Tiểu luận: Kiểm toán và các vấn đề có liên quan tới kiểm toán ở Việt Nam

Tiểu luận Kiểm toán và các vấn đề có liên quan tới kiểm toán ở Việt Nam nghiên cứu sử dụng tài sản và nguồn vốn của NSNN, ngân sách quốcphòng và các nguồn vốn khác, xác định doanh thu và chi phí, kết quả hoạt động kinh doanh

Tiểu luận: Kiểm toán và các vấn đề có liên quan tới kiểm toán ở Việt Nam

1. Mở đầu

Trong những năm gần đây, sự vận hành của nền kinh tế thị trờng đã bộc lộ mặt trái của nó, đòi hỏi chúng ta phải có những nguyên tắc, hình thức và phương pháp quản lý thích hợp. Thực tiễn, sau gần 10 năm đổi mới, mặt trái của nền kinh tế thị trường càng bộc lộ sâu sắc, nổi cộm và nhức nhối nhất là nạn tham nhũng: việc lãng phí tài sản quốc gia có xu hướng ngày một gia tăng; tình trạng trốn lậu thuế, nợ đọng và chiếm dụng thuế còn phổ biến; nhiều hoạt động của doanh nghiệp còn nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nớc; việc chi tiêu lãng phí, chi sai mục đích, sai chế độ vẫn không giảm bớt… Để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn, nhằm tăng cờng sự kiểm soát của nhà nớc trong việc quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản quốc gia, Chính phủ đã ban hành nghị định số 70/CP ngày 11 tháng 7 năm 1994 tạo lập cơ sở pháp lý cho kiểm toán nhà nước ra đời

2. Nội dung

2.1 Đối tượng kiểm toán

Phù hợp với tính tất yếu của lịch sử và logic biện chứng, kiểm toán phải đợc hình thành một khoa học độc lập, kiểm toán cần phải có đối tợng riêng và hệ thống những thông tin phản ánh thực chất hoạt động và phơng pháp riêng. Đối tợng kiểm toán là thực trạng tài chính cùng hiệu quả hiệu năng của các nghiệp vụ hay dự án cụ thể. Cả thực trạng hoạt động tài chính cũng nh hiệu năng, hiệu quả phải đợc thể hiện trong một đơn vi cụ thể ( doanh nghiệp, xí nghiệp công cộng, đơn vị sự nghiệp, cơ quan kinh tế và hành chính) hoặc một dự án một công trình cụ thể

2.2 Các yếu tố cấu thành kiểm toán

Kiểm toán là một hoạt động độc lập với chức năng cơ bản là xác minh và bày tỏ ý kiến thuyết phục để tạo niềm tin, đáp ứng mong đợi của những ngời quan tâm thông qua kết luận kiểm toán đối với thực trạng tài chính của đơn vị. Trong khi đó hoạt động tài chính lại chứa đựng lại chứa đựng nhiều mối quan hệ hết sức phức tạp với mức độ và phạm vi biểu hiện khác nhau

3. Kết luận

Kiểm toán là một hoạt động độc lập với chức năng cơ bản là xác minh và bày tỏ ý kiến thuyết phục để tạo niềm tin, đáp ứng mong đợi của những ngời quan tâm thông qua kết luận kiểm toán đối với thực trạng tài chính của đơn vị. Trong khi đó hoạt động tài chính lại chứa đựng lại chứa đựng nhiều mối quan hệ hết sức phức tạp với mức độ và phạm vi biểu hiện khác nhau

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Tiểu luận Kế toán trên--

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM