Tiểu luận: Kiểm toán báo cáo tài chính

Tiểu luận Kiểm toán báo cáo tài chính nghiên cứu cơ sở lý luận cũng như chương trình kiểm toán trong thực tế, đặc biệt là chương trình kiểm toán TSCĐ và chi phí khấu hao

Tiểu luận: Kiểm toán báo cáo tài chính

1. Mở đầu

Cùng với sự chuyển biến nền kinh tế của từng quốc gia trong khu vực trên thế giới, Việt Nam đang khẳng định vị thế của mình trên thương trường quốc tế . Hòa mình vào nền kinh tế khu vực và nền kinh tế thế giới thì Việt Nam có những thời cơ mới và những thử thách mới. Những thách thức mới mà VN phải đối đầu trong đó phải kể đến đó là sự cạnh tranh quyết liệt của các công ty nước ngoài có xu hướng mở rộng thị trường vào VN, Do đó VN phải nổ lực hết sức mình và các cá nhân trong nên kinh tế cần có một sự đảm bảo cần thiết khi tham gia vào môi trường này

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý luận

Tài sản cố định và những vấn đề ảnh hưởng đến kiểm toán tài sản cố định

Trong quá trình tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, TSCĐ vẫn giữ nguyên được hình thái vật chất ban đầu nhưng giá trị của nó bị giảm dần sau mỗi chu kì sản xuất kinh doanh. Quá trình giảm dần giá trị đố được gọi là quá trình hao mòn TSCĐ, giá trị hao mòn được chuyển dịch dần chi phí hoạt động kinh doanh. Giá trị đó được thu hồi khi doanh nghiệp bán sản phẩm đầu ra

Từ yêu cầu về quản lý TSCĐ, đơn vị cần xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động có hiệu lực nhằm sử dụng TSCĐ đạt hiệu quả nhất. TSCĐ là khoản mục trọng yếu trên bảng cân đối kế toán, liên quan trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh qua chi phí khấu hao. Do đó mà việc kiểm soát tốt TSCĐ có vai trò vô cùng quan trọng

Quy trình kiểm toán TSCĐ của công ty kiểm toán Á Châu

Việc nghiên cưu hệ thồng KSNB của khách hàng và đánh giá được rủi ro giúp cho KTV thiết kế được những thủ tục kiểm toán thích hợp cho khản mục TSCĐ, đánh giá được khối lượng và độ phức tạp của cuộc kiểm toán từ đó xác định được trọng tâm cuộc kiểm toán

Kiểm tra hệ thống đối với các khoản mục TSCĐ thì KTV cũng xem xét tình hình quản lý TSCĐ: tình hình quản lý ở đơn vị khách hàng có vai trò quan trọng quyết định công việc vủa các KTV. Nếu TSCĐ được quản lý, kiểm tra chặt chẽ thì KTV sẽ tiết kiệm được thời gian và phạm vi kiểm toán ngược lại nếu công tác quản lý TSCĐ không được chặt chẽ thì KTV sẽ phải tập trung hơn vào các nhiệm vụ liên quan đến TSCĐ

2.2 Quy trình kiểm toán

Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán

Công ty ABC là khách hàng kiểm toán năm đầu tiên thông qua thư mời kiểm toán do công ty ABC trực tếp gửi cho công ty Á Châu. Qua thư mời kiểm toán, Ban giám đốc Á Châu tiến hành trao đổi với Ban giám đốc ABC về những vấn đề liên quan đến đơn vị được kiểm toán và những thông tin liên quan đến ngành nghề liên quan, lĩnh vực hoạt động, công tác tổ chức quản lý

Căn cứ vào những gì mà KTV thu thập được về việc tìm hiểu KSNB của khách hàng ở trên thì KTV tiến hành đưa ra kết luận sơ bộ về rủi ro kiểm toán dựa vào kinh nghiệm của KTV. Công ty ABC được KTV được KTV đánh giá rủi ro ở mức trung bình đối với khoản mục TSCĐ

Kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn

3. Kết luận

Cùng với sự phát triện của nền kinh tế, các dịch vụ kiểm toán độc lập, đặc biệt là kiểm toán BCTC được các doanh nghiệp, tổ chức nhà nước và bên thứ ba sử dụng rộng rãi như một thông tin đáng tin cậy để từ đó đưa ra các quyết định một cách hợp lý. Kiểm toán TSCĐ là một khoản mục khá quan trọng trên BCTC của một doanh nghiệp sản xuất

4. Tài liệu tham khảo

Giáo trình kiểm toán BCTC
http://iachanoi.com/vi/bao-cao-kiem-toan-la-gi/
http://www.slideshare.net/conghuy55/quy-trnh-kim-ton-ti-sn-c-nh-v-chi-phkhu-hao-ti-cng-ty-tnhh-kim-ton-chu
https://www.wattpad.com/1536535-b%C3%A1o-c%C3%A1oki%E1%BB%83m-to%C3%A1n-v%E1%BB%81-b%C3%A1oc%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh/page/5

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Tiểu luận kế toán trên--

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM