Luận án TS: Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư theo hình thức PPP trong xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam

Luận án Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư theo hình thức PPP trong xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam được hoàn thành với mục tiêu nhằm làm rõ các nội dung của QLNN đối với DAĐT theo hình thức PPP trong xây dựng hạ tầng GTĐB; phân tích thực trạng QLNN đối với dự án PPP đường bộ Việt Nam; đề xuất giải pháp hoàn thiện QLNN đối với DAĐT theo hình thức PPP trong xây dựng hạ tầng GTĐB Việt Nam. 

Luận án TS: Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư theo hình thức PPP trong xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam

1. Mở đầu

1.1 Lý do chọn đề tài luận án

Để giải quyết nhu cầu vốn cũng như nâng cao hiệu quả đầu tư, mô hình DAĐT theo hình thức PPP trong xây dựng hạ tầng GTĐB, bắt đầu được áp dụng ở Việt Nam từ những năm 90 của thế kỷ trước, đang từng bước được thể chế hóa và phát triển. Vì những lý do trên, nghiên cứu sinh chọn đề tài “QLNN đối với DAĐT theo hình thức PPP trong xây dựng hạ tầng GTĐB Việt Nam” để nghiên cứu. Việc nghiên cứu thực trạng và đề xuất biện pháp hoàn thiện QLNN đối với DAĐT theo hình thức PPP trong xây dựng hạ tầng GTĐB ở Việt Nam hiện nay là cần thiết và có ý nghĩa. 

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Luận án này nhằm làm rõ các nội dung của QLNN đối với DAĐT theo hình thức PPP trong xây dựng hạ tầng GTĐB; phân tích thực trạng QLNN đối với dự án PPP đường bộ Việt Nam; đề xuất giải pháp hoàn thiện QLNN đối với DAĐT theo hình thức PPP trong xây dựng hạ tầng GTĐB Việt Nam. 

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Khung lý thuyết nghiên cứu

Quy trình nghiên cứu

Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu 

1.4  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là QLNN đối với DAĐT theo hình thức PPP trong xây dựng hạ tầng GTĐB Việt Nam.

Về nội dung, luận án nghiên cứu QLNN đối với dự án PPP trong đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB theo quá trình quản lý

Về không gian, luận án nghiên cứu về QLNN đối với các dự án PPP trong đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB tại Việt Nam. Điều tra được tiến hành đối với doanh nghiệp thực hiện dự án tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam. 

Về thời gian, luận án xem xét, đánh giá hoạt động QLNN đối với dự án PPP trong đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB giai đoạn 2010- 2015. 

1.5 Các đóng góp mới của nghiên cứu

Về mặt phát triển khoa học: Luận án hệ thống hóa và bổ sung cơ sở lý luận, từ đó đóng góp vào hệ thống các nghiên cứu về QLNN đối với DAĐT nói chung, với DAĐT theo hình thức PPP trong xây dựng cơ sở hạ tầng GTĐB nói riêng.

Về mặt thực tiễn: Luận án căn cứ vào những chức năng QLNN đối với dự án PPP đã được nghiên cứu ở trên làm cơ sở đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN đối với dự án PPP trong đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam. 

2. Nội dung

2.1  Tổng quan nghiên cứu về quản lý nhà nước đối với DAĐT theo hình thức đối tác công tư trong xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ

Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài

Các công trình nghiên cứu trong nước

Kết luận rút ra từ tổng quan nghiên cứu

2.2 Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với DAĐT theo hình thức đối tác công tư trong xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ

Dự án đầu tư theo hình thức PPP trong xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ

Bản chất QLNN đối với DAĐT theo hình thức PPP trong xây dựng hạ tầng GTĐB

Nội dung QLNN đối với DAĐT theo hình thức PPP trong xây dựng hạ tầng GTĐB

Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý nhà nước đối với DAĐT theo hình thức PPP trong xây dựng hạ tầng GTĐB

Kinh nghiệm quốc tế về QLNN đối với DAĐT theo hình thức PPP trong xây dựng hạ tầng GTĐB

2.3 Phân tích thực trạng quản lý nhà nước đối với DAĐT theo hình thức đối tác công tư trong xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam

Tổng quan về các DAĐT theo hình thức PPP trong xây dựng hạ tầng GTĐB Việt Nam giai đoạn 2010- 2015

Thực trạng QLNN đối với DAĐT theo hình thức PPP trong xây dựng hạ tầng GTĐB Việt Nam

Đánh giá quản lý nhà nước đối với DAĐT theo hình thức PPP trong xây dựng hạ tầng GTĐB Việt Nam

2.4 Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với DAĐT theo hình thức đối tác công tư trong xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam 

Quan điểm hoàn thiện QLNN đối với DAĐT theo hình thức PPP trong xây dựng hạ tầng GTĐB Việt Nam

Giải pháp hoàn thiện QLNN đối với DAĐT theo hình thức PPP trong xây dựng hạ tầng GTĐB Việt Nam

 Một số kiến nghị

3. Kết luận

Luận án đã hệ thống hóa và làm rõ khái niệm, đặc điểm DAĐT theo hình thức PPP trong xây dựng hạ tầng GTĐB, các loại hình dự án PPP và quy trình dự án PPP đường bộ. Từ đó, luận án đã chỉ rõ mục tiêu và các tiêu chí đánh giá QLNN đối với dự án PPP đường bộ, xác định nội dung của QLNN đối với dự án PPP đường bộ theo quy trình quản lý, bao gồm: hoạch định phát triển dự án PPP, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, quy định và pháp luật cho dự án PPP, tổ chức bộ máy QLNN đối với dự án PPP, giám sát và đánh giá dự án PPP. Luận án cũng chỉ rõ các yếu tố ảnh hưởng đến QLNN đối với dự án PPP đường bộ. 

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tiếng Việt

Ban chỉ đạo PPP (2012), Quyết định số 161/QĐ-BCĐPPP ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức PPP, ban hành ngày 11 tháng 12 năm 2012. 

Chiavo-Campo, S. và Sundaram, P.S.A. (2003), Phục vụ và duy trì: Cải thiện hành chính công trong một thế giới cạnh tranh, dịch bởi Nguyễn Cảnh Bình và cộng sự, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội (Sách gốc xuất bản năm 2001)  

Cấn Quang Tuấn (2008), Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do Thành phố Hà Nội quản lý, LATS, Học viện Tài chính.

Chính phủ (2011), Nghị định số 29/2011/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, ban hành ngày 18 tháng 04 năm 2011. 

4.2 Tiếng Anh

Abdel-Aziz, A.M. (2007), ‘Successful delivery of PPP for infrastructure development’, Journal of Construction Engineering and Management, 133/12 (December 2007): 918-931 

Banks, B. (2008), ‘PPP projects in Australia road sector– A study of Airport Link Project’, Conference on PPP in Vietnam, Ho Chi Minh City, 2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới, Bộ Tài chính. 

Birnie, J. (1997), ‘Risk Allocation to the Construction Firm within a Private Finance Initiative Project’, ARCOM Conference Proceedings, pp. 527-534

Cuttaree, V. (2008), Successes and Failures of PPP projects, The World Bank Europe & Central Asia Region 

DeVellis, R.F. (1991), Scale development: Theory and applications, Sage Publications. 

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án Tiến sĩ Kinh tế trên ---

Ngày:22/09/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM