Tiểu luận: Kế toán thu nhập - chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá, thực trạng và giải pháp

Tiểu luận: Kế toán thu nhập - chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá, thực trạng và giải pháp nghiên cứu lý luận thực tiễn về thực trạng thu chi tài chính của Chi nhánh và nêu ra một số giải pháp nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh

Tiểu luận: Kế toán thu nhập - chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá, thực trạng và giải pháp

1. Mở đầu

Ngân hàng là một doanh nghiệp đặc biệt có vai trò quan trọng và cần thiết cho nền kinh tế đó là trung gian tài chính quan trọng nhất để tích tụ và tập trung vốn đáp ứng cho công cuộc CNH- HĐH đất nước. Vói phương châm đổi mới toàn diện, triệt để và sâu sắc nên đã đòi hỏi Ngân hàng phải không ngừng đổi mới phương thức hoạt động của mình với mực đích là hoạt động kinh doanh có hiệu quả

2. Nội dung

2.1 Ngân Hàng Thương Mại và hoạt động của Ngân Hàng Thương Mại trong nền kinh tế thị trường

Khái quát về ngân hàng

Cơ chế tài chính của Ngân hàng Thương mại

Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại

2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá

Khái quát tình hình phát triển kinh tế của địa phương và hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá

Thực trạng tình hình thu nhập - chi phí và kết quả kinh doanh của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá

2.3 Một số giải pháp nhằm tăng thu nhập, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh tại NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá

Một số giải pháp nhằm tăng thu nhập cho NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá

Một số biện pháp quản lý, tiết kiệm các khoản chi phí của Ngân hàng

3. Kết luận

NHNo & PTNT Việt nam là một đơn vị hạch toán độc lập và cũng như mọi doanh nghiệp khác đều phải không ngừng nâng cao khả năng tài chính của mình để tiến hành kinh doanh có lãi. Muốn vậy, ngoải việc đưa ra các biện pháp khơi tăng các nguồn thu ổn định, giảm chi phí một cách hợp lý nhằm nâng cao lợi nhuận, các Ngân hàng còn phải nhạy bén nắm bắt tốc độ phát triển sản xuất trong nước ở từng thời điểm để xác định mức lãi suất hợp lý

4. Tài liệu tham khảo

Các văn bản Pháp lệnh Ngân hàng Việt Nam.
Kế toán các nghiệp vụ Ngân hàng.
Quyết định 248/2000 - QĐ-NHNN1.
Quyết định 180/1998 - QĐ-HĐBT

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Tiểu luận kế toán trên--

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM