế thị trường. Để thoả mãn yêu cầu mới của cơ chế quản lý, hệ thống kế toán ở việt nam đã có những cải cách và chuyển đổi quan trọng vì vậy phân tích tình hình tài chính là công cụ chủ yếu để điều hành và quản lý các hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp nhằm đạt được kế hoạch mà doanh nghiệp đã đề ra, giúp cán bộ quản lý giải quyết đúng đắn kết quả thực hiện nhiệm vụ, thấy được nguyên nhân chủ quan và khách quan làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động kinh doanh

2. Nội dung

2.1 Khái niệm

Kế toán

Kế toán trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

Hệ thống kế toán doanh nghiệp ở Việt Nam

2.2 Hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam

Nền tảng của chế độ kế toán

Các chế độ kế toán cho doanh nghiệp

2.3  Kế toán một số tổ chức kinh doanh đặc thù

Công ty mẹ

Một số tổ chức kinh doanh khác

2.4 So sánh chế độ kế toán SOE và doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Hệ thống báo cáo tài chính

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Thuyết minh báo cáo tài chính

Giải pháp trong tương lai

3. Kết luận

Hoạt động kế toán doanh nghiệp sản xuất kinh doanh là một hoạt động cần thiết và phổ biến, mọi doanh nghiệp đều cần phải có. Hơn thế nữa, hệ thống kế toán trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cần rõ ràng và hoàn chỉnh. Đặc biệt, hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp Việt Nam ngày càng phát triển, đa dạng, phong phú; để có thể quản lý, kiểm kê, thống kê; báo cáo chính xác số liệu và nắm rỏ tình hình phát triển của doanh nghiệp thì cần đặc biết chú trọng đến kế toán doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hơn nữa

4. Tài liệu tham khảo

Giáo trình NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN _ ThS. Trịnh Quốc Hùng; ThS. Trịnh Minh Tân._NXB Phương Đông
268 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP _ Nhà xuất bản Lao Động.
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH _ Nhà xuất bản Tài Chính.
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ _ EBOOK
www.imf.org
www.tap

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Tiểu luận kế toán trên--

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM